Stołówka szkolna | Interpretacje podatkowe

Stołówka szkolna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stołówka szkolna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania usług stołówki szkolnej dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie
Fragment:
(...) stołówki szkolnej świadczonych dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r., nieprawidłowe - w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r., nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej (nie będącej jednostką budżetową) prowadzonej przez Stowarzyszenie. UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówki szkolnej dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz nauczycieli i uczniów
Fragment:
Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w D. prowadzona jest stołówka szkolna, z której korzystają nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej. Nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej, którzy korzystają ze stołówki szkolnej nie są nauczycielami i uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w D. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Publiczna Szkoła Podstawowa w D. oraz Zespół Szkół w D. są jednostkami objętymi systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 r., 2156 ze zm.). Stołówka szkolna prowadzona przez personel szkoły, nie jest odrębnym od szkoły podmiotem gospodarczym. Stołówka szkolna jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy o systemie oświaty. Prowadzenie stołówki szkolnej jest ściśle związane z działalnością szkoły. Wysokość opłaty za posiłki wydawane dla uczniów i nauczycieli reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za posiłki, ww. zarządzenie reguluje wysokość pobierania opłat dla uczniów i nauczycieli oraz pracownikach obsługi. W sprawie korzystania ze stołówki szkolnej regulują przepisy art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników pedagogicznych.
Fragment:
Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz swoich uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.
2016
27
lut

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz własnych uczniów oraz nauczycieli:
 • na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy
 • na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy
 • Fragment:
  Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz swoich uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.
  2015
  26
  sie

  Istota:
  Zwolnienie od podatku sprzedaży przygotowanych obiadów we własnej stołówce szkolnej dla własnych uczniów, pracowników pedagogicznych (nauczycieli) i pracowników administracji i obsługi
  Fragment:
  Jak wynika z powyższych regulacji, możliwość korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych. Świadczenie opieki polegać może niewątpliwie na zapewnieniu wyżywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży, korzystającym z prawa do kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Tym samym, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (szkoła) realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określone w ustawie o systemie oświaty. Umożliwia uczniom przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności, wszechstronny rozwój oraz sprawuje opiekę nad uczniami, prowadzi również świetlicę i stołówkę szkolną. Zgodnie ze statutem, Wnioskodawca umożliwia każdemu uczniowi spożycie gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Stołówka prowadzona jest bezpośrednio przez personel szkoły (stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym).
  2014
  29
  kwi

  Istota:
  W zakresie stawki podatku VAT dla obiadów w stołówce szkolnej
  Fragment:
  Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły (niestanowiące usług gastronomicznych jako takich świadczonych w celach zarobkowych) mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli (pracowników pedagogicznych) szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.
  2014
  29
  kwi

  Istota:
  Usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne dla pracowników pedagogicznych szkół należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkół w tym zakresie.
  Fragment:
  Funkcjonowanie stołówek szkolnych służy, więc zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne dla pracowników pedagogicznych szkół należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkół w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne. Przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkoły. W konsekwencji usługi te podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług, na podstawie § 13 ust. 9 rozporządzenia.
  2014
  9
  kwi

  Istota:
  Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną na rzecz szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie.
  Fragment:
  Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla uczniów innych szkół. Posiłki są przygotowywane dla uczniów za odpłatnością oraz dla uczniów objętych programem dożywiania na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zespół Szkół nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Od stycznia 2014r. jedna ze szkół zostanie przekazana do prowadzenia przez stowarzyszenie, które nie jest jednostką budżetową. Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie będzie jednak szkołą publiczną, dla której zmieni się organ prowadzący. Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie będzie realizować zadania oświatowe określone w ustawie o systemie oświaty, a więc również zadania opiekuńcze w zakresie dożywiania, co według art. 43 ust. 1 ppkt 24 podlega zwolnieniu z podatku VAT. Jednak w związku z tym, iż nie posiada w swojej placówce stołówki szkolnej korzysta ze stołówki innej placówki oświatowej, w której taka stołówka funkcjonuje i która przygotowuje posiłki także dla innych placówek, m.in. dla szkoły, którą przejmie stowarzyszenie. Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie nie będzie jednostką budżetową. Dyrektor (...)
  2014
  23
  mar

  Istota:
  Nie wliczanie refakturowanych należności za tzw. media do wartości sprzedaży opodatkowanej uprawniającej podatnika do uzyskania zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wydawania posiłków w szkole
  Fragment:
  Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Odnosząc zatem powyższe do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, iż – o ile stołówka szkolna działa na podstawie ww. przepisów ustawy o systemie oświaty – usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów szkoły - jako usługi mieszczące się w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą – od dnia 1 stycznia 2011 r. korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Zaznaczyć również trzeba, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. wyznaczenie zakresu zwolnienia usług z opodatkowania podatkiem od towarów i usług następowało poprzez zidentyfikowanie usługi (czynności) w klasyfikacji statystycznej (PKWiU).
  2013
  24
  maj

  Istota:
  Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy świadczeniu usług:- zakwaterowania i wyżywienia uczniów Wnioskodawcy,- wyżywienia pracowników pedagogicznych Wnioskodawcy oraz- wyżywienia uczniów innej szkoły.
  Fragment:
  Stąd wynika, że funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży danej szkoły, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne dla uczniów innych szkół (Liceum ) oraz pracowników pedagogicznych szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, maja one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak juz wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągniecie dodatkowego dochodu przez szkołę. W konsekwencji usługi te od dnia 1 lipca 2011r. podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług stosownie do § 13 ust. 1 pkt 26 w związku z § 13 ust. 8 i 9 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2011r.
  2013
  27
  kwi
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.