Stołówka | Interpretacje podatkowe

Stołówka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stołówka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • brak opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT sprzedaży usług stołówek szkolnych świadczonych na rzecz uczniów oraz nauczycieli, za które płatności dokonują rodzice, opiekunowie uczniów, MOPR, nauczyciele lub inne jednostki samorządu terytorialnego,
 • sposób dokumentowania dostawy usług stołówek szkolnych, za które płatności dokonują inne jednostki samorządu terytorialnego
 • Fragment:
  (...) stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 106 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Stosownie do art. 106 ust. 3 ww. ustawy Prawo oświatowe, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe). Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3: w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. (art. 106 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe). Zgodnie z art. 106 ust. 6 ww. ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę. W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że świadczenie przez stołówkę szkolną usług żywienia uczniów i nauczycieli, za które pobierane są opłaty wypełniają definicję działalności gospodarczej wskazanej w art. 15 ust. 2 ustawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  Uznanie prowadzenia stołówki szkolnej za czynności niepodlegające opodatkowaniu i niestanowiące działalności gospodarczej.
  Fragment:
  Szkoła posiada stołówkę szkolną, zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty „ w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę ”. W Statucie I Liceum Ogólnokształcącego zapisano, że: „ (...) 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie: (...) 4) sprawuję opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb psychofizycznych oraz możliwości finansowych szkoły a) prowadzi stołówkę szkolną. ” Zatem celem prowadzenia stołówki nie jest świadczenie usług gastronomicznych, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji funkcji opiekuńczej. Opłaty za korzystanie ze stołówki są kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, tzw. wkład do kotła. Możliwość korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest realizacją przez jednostkę objętą systemem oświaty, zadań do jakich została powołana, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych.
  2017
  22
  lip

  Istota:
  W zakresie zwolnienia z opodatkowania usług sporządzania i wydawania uczniom szkoły podstawowej duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
  Fragment:
  Z opisu sprawy wynika m.in., że Wnioskodawca będzie prowadzić stołówkę szkolną w szkole podstawowej, przez własny personel dla uczniów i pracowników danej placówki pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością placówki – skalsyfikowane do grupowania PKWiU 85.20.12.0 „ Usługi szkół podstawowych z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line ”. Usługa stołówkowa jest świadczeniem odpłatnym. Cena posiłku dla uczniów i pracowników placówki to tzw. „ wsad do kotła ”. Z usług stołówki będą korzystać również pracownicy niepedagogiczni. Celem prowadzenia stołówki nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji funkcji opiekuńczej. Szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane na pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Ww. czynności są świadczeniami niezbędnymi do wykonywania usługi podstawowej zwolnionej od podatku VAT. W świetle powyższego wskazać należy, że usługi stołówki prowadzone przez szkołę polegające na wydawaniu posiłków dla uczniów i pracowników pedagogicznych, która jest objęta systemem oświaty mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, jeżeli są wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, będą korzystały ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.
  2016
  29
  lis

  Istota:
  Zwolnienie od podatku VAT usług wyżywienia uczniów oraz brak zwolnienia od podatku VAT usług uczestnictwa dzieci niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę w zajęciach pozaszkolnych na terenie szkoły
  Fragment:
  W przedstawionym stanie faktycznym stołówka prowadzona jest nie przez szkołę lecz przez organ prowadzący szkołę. Fundacja prowadzi stołówkę w celu zapewnienia prawidłowych warunków kształcenia i wychowania. W budynku szkoły stanowiącym własność Fundacji przygotowane zostały odrębne pomieszczenia przystosowane do tego celu i zapewniona odpowiednia obsługa. W ciągu roku szkolnego ze stołówki mogą korzystać wyłącznie uczniowie szkoły oraz nauczyciele i wychowawcy internatu. Nie jest dopuszczalna sprzedaż posiłków na rzecz innych pracowników Liceum ani Fundacji. Jedynie w okresie wakacji i ferii, kiedy stołówka szkolna jest nieczynna, gdyż szkoła nie pracuje, Fundacja przyjmuje grupy młodzieży z kraju i zagranicy i świadczy im usługi wyżywienia w tej stołówce (opodatkowane). Celem prowadzenia stołówki nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkołę z internatem funkcji opiekuńczej. Stołówka jest więc „ przypisana ” do działalności szkoły i internatu. Zatem należy uznać, że stołówka spełnia wymogi art. 67a ustawy o systemie oświaty.
  2016
  10
  cze

