Stosowanie przepisów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stosowanie przepisów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy dochód ze sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2009 r. (data wpływu 4 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji.Wezwaniem z dnia 23 czerwca 2009 r. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód z odpłatnego zbycia akcji Spółce w celu ich umorzenia, nabytych przed 1 stycznia 2004 r. jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych i czy Spółka jako płatnik ma prawo nie pobierać podatku w przypadku złożenia oświadczenia przez akcjonariusza, że akcje, które sprzedaje Spółce nabył przed 1 stycznia 2004 r.?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów ze sprzedaży akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy opodatkowania wynajmu mieszkania na cele biurowe.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany interpretacji zawartej w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2004r. Nr PP/443-21/04, gdyż jest ona nieprawidłowa. Wnioskiem z dnia 19 maja 2004r. zwrócił się Pan o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie opodatkowania wynajmu mieszkania na cele biurowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy pismem z dnia 16 czerwca 2004r. Nr PP/443-21/04 udzielił informacji, że wykonywana przez Pana czynność polegająca na wynajmowaniu mieszkania na cel inny niż mieszkaniowy (umowa jednorazowa zawarta na okres 3 lat) nie mieści się pod pojęciem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie rodzi obowiązku w podatku VAT. Dyrektor Izby (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż do dnia 31 grudnia 2002 r montaż instalacji oświetleniowych był zaliczony do usług związanych z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych bez względu na symbol SWW. Usługi te wymienione były w załączniku Nr 3 poz. 81 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%. Od 1 stycznia 2003 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) w załączniku Nr 3 do ustawy poz. 107 występują wyłącznie usługi oznaczone symbolem PKWiU 45.23.1 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy zostanie uznany za czynnego podatnika podatku od towarów i usług, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne podatnika podatku VAT złożył w 1994r. na obowiązującym w tym okresie formularzu i systematycznie składa deklaracje dla podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. Organ podatkowy w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 18 kwietnia 2004r. (wpływ do tut. Organu podatkowego w dniu 19 kwietnia 2004r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. W powołanym wyżej piśmie Podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z zapytaniem czy zostanie uznany za czynnego podatnika podatku od towarów i usług, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne podatnika podatku VAT złożył w 1994r. na obowiązującym w tym okresie formularzu i systematycznie składa deklaracje dla podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika fakt złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przed 01 stycznia 1996r. na druku innym niż wymieniony w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie powinien pozbawić go prawa do zarejestrowania z (...)

2011
1
sty

Istota:

Wnoszę o wydanie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia usług dostaw energi elektrycznej.

Fragment:

(...) Do końca 2002 r. obowiązywała zasada , według której podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia min. usług dostaw energii elektrycznej, podlegał odliczeniu w miesiącu, w którym przypadał termin płatności z tytułu świadczenia tych usług lub w miesiącu następnym. Wynikało to z § 40 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27, poz. 206 ).Zgodnie z treścią ust. 4 w przypadku nabycia towarów i usług wymienionych w ust. 3 za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, uważa się miesiąc, w którym przypada termin płatności określony w tej fakturze.Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 216, poz. 1828 ) dokonano min. zmiany § 40 (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy można odliczać podatek naliczony od:
1)paliw i olejów silnikowych
2) części zamiennych i akcesoriów samochodowych
3) napraw gwarancyjnych i powypadkowych
przeznaczonych do "samochodów z kratką"?

Fragment:

(...) W świetle art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującego od 1 maja 2004r. "obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5". Wskazany powyżej ust. 3 art. 86 określa wzór służący do obliczenia dopuszczalnej ładowności samochodu, pozwalający na skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego:DŁ = 357 kg + n x 68 kg,gdzie : DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność, n - ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy - ustaloną wg homologacji. Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 3 i art. 88 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, w przypadku samochodów o dopuszczonej ładownośći mniejszej niż wynikająca ze wzoru, podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawkę podatku VAt należy stosować na pokarmy dla zwierząt egzotycznych o następujących symbloach PKWiU:15.72.10-00.90 - mieszanki zbożowe wieloskładnikowe01.11.17-00.41 - proso:białe, żółte, czerwone, senegalskie01.11.35-00.50 - konopia dla zwierząt15.33.25-50.99 - słonecznik: czarny, biały, pasiak01.11.35-00.90 - murzynek-ziarno traw01.12.24-00.20 - dynia-pestki01.11.35-00.12 - siemie lniane-ziarno05.00.21-00.30 - dafnia(rozwielitka)suszona15.20.15-30 - gamarus suszony15.71.10-00.93 - pokarmy dla ryb stawowych nie hodowlanych typu koi?

Fragment:

(...) Stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującego od dnia 1 maja 2004r. "w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje sie stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o októrych mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportu towarów. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy stawką VAT 3% opodatkowane są: - poz. 1) - towary należące do klasy PKWiU ex 01.11 "zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa" - z wyłączeniem:1) arachidów (orzeszków ziemnych) PKWiU 01.11.32;2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego PKWiU ex 01.11.7;3) kauczuku naturalnego PKWiU 01.11.80;4) ziół suszonych sortowanych, całych; - poz. 2) - towary należące do (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wystawianiu faktur dla organizatorów koncertów?

Fragment:

(...) Zgodnie z poz. 11 załącznika nr 4 do Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskimm i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (...) - z wyłączeniem: (...)4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2) (...).są zwolnione od podatku VAT. Natomiast usługi zaklasyfikowane w grupie PKWiU 92.3 ujęte w poz. 156 załącznika nr 3 do w/w ustawy - usługi rozrywkowe pozostałe - wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przestawienia i imprezy:1) w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2),2) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10)3) świadczone przez (...)