IBPP3/4512-137/16/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku VAT usług wyżywienia uczniów oraz brak zwolnienia od podatku VAT usług uczestnictwa dzieci niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę w zajęciach pozaszkolnych na terenie szkoły

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku VAT usług wyżywienia uczniów jest prawidłowe,
 • zwolnienia od podatku VAT usług uczestnictwa dzieci niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę w zajęciach pozaszkolnych na terenie szkoły jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług wyżywienia uczniów oraz zwolnienia od podatku VAT usług uczestnictwa dzieci niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę w zajęciach pozaszkolnych na terenie szkoły.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Fundacja im. S; dalej Fundacja), posiadająca status organizacji pożytku publicznego, w ramach działalności statutowej prowadzi placówkę oświatowo-wychowawczą szkołę publiczną – Liceum ogólnokształcące z internatem. Liceum utworzone zostało na podstawie zezwolenia Starosty Powiatowego i posiada uprawnienia szkoły publicznej, objętej systemem oświaty na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Nadzór merytoryczny sprawuje kurator oświaty.

Poza prowadzeniem szkoły Fundacja prowadzi również inne rodzaje działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.

Zgodnie ze Statutem i wpisem do KRS przedmiotem działalności statutowej Fundacji jest:

Odpłatna działalność statutowa:

 • 55.90.Z. Prowadzenie zakładów wychowawczych (burs, internatów) zgodnie z ideałami S,
 • 85.0.Z. Pomoc w kontynuowaniu kształcenia absolwentom szkół, studentom,
 • 94.99.Z. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji,
 • 85.60.Z Przygotowanie polskiej młodzieży do życia w Unii Europejskiej,
 • 94.99.Z. Rekrutacja i przygotowanie wolontariatu, w tym międzynarodowego, dla realizacji celów Fundacji,
 • 85.51.Z. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • 85.51.Z. Organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.

Nieodpłatna działalność statutowa:

 • 85.60.Z. Pomoc w rozpoczęciu karier zawodowych,
 • 85.31.B. Prowadzenie szkoły pogimnazjalnej – liceum ogólnokształcące,
 • 88.99.Z. Świadczenie pomocy socjalnej dla dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych,
 • 88.99.Z. Fundowanie stypendiów dla dzieci ubogich i ich rodzin, przyznawanie nagród, wychowywanie i działanie na rzecz ochrony środowiska, nauczanie języka polskiego obcokrajowców oraz osób pochodzenia polskiego.

Nadmienić należy, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych musi spełniać warunek, że wynagrodzenie w odniesieniu do działalności danego rodzaju (przychód) nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności. W przeciwnym wypadku stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą (głównie w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł i wynajmu lokali).

Fundacja posiada osobowość prawną. Liceum jest wewnętrzną jednostką i posługuje się osobowością prawną Fundacji. Fundacja jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Liceum posiada NIP, ale wyłącznie do celów podatku PIT i ZUS (szkoła zatrudnia nauczycieli i wychowawców internatu). Wewnętrzne rozliczenia pomiędzy Fundacją a Liceum dokumentowane są notami obciążającymi. Fundacja posiada w tej sprawie interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 marca 2013 r., sygnatura IBPP3/443-5/13/EJ.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o organie prowadzącym szkolę lub placówkę – należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne.

W świetle natomiast art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust 3a-3e. może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego,
 2. iną osobę prawną
 3. osobę fizyczną

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) i organizacyjnej szkoły lub placówki;
 4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomocą dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W myśl art. 82 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciąży na osobie zakładającej i prowadzącej szkołę, a zatem sama szkoła nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od osoby, która ją założyła W konsekwencji Liceum wraz z Internatem nie wykonuje samodzielnie działalności, jest tylko wyodrębnioną organizacyjnie formą działalności podmiotu, który go utworzył – Fundacji.

W związku z powyższym, Fundacja jako organ prowadzący szkołę zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty jest jednostką objętą systemem oświaty. Na pokrycie kosztów prowadzenia szkoły publicznej i internatu Fundacja otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego.

W związku z przepisami ustawy o systemie oświaty stanowiącymi, że nauka w szkole publicznej jest bezpłatna Fundacja, ani Liceum nie pobierają od uczniów czesnego za naukę. Fundacja pobiera natomiast od rodziców uczniów częściowe opłaty z tytułu kosztów wyżywienia i zakwaterowania w internacie – dopłaty do kosztów wyżywienia i utrzymania w internacie w części w jakiej dotacje na ten cel nie pokrywają kosztów.

Faktury wystawiane przez Fundację na rodziców ucznia z tytułu dopłat do kosztów utrzymania w internacie i wyżywienia zawierają dwie pozycje opłat:

 • za internat – usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy,
 • za wyżywienie – usługa opodatkowana stawką VAT 8% właściwą dla usług gastronomicznych PKWiU ex 56.

Pojawiły się jednak wątpliwości, czy Fundacja słusznie opodatkowuje stawką VAT 8% wyżywienie w stołówce szkolnej. Zgodnie bowiem z treścią art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane m.in. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty.

