Stosunek pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stosunek pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
paź

Istota:

Jak wynika z przedstawionych informacji, pracownicy Spółki przebywają w krajach Unii Europejskiej w podróży służbowej. Taki zatem stan rzeczy, jako wymieniony w wyżej cytowanym art. 21 ust. 15 pkt 1 ww. ustawy, automatycznie wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15. Z przytoczonego wyżej przepisu wyraźnie wynika, że uprawnienie do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy przysługuje osobom przebywającym czasowo za granicą i uzyskującym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 15 cytowanej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a; uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

2018
12
wrz

Istota:

Otrzymana przez Wnioskodawczynię rekompensata stanowi przychód ze stosunku pracy. Przychód ten nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem pracodawca był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego świadczenia.

Fragment:

Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Analiza powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że podstawą nabycia prawa do m.in. rekompensat wypłaconych pracownikowi lub byłemu pracownikowi jest łączący lub uprzednio łączący tę osobę z pracodawcą stosunek pracy, a zatem odszkodowania takie stanowią przychód ze stosunku pracy, opodatkowany lub zwolniony od podatku dochodowego. Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ww. ustawy). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pozostawała w stosunku pacy, który został rozwiązany, w związku z czym na podstawie ugody sądowej otrzymała rekompensatę pieniężną. Zainteresowana powzięła wątpliwość czy otrzymana rekompensata winna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy może korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
5
wrz

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Odnosząc się natomiast do odprawy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są wskazane w tym przepisie otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, z wyjątkiem odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. Tym samym, otrzymana kwota odprawy wypłacona na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie korzysta ze zwolnienia z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a więc podlega opodatkowaniu podatkiem PIT - jako odprawa pieniężna wypłacona na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy prawa należy uznać, że wypłacona Wnioskodawczyni odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie nie są zwolnione od podatku.

2018
11
lip

Istota:

Zastosowania zwolnienia przedmiotowego do wypłaconej odprawy i dodatkowego świadczenia.

Fragment:

Pracodawca zaproponował Wnioskodawcy porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie porozumienia stron, które Wnioskodawca przyjął i podpisał w dniu 25 sierpnia 2017 r. W porozumieniu zawarta jest informacja, że powodem rozwiązania stosunku pracy jest przyczyna niedotycząca pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z porozumieniem zbiorowym pracodawca wypłacił Wnioskodawcy dwa świadczenia pieniężne: odprawę – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz z § 8.1 porozumienia ze związkami zawodowymi, dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę – zgodnie z § 8.7 porozumienia ze związkami zawodowymi, gdzie użyto sformułowania „ odszkodowanie ”. Kwota odprawy wynosiła 8.002 zł 24 gr, natomiast kwota dodatkowego odszkodowania: 45.500 zł. Od obydwu kwot została naliczona zaliczka na podatek dochodowy. Wysokość otrzymanego w wyniku porozumienia stron odszkodowania pieniężnego wynikała z podpisanego w dniu 15 grudnia 2016 r. ze Związkami Zawodowymi porozumienia zbiorowego w sprawie restrukturyzacji spółki.

2018
20
cze

Istota:

Wypłacona Wnioskodawcy - jako emerytowi wojskowemu - pomoc rekonwersyjna o której mowa we wniosku, podlega zwolnieniu podatkowemu przewidzianemu przepisem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

Fragment:

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy. od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust 1 pkt 26 i 38 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. Powołany przepis stanowi, że otrzymywane świadczenie korzysta ze zwolnienia, pod warunkiem, że beneficjentami świadczenia są emeryci lub renciści, oraz prawo do tego świadczenia wynika z uprzednio łączącego ww. emeryta lub rencistę stosunku służbowego, stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Tym samym, do zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego emeryta lub rencisty dokonanego na podstawie art. 120 ust. 1 powołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa wyżej. Nadwyżka ponad kwotę zwolnioną podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
29
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty wypłaconej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie porozumienia.

Fragment:

Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Analiza powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że podstawą nabycia prawa do m.in. rekompensat wypłaconych pracownikowi lub byłemu pracownikowi jest łączący lub uprzednio łączący tę osobę z pracodawcą stosunek pracy, a zatem odszkodowania takie stanowią przychód ze stosunku pracy, opodatkowany lub zwolniony od podatku. Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ww. ustawy). Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.

