Stosowanie przepisów | Interpretacje podatkowe

Stosowanie przepisów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stosowanie przepisów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochód ze sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2009 r. (data wpływu 4 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji.Wezwaniem z dnia 23 czerwca 2009 r. (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy dochód z odpłatnego zbycia akcji Spółce w celu ich umorzenia, nabytych przed 1 stycznia 2004 r. jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych i czy Spółka jako płatnik ma prawo nie pobierać podatku w przypadku złożenia oświadczenia przez akcjonariusza, że akcje, które sprzedaje Spółce nabył przed 1 stycznia 2004 r.?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów ze sprzedaży akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy opodatkowania wynajmu mieszkania na cele biurowe.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany interpretacji zawartej w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2004r. Nr PP/443-21/04, gdyż jest ona nieprawidłowa. Wnioskiem z dnia 19 maja 2004r. zwrócił się Pan o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie opodatkowania wynajmu mieszkania na cele biurowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy pismem z dnia 16 czerwca 2004r. Nr PP/443-21/04 udzielił informacji, że wykonywana przez Pana czynność polegająca na wynajmowaniu mieszkania na cel inny niż mieszkaniowy (umowa jednorazowa zawarta na okres 3 lat) nie mieści się pod pojęciem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie rodzi obowiązku w podatku VAT. Dyrektor Izby (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż do dnia 31 grudnia 2002 r montaż instalacji oświetleniowych był zaliczony do usług związanych z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych bez względu na symbol SWW. Usługi te wymienione były w załączniku Nr 3 poz. 81 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) i opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%. Od 1 stycznia 2003 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) w załączniku Nr 3 do ustawy poz. 107 występują wyłącznie usługi oznaczone symbolem PKWiU 45.23.1 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy zostanie uznany za czynnego podatnika podatku od towarów i usług, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne podatnika podatku VAT złożył w 1994r. na obowiązującym w tym okresie formularzu i systematycznie składa deklaracje dla podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. Organ podatkowy w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 18 kwietnia 2004r. (wpływ do tut. Organu podatkowego w dniu 19 kwietnia 2004r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. W powołanym wyżej piśmie Podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z zapytaniem czy zostanie uznany za czynnego podatnika podatku od towarów i usług, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne podatnika podatku VAT złożył w 1994r. na obowiązującym w tym okresie formularzu i systematycznie składa deklaracje dla podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika fakt złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przed 01 stycznia 1996r. na druku innym niż wymieniony w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie powinien pozbawić go prawa do zarejestrowania z (...)
2011
1
sty

Istota:
Wnoszę o wydanie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia usług dostaw energi elektrycznej.
Fragment:
(...) Do końca 2002 r. obowiązywała zasada , według której podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia min. usług dostaw energii elektrycznej, podlegał odliczeniu w miesiącu, w którym przypadał termin płatności z tytułu świadczenia tych usług lub w miesiącu następnym. Wynikało to z § 40 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27, poz. 206 ).Zgodnie z treścią ust. 4 w przypadku nabycia towarów i usług wymienionych w ust. 3 za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę, uważa się miesiąc, w którym przypada termin płatności określony w tej fakturze.Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 216, poz. 1828 ) dokonano min. zmiany § 40 (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy można odliczać podatek naliczony od:
1)paliw i olejów silnikowych
2) części zamiennych i akcesoriów samochodowych
3) napraw gwarancyjnych i powypadkowych
przeznaczonych do "samochodów z kratką"?
Fragment:
(...) W świetle art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującego od 1 maja 2004r. "obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5". Wskazany powyżej ust. 3 art. 86 określa wzór służący do obliczenia dopuszczalnej ładowności samochodu, pozwalający na skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego:DŁ = 357 kg + n x 68 kg,gdzie : DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność, n - ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy - ustaloną wg homologacji. Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 3 i art. 88 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, w przypadku samochodów o dopuszczonej ładownośći mniejszej niż wynikająca ze wzoru, podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek (...)
2011
1
sty

Istota:
Jaką stawkę podatku VAt należy stosować na pokarmy dla zwierząt egzotycznych o następujących symbloach PKWiU:15.72.10-00.90 - mieszanki zbożowe wieloskładnikowe01.11.17-00.41 - proso:białe, żółte, czerwone, senegalskie01.11.35-00.50 - konopia dla zwierząt15.33.25-50.99 - słonecznik: czarny, biały, pasiak01.11.35-00.90 - murzynek-ziarno traw01.12.24-00.20 - dynia-pestki01.11.35-00.12 - siemie lniane-ziarno05.00.21-00.30 - dafnia(rozwielitka)suszona15.20.15-30 - gamarus suszony15.71.10-00.93 - pokarmy dla ryb stawowych nie hodowlanych typu koi?
Fragment:
(...) Stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującego od dnia 1 maja 2004r. "w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje sie stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o októrych mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportu towarów. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy stawką VAT 3% opodatkowane są: - poz. 1) - towary należące do klasy PKWiU ex 01.11 "zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa" - z wyłączeniem:1) arachidów (orzeszków ziemnych) PKWiU 01.11.32;2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego PKWiU ex 01.11.7;3) kauczuku naturalnego PKWiU 01.11.80;4) ziół suszonych sortowanych, całych; - poz. 2) - towary należące do (...)
2011
1
sty

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wystawianiu faktur dla organizatorów koncertów?
Fragment:
(...) Zgodnie z poz. 11 załącznika nr 4 do Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskimm i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (...) - z wyłączeniem: (...)4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2) (...).są zwolnione od podatku VAT. Natomiast usługi zaklasyfikowane w grupie PKWiU 92.3 ujęte w poz. 156 załącznika nr 3 do w/w ustawy - usługi rozrywkowe pozostałe - wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przestawienia i imprezy:1) w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2),2) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10)3) świadczone przez (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.