Zapewnienie uczniom posiłków jest jednym z elementów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi całodziennej opieki. Ponadto możliwość prowadzenia stołówki przez szkołę została przewidziana w art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten stanowi, iż w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może prowadzić stołówkę.

W przedstawionym stanie faktycznym stołówka prowadzona jest nie przez szkołę lecz przez organ prowadzący szkołę. Fundacja prowadzi stołówkę w celu zapewnienia prawidłowych warunków kształcenia i wychowania. W budynku szkoły stanowiącym własność Fundacji przygotowane zostały odrębne pomieszczenia przystosowane do tego celu i zapewniona odpowiednia obsługa.

W ciągu roku szkolnego ze stołówki mogą korzystać wyłącznie uczniowie szkoły oraz nauczyciele i wychowawcy internatu. Nie jest dopuszczalna sprzedaż posiłków na rzecz innych pracowników Liceum ani Fundacji.

Jedynie w okresie wakacji i ferii, kiedy stołówka szkolna jest nieczynna, gdyż szkoła nie pracuje, Fundacja przyjmuje grupy młodzieży z kraju i zagranicy i świadczy im usługi wyżywienia w tej stołówce (opodatkowane). Celem prowadzenia stołówki nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkołę z internatem funkcji opiekuńczej. Stołówka jest więc „przypisana” do działalności szkoły i internatu.

Zatem należy uznać, że stołówka spełnia wymogi art. 67a ustawy o systemie oświaty. Spełnienie tych wymogów sprawdza Starostwo Powiatowe kontrolując corocznie wykorzystanie dotacji do wyżywienia.

Ponadto w ramach działalności statutowej odpłatnej Fundacja prowadzi zajęcia pozaszkolne dla dzieci, przy czym nie są to dodatkowe zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Fundację, lecz zajęcia pozaszkolne dla dzieci ze szkół podstawowych z okolicznych miejscowości w zakresie: ceramika, teatr, zajęcia sportowe, plastyczne, matematyczne, taneczne, szachowe i nauka języków obcych. Zajęcia te prowadzą nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowy cywilnoprawne oraz wolontariusze pomagający w organizacji zajęć. Zajęcia pozaszkolne są płatne przez rodziców uczniów i fakturowane przez Fundację ze zwolnieniem z VAT. Odpłatność za te zajęcia nie przekracza koszów tej działalności. Usługi te są świadczone w zakresie usług nauczania, które rozumiemy jako pogłębianie wiedzy i umiejętności, uwrażliwianie na sztukę i rozwój jednostki niezbędnych w procesie kształcenia. Fundacja nie prowadzi wyżej wymienionych zadań w zakresie wpisu do rejestru placówek oświatowych, ponieważ nie posiada takiego w ramach wyżej wymienionej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Fundacja ma prawo wystawiać faktury za wyżywienie uczniów ze zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
 2. Czy Fundacja ma prawo wystawiać faktury za uczestnictwo dzieci, niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Fundację, w zajęciach pozaszkolnych odbywających się na terenie szkoły, ze zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Fundacji, usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

Podobnie usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla pracowników pedagogicznych szkoły (nauczycieli i wychowawców internatu) należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły i internatu w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne. Ich głównym celem nie jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich i osiągnięcie dochodu, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkołę z internatem funkcji opiekuńczej.

W konsekwencji, usługi te podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobne stanowisko prezentują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2015 r. nr IPTPP1/4512-211/15-4/RG stwierdził, że opiekę i wyżywienie należy potraktować jako jedną usługę korzystającą ze zwolnienia, mieszczącą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, zatem korzystającą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi te należy kwalifikować jako usługę kompleksową. Wydawane w szkole posiłki mają charakter pomocniczy do wykowanej usługi edukacyjnej i jako takie powinny być zwolnione z VAT. Takie stanowisko znajduje odzwierciedlenie w licznych orzeczeniach zarówno TSUE jak i sądów krajowych. Są to m.in. wyrok TSUE w sprawie C-224/11, wyrok WSA w Gdańsku w sprawie I SA/Gd 805/10, wyrok WSA w Olsztynie w sprawie I SA/Ol 415/12.

Ad. 2.

Zdaniem Fundacji zajęcia pozaszkolne oferowane dla dzieci niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Fundację w zakresie: ceramika, teatr, zajęcia sportowe, plastyczne, matematyczne, taneczne, szachowe i nauka języków obcych spełniają podmiotowo- przedmiotową dyspozycję art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Fundacja jest bowiem jednostką objętą systemem oświaty. Natomiast, rozwijanie uzdolnień w ww. zakresie wpisuje się w zakres działań jakie placówki objęte systemem oświaty świadczą na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia i wychowania, dlatego też winny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Z uregulowań zawartych w cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

W kwestii usług w zakresie wychowania, należy wskazać, że jest ono przypisane podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Dla oceny tego, czy świadczone usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie: 1. czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz 2. czy są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

Kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń.