2018
10
maj

Istota:

Odprawa pieniężna wypłacona Wnioskodawcy w 2016 r. na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem podstawą jej wypłaty był stosunek pracy. Zatem były zakład pracy Wnioskodawcy (płatnik) właściwie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej w 2016 r. na rzecz Wnioskodawcy odprawy i Zainteresowany nie ma prawa ubiegania się o zwrot tej zaliczki.

Fragment:

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że – źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Użyty powyżej zwrot „ w szczególności ” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

2018
27
kwi

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni na mocy porozumienia z dnia 31 marca 2017 r. zawartego z pracodawcą ­ (..) z siedzibą w W. ­ w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z przyczyny niedotyczącej pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przyznana została odprawa pieniężna wynikająca z art. 8 ww. ustawy, a ponadto odszkodowanie pieniężne w wysokości 78 000 zł przyznane na mocy Porozumienia dotyczącego grupowego zwolnienia z dnia 15 grudnia 2016 r., zawartego przez Spółkę i działające przy niej organizacje związkowe. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę jak i porozumienie zawarte przez pracodawcę z organizacjami związkowymi, o którym mowa powyżej, wyraźnie rozgraniczało przyznawane zwalnianemu pracownikowi świadczenia i osobno wskazywało na odprawę pieniężną oraz na świadczenie odszkodowawcze z tytułu utraty zatrudnienia.

2018
20
kwi

Istota:

Odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenia nie są zwolnione od podatku.

Fragment:

W porozumieniu tym wskazano, iż przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest przyczyna niedotycząca pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z zawartym porozumieniem zbiorowym ze Związkami Zawodowymi i zawartym porozumieniem o rozwiązanie umowy o pracę z dnia 22 września 2017 r. Wnioskodawczyni wypłacono trzy dodatkowe świadczenia pieniężne: Odprawę pieniężną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz § 8.1. Porozumienia ze Związkami Zawodowymi) Dodatkowe odszkodowanie I (na podstawie § 8.7. Porozumienia ze Związkami Zawodowymi) Dodatkowe odszkodowanie II (na podstawie § 8.8. Porozumienia ze Związkami Zawodowymi) Świadczenie określone w pkt 1 zostało wypłacone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Świadczenie określone w pkt 2 zostało wypłacone na podstawie § 8.7. Porozumienia ze Związkami Zawodowymi, zgodnie z którym Pracodawca niezależnie od odprawy wypłaci dodatkowe odszkodowanie I z tytułu rozwiązania stosunku pracy w wysokości uzależnionej od okresu zatrudnienia u pracodawcy, na dzień w którym dojdzie do rozwiązania umowy o pracę, wyliczanego jako iloczyn mnożnika podanego w tabeli i określonej kwoty bazowej.

2018
18
kwi

Istota:

Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa jak i dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 45.500 zł nie są zwolnione od podatku. Świadczenia te stanowią dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą ich wypłaty jest stosunek pracy.

Fragment:

W niniejszej sprawie Wnioskodawczyni została wytypowana do rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego, o którym mowa w porozumieniu dotyczącym grupowego zwolnienia zawartym w dniu 15 grudnia 2016 r. ze Związkami Zawodowymi. Pracodawca – zgodnie z § 8 ust. 2 Porozumienia ze Związkami Zawodowymi – zaproponował zawarcie porozumienia o rozwiązanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę, o którym mowa nastąpiło w drodze porozumienia stron; nastąpiła likwidacja stanowiska pracy Wnioskodawczyni i nie było możliwości uniknięcia zwolnienia grupowego. Przyczyna rozwiązania stosunku pracy była zatem przyczyną niedotyczącą pracownika. Zgodnie z porozumieniem zbiorowym pracodawca wypłacił Wnioskodawczyni dwa dodatkowe świadczenia pieniężne: odprawę pieniężną – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (oraz zgodnie z § 8.1 porozumienia ze związkami zawodowymi), dodatkowe odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę (zgodnie z § 8.7 porozumienia ze związkami zawodowymi, gdzie użyto sformułowania „ odszkodowanie ”) w wysokości 45.500 zł. Wysokość i zasady otrzymania „ odszkodowania ” wynikały z podpisanego w dniu 15 grudnia 2016 r. przez pracodawcę ze Związkami Zawodowymi porozumienia zbiorowego w sprawie restrukturyzacji spółki.