Stołówka szkolna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stołówka szkolna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
lut

Istota:

Czy opłaty pobierane za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i nauczycieli podlegają opodatkowaniu oraz czy opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej pracowników administracyjnych korzystają ze zwolnienia ?

Fragment:

I tak jednostka oświatowa jaką jest P. w oparciu o zapisy art. 106 ustawy Prawo oświatowe, prowadzi stołówkę szkolną. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, została ustalona przez dyrektora szkoły w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w W. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie P. oraz dodatkowo pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z którymi łączy P. stosunek pracy. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków w stołówce szkolnej nie są wliczane koszty wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki. Z powoływanych przepisów wynika, że zorganizowanie stołówki (wyżywienia) dla dzieci jest zadaniem szkoły czy przedszkola, realizowanym w ramach szeroko pojętej edukacji, które należy do zadań publicznych powiatu, realizowanych jako organ władzy publicznej. Wskazuje na to umieszczenie już w wyroku z dnia 7 października 2008 r., sygn. akt I FSK 1157/07, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w zakresie usług edukacyjnych mieści się dostarczanie obiadów uczniom w ramach stołówki szkolnej (analogicznie w zakresie usług edukacyjnych mieści się dostarczanie posiłków dzieciom w ramach ich pobytu w przedszkolu - przyp.

2018
22
sty

Istota:

Czy Gmina xxx organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego przepisami ustawy o samorządzie gminy zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna, w tym do prowadzenia stołówek szkolnych, jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. z późn. zm)?

Fragment:

Jako jednostki budżetowe Gminy organizują m.in. stołówki szkolne, które zapewniają wyżywienie dzieciom, personelowi nauczycielskiemu oraz pracownikom administracyjnym szkół. W związku z powyższym opisem zadano pytania. Czy Gmina xxx organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego przepisami ustawy o samorządzie gminy zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna, w tym do prowadzenia stołówek szkolnych, jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. z późn. zm)? Zdaniem Wnioskodawcy. Gmina xxx organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego przepisami ustawy o samorządzie gminnym zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna, w tym prowadzenie stołówek szkolnych, nie jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn.zm). Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania usług stołówki szkolnej dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie

Fragment:

(...) stołówki szkolnej świadczonych dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r., nieprawidłowe - w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r., nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej (nie będącej jednostką budżetową) prowadzonej przez Stowarzyszenie. UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówki szkolnej dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz nauczycieli i uczniów

Fragment:

Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w D. prowadzona jest stołówka szkolna, z której korzystają nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej. Nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej, którzy korzystają ze stołówki szkolnej nie są nauczycielami i uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w D. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Publiczna Szkoła Podstawowa w D. oraz Zespół Szkół w D. są jednostkami objętymi systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 r., 2156 ze zm.). Stołówka szkolna prowadzona przez personel szkoły, nie jest odrębnym od szkoły podmiotem gospodarczym. Stołówka szkolna jest prowadzona na zasadach wskazanych w art. 67a ustawy o systemie oświaty. Prowadzenie stołówki szkolnej jest ściśle związane z działalnością szkoły. Wysokość opłaty za posiłki wydawane dla uczniów i nauczycieli reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za posiłki, ww. zarządzenie reguluje wysokość pobierania opłat dla uczniów i nauczycieli oraz pracownikach obsługi. W sprawie korzystania ze stołówki szkolnej regulują przepisy art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.

2016
27
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników pedagogicznych.

Fragment:

Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz swoich uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.

2015
26
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz własnych uczniów oraz nauczycieli:
 • na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy
 • na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy
 • Fragment:

  Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz swoich uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.

  2014
  29
  kwi

  Istota:

  Zwolnienie od podatku sprzedaży przygotowanych obiadów we własnej stołówce szkolnej dla własnych uczniów, pracowników pedagogicznych (nauczycieli) i pracowników administracji i obsługi

  Fragment:

  Jak wynika z powyższych regulacji, możliwość korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych. Świadczenie opieki polegać może niewątpliwie na zapewnieniu wyżywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży, korzystającym z prawa do kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Tym samym, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (szkoła) realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określone w ustawie o systemie oświaty. Umożliwia uczniom przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności, wszechstronny rozwój oraz sprawuje opiekę nad uczniami, prowadzi również świetlicę i stołówkę szkolną. Zgodnie ze statutem, Wnioskodawca umożliwia każdemu uczniowi spożycie gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Stołówka prowadzona jest bezpośrednio przez personel szkoły (stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym).

  2014
  29
  kwi

  Istota:

  W zakresie stawki podatku VAT dla obiadów w stołówce szkolnej

  Fragment:

  Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły (niestanowiące usług gastronomicznych jako takich świadczonych w celach zarobkowych) mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli (pracowników pedagogicznych) szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.

  2014
  9
  kwi

  Istota:

  Usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne dla pracowników pedagogicznych szkół należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkół w tym zakresie.

  Fragment:

  Funkcjonowanie stołówek szkolnych służy, więc zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne dla pracowników pedagogicznych szkół należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkół w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne. Przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkoły. W konsekwencji usługi te podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług, na podstawie § 13 ust. 9 rozporządzenia.

  2014
  23
  mar

  Istota:

  Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną na rzecz szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie.

  Fragment:

  Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla uczniów innych szkół. Posiłki są przygotowywane dla uczniów za odpłatnością oraz dla uczniów objętych programem dożywiania na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zespół Szkół nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Od stycznia 2014r. jedna ze szkół zostanie przekazana do prowadzenia przez stowarzyszenie, które nie jest jednostką budżetową. Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie będzie jednak szkołą publiczną, dla której zmieni się organ prowadzący. Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie będzie realizować zadania oświatowe określone w ustawie o systemie oświaty, a więc również zadania opiekuńcze w zakresie dożywiania, co według art. 43 ust. 1 ppkt 24 podlega zwolnieniu z podatku VAT. Jednak w związku z tym, iż nie posiada w swojej placówce stołówki szkolnej korzysta ze stołówki innej placówki oświatowej, w której taka stołówka funkcjonuje i która przygotowuje posiłki także dla innych placówek, m.in. dla szkoły, którą przejmie stowarzyszenie. Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie nie będzie jednostką budżetową. Dyrektor (...)