Istotnym wyróżnikiem jednostek objętych systemem oświaty, wynikającym wprost z ustawy o systemie oświaty jest to, że ich podstawową funkcją jest umożliwianie kształcenia, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, korzystania z różnych form wypoczynku i organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Wobec powyższego, zdaniem Fundacji, w zakresie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci niebędących uczniami prowadzonej przez Fundację szkoły, spełniona jest podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Dlatego też usługi te winny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług wyżywienia uczniów,
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług uczestnictwa dzieci niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę w zajęciach pozaszkolnych na terenie szkoły.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Jednocześnie art. 43 ust. 17 ww. ustawy, stanowi, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Należy również wskazać, że jak wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa

w art. 41 ust. 1 ustawy.

Jak stanowi art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Zgodnie natomiast z ust. 2 pkt 2 cytowanego artykułu, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez inną osobę prawną.

Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cyt. ustawy warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zgodnie z art. 67a ust. 4, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia stołówek przez szkoły publiczne. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoły nie prowadzą działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkołom zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie mogą one przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane.

Mając zatem na względzie przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla uczniów tej szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegające na ich żywieniu. Mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano wyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.

Z opisu sprawy wynika również, że szkoła świadczy usługi wyżywienia dla pracowników pedagogicznych szkoły (nauczycieli i wychowawców). Zauważyć należy, że usługi te (usługi wyżywienia świadczone dla pracowników pedagogicznych szkoły (nauczycieli i wychowawców) są także usługami ściśle związanymi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich wyżywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne.

Odnosząc zatem powyższe przepisy do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro stołówka szkolna działa na podstawie ww. przepisów ustawy o systemie oświaty, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi stołówkowe wyżywienia dzieci szkoły a także pracowników pedagogicznych szkoły (nauczycieli i wychowawców), które jak wskazano wyżej należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym usługi te podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług, jest prawidłowe.

Zauważyć należy, że niniejsze rozstrzygnięcie nie odnosi się do świadczonych przez Wnioskodawcę w okresie wakacji i ferii usług wyżywienia dla grup młodzieży z kraju i zagranicy, bowiem nie sformułowano w tym zakresie pytania.

Przechodząc do kolejnej kwestii objętej wnioskiem, a dotyczącej zwolnienia od podatku usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT uczestnictwa dzieci niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę w zajęciach pozaszkolnych na terenie szkoły, wskazać należy że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi placówkę oświatowo-wychowawczą szkołę publiczną – Liceum ogólnokształcące z internatem, które posiada uprawnienia szkoły publicznej, objętej systemem oświaty na mocy ustawy o systemie oświaty. Zgodnie ze Statutem i wpisem do KRS przedmiotem działalności statutowej Fundacji jest m.in. organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. W ramach działalności statutowej odpłatnej Fundacja prowadzi zajęcia pozaszkolne dla dzieci, przy czym nie są to dodatkowe zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Fundację, lecz zajęcia pozaszkolne dla dzieci ze szkół podstawowych z okolicznych miejscowości w zakresie: ceramika, teatr, zajęcia sportowe, plastyczne, matematyczne, taneczne, szachowe i nauka języków obcych. Usługi te są świadczone w zakresie usług nauczania, które Wnioskodawca rozumie jako pogłębianie wiedzy i umiejętności, uwrażliwianie na sztukę i rozwój Jednostki niezbędnych w procesie kształcenia. Fundacja nie prowadzi wyżej wymienionych zadań w zakresie wpisu do rejestru placówek oświatowych, ponieważ nie posiada takiego w ramach wyżej wymienionej działalności.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dana usługa była usługa w zakresie kształcenia, świadczący ja podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Odnosząc się do przesłanki o charakterze podmiotowym rozważyć należy, czy Fundacja świadcząc usługi w postaci zajęć pozaszkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych z okolicznych miejscowości, działa jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a w konsekwencji czy w tym zakresie jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że nie prowadzi wyżej wymienionych zadań w zakresie wpisu do rejestru placówek oświatowych, ponieważ nie posiada takiego w ramach wyżej wymienionej działalności.

W konsekwencji należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca nie świadczy usług w postaci zajęć pozaszkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych z okolicznych miejscowości, w zakresie wpisu do rejestru placówek oświatowych, nie działa tym samym jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Tym samym nie została w przedmiotowej sprawie spełniona przesłanka podmiotowa zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT dla świadczonych usług w postaci zajęć pozaszkolnych dla dzieci ze szkół podstawowych z okolicznych miejscowości w zakresie: ceramika, teatr, zajęcia sportowe, plastyczne, matematyczne, taneczne, szachowe i nauka języków obcych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w zakresie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci niebędących uczniami prowadzonej przez Fundację szkoły, spełniona jest podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy i dlatego też usługi te winny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, jest nieprawidłowe.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług wyżywienia uczniów,
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług uczestnictwa dzieci niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę w zajęciach pozaszkolnych na terenie szkoły.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.