  Istota:
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty ponoszonej przez uczniów szkoły za posiłki zapewnione przez Szkołę
  Fragment:
  Uwzględniając powyższe, możliwość korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych. Świadczenie opieki polegać może niewątpliwie na zapewnieniu wyżywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży, korzystającym z prawa do kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Tym samym, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Z opisu sprawy wynika, że Szkoła czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Szkoła zorganizowała stołówkę szkolną. Szkoła informuje również, że z posiłków korzystają tylko jej uczniowie. Jednak szkoła nie zatrudnia przy prowadzeniu stołówki własnych pracowników, nie kupuje artykułów spożywczych. Stołówkę prowadzi dla Szkoły wyłoniony w trybie zapytania o cenę podmiot.
  2014
  18
  sty

  Istota:
  Usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną Wnioskodawcy dla uczniów innej szkoły, należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. W konsekwencji usługi te podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług stosownie do § 13 ust. 1 pkt 26 w związku z § 13 ust. 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.
  Fragment:
  Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno - bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki. Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane. Ponadto w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. wskazano, iż stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
  2013
  23
  kwi

  Istota:
  Opodatkowanie sprzedaży posiłków dla uczniów Szkoły oraz pracowników Szkoły
  Fragment:
  Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki. Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2013
  8
  lut

  Istota:
  Zwolnienia od podatku usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów oraz pracowników szkoły i pozostałych osób.
  Fragment:
  Zgodnie z art. 67a ust. 4 cyt. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno-bytowe, polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki. Uwzględniając powyższe, możliwość prowadzenia i korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych. Świadczenie opieki polegać może niewątpliwie na zapewnieniu wyżywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży, korzystającym z prawa do kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty.
  2012
  7
  cze

  Istota:
  Opodatkowanie dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży produktów gastronomicznych oraz artykułów spożywczych.
  Fragment:
  W uzupełnieniu wniosku z dnia 28 kwietnia 2011r. wskazano, że Wnioskodawca produkujący obiady będące produktem gastronomicznym w ramach prowadzonych praktyk uczniowskich na warsztatach pełni funkcje ogólnodostępnej stołówki, z której korzystają osoby fizyczne nie związane ze szkołą, nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi oraz młodzież na zasadach dobrowolności. Stołówka prowadzona w ramach warsztatów szkolnych nie działa w oparciu o art. 67a ustawy o systemie oświaty oraz o przepisy wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Wysokość opłat za posiłki i prowadzone w ramach zajęć edukacyjnych kalkulowane są na podstawie wszystkich kosztów poniesionych do ich wytworzenia. Ceny posiłków zróżnicowane są w zależności od częstotliwości wykupywania posiłków, tzn.: jednorazowy zakup jest droższy, dla abonamentów miesięcznych jest tańszy. Dla młodzieży korzystającej z usług stołówki warsztatów szkolnych nie stosuje się odrębnych zasad ustalania ceny posiłków w oparciu o art. 67a ustawy o systemie oświaty. Stwierdzić w tym miejscu należy, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę ww. produktów gastronomicznych (obiadów, ciast, wyrobów garmażeryjnych), w żaden sposób nie jest bezpośrednio związana z działalnością Wnioskodawcy polegającą na kształceniu lub wychowaniu. Sprzedaż ta nie jest bowiem niezbędna i konieczna dla ich świadczenia przez co nie można jej uznać za dostawę towarów o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.
  2012
  10
  maj

  Istota:
  Opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
  Fragment:
  W szkołach i przedszkolach działają stołówki, jako ich integralna część, zatrudniające personel, stanowiący pracowników przedszkola lub szkoły. Posiłki są przygotowywane przez personel stołówki. Rodzice dzieci korzystających z tych stołówek opłacają koszt produktów spożywczych użytych do przygotowywania posiłków. Zdaniem Wnioskodawcy posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych są elementem składowym usługi w zakresie edukacji mieszczącym się w całości w PKWiU 80, a w związku z tym podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z posiłków w stołówkach, o których mowa wyżej, korzystają również, odpłatnie, pracownicy szkoły lub przedszkola, w której działa dana stołówka. W skład opłaty, ponoszonej przez pracowników, oprócz kosztów produktów wchodzą koszty wynagrodzenia personelu stołówki, składki od tych wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania stołówki. Możliwość korzystania z posiłków w stołówce oraz sposób kalkulacji opłat za posiłki określają przepisy art. 67a ustawy o systemie oświaty (w brzmieniu aktualnie obowiązującym). Zdaniem podatnika również opłaty za posiłki, ponoszone przez pracowników szkoły lub przedszkola, korzystają ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług - na podstawie poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.
  2012
  8
  mar
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stołówka
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.