Stołówka szkolna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stołówka szkolna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Opodatkowanie wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wyżywienia w stołówkach szkolnych. We wniosku przedstawiono zaistniały stan faktyczny. Miasto jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku stwierdzającym, że samorządowe jednostki budżetowe nie są samodzielnymi podatnikami podatku od towarów i usług, Miasto z dniem 1 września 2016r. wprowadziło wspólne rozliczenie tego podatku. Wobec powyższego podatek od towarów i usług jest rozliczany przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto), w zakresie działalności wszystkich utworzonych przez nie samorządowych jednostek budżetowych. Wśród tych jednostek są jednostki budżetowe powołane w celu realizacji zadania własnego gminy tj. edukacji publicznej, które organizują stołówki szkolne, zapewniające wyżywienie uczniom, personelowi nauczycielskiemu oraz pracownikom administracyjnym szkół. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ma charakter odpłatny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty stołówki szkolne, Miasto jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
10
lut

Istota:

Czy opłaty pobierane za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli podlegają opodatkowaniu oraz czy opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej pracowników administracyjnych korzystają ze zwolnienia ?

Fragment:

I tak jednostka oświatowa jaką jest P. w oparciu o zapisy art. 106 ustawy Prawo oświatowe, prowadzi stołówkę szkolną. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, została ustalona przez dyrektora szkoły w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w W. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie P. oraz dodatkowo pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z którymi łączy P. stosunek pracy. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków w stołówce szkolnej nie są wliczane koszty wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki. Z powoływanych przepisów wynika, że zorganizowanie stołówki (wyżywienia) dla dzieci jest zadaniem szkoły czy przedszkola, realizowanym w ramach szeroko pojętej edukacji, które należy do zadań publicznych powiatu, realizowanych jako organ władzy publicznej. Wskazuje na to umieszczenie już w wyroku z dnia 7 października 2008 r., sygn. akt I FSK 1157/07, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w zakresie usług edukacyjnych mieści się dostarczanie obiadów uczniom w ramach stołówki szkolnej (analogicznie w zakresie usług edukacyjnych mieści się dostarczanie posiłków dzieciom w ramach ich pobytu w przedszkolu - przyp.

2018
22
sty

Istota:

Czy Gmina xxx organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego przepisami ustawy o samorządzie gminy zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna, w tym do prowadzenia stołówek szkolnych, jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. z późn. zm)?

Fragment:

Jako jednostki budżetowe Gminy organizują m.in. stołówki szkolne, które zapewniają wyżywienie dzieciom, personelowi nauczycielskiemu oraz pracownikom administracyjnym szkół. W związku z powyższym opisem zadano pytania. Czy Gmina xxx organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego przepisami ustawy o samorządzie gminy zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna, w tym do prowadzenia stołówek szkolnych, jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. z późn. zm)? Zdaniem Wnioskodawcy. Gmina xxx organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego przepisami ustawy o samorządzie gminnym zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna, w tym prowadzenie stołówek szkolnych, nie jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn.zm). Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania usług stołówki szkolnej dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie

Fragment:

(...) stołówki szkolnej świadczonych dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r., nieprawidłowe - w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r., nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej (nie będącej jednostką budżetową) prowadzonej przez Stowarzyszenie. UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówki szkolnej dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz nauczycieli i uczniów

Fragment:

Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w D. prowadzona jest stołówka szkolna, z której korzystają nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej. Nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej, którzy korzystają ze stołówki szkolnej nie są nauczycielami i uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w D. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Publiczna Szkoła Podstawowa w D. oraz Zespół Szkół w D. są jednostkami objętymi systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 r., 2156 ze zm.). Stołówka szkolna prowadzona przez personel szkoły, nie jest odrębnym od szkoły podmiotem gospodarczym. Stołówka szkolna jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy o systemie oświaty. Prowadzenie stołówki szkolnej jest ściśle związane z działalnością szkoły. Wysokość opłaty za posiłki wydawane dla uczniów i nauczycieli reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za posiłki, ww. zarządzenie reguluje wysokość pobierania opłat dla uczniów i nauczycieli oraz pracownikach obsługi. W sprawie korzystania ze stołówki szkolnej regulują przepisy art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.

2016
27
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników pedagogicznych.

Fragment:

Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz swoich uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.

2015
26
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz własnych uczniów oraz nauczycieli:
 • na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy
 • na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy
 • Fragment:

  Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz swoich uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.

  2014
  29
  kwi

  Istota:

  Zwolnienie od podatku sprzedaży przygotowanych obiadów we własnej stołówce szkolnej dla własnych uczniów, pracowników pedagogicznych (nauczycieli) i pracowników administracji i obsługi

  Fragment:

  Jak wynika z powyższych regulacji, możliwość korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych. Świadczenie opieki polegać może niewątpliwie na zapewnieniu wyżywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży, korzystającym z prawa do kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Tym samym, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (szkoła) realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określone w ustawie o systemie oświaty. Umożliwia uczniom przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności, wszechstronny rozwój oraz sprawuje opiekę nad uczniami, prowadzi również świetlicę i stołówkę szkolną. Zgodnie ze statutem, Wnioskodawca umożliwia każdemu uczniowi spożycie gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Stołówka prowadzona jest bezpośrednio przez personel szkoły (stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym).

  2014
  29
  kwi

  Istota:

  W zakresie stawki podatku VAT dla obiadów w stołówce szkolnej

  Fragment:

  Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły (niestanowiące usług gastronomicznych jako takich świadczonych w celach zarobkowych) mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli (pracowników pedagogicznych) szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.

  2014
  9
  kwi

  Istota:

  Usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne dla pracowników pedagogicznych szkół należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkół w tym zakresie.

  Fragment:

  Funkcjonowanie stołówek szkolnych służy, więc zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne dla pracowników pedagogicznych szkół należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkół w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne. Przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkoły. W konsekwencji usługi te podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług, na podstawie § 13 ust. 9 rozporządzenia.