Stołówka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stołówka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych:
- za które płatności dokonuje GOPS,
- za które płatności dokonują Płatnicy

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, że powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia stołówek przez oświatowe placówki publiczne. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły i przedszkola funkcji opiekuńczej. Ponieważ placówki te nie prowadzą działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających placówkom zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie mogą one przerzucać na korzystających z usług stołówki. Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane. Analiza treści powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty przez placówkę oświatową na rzecz uczniów tej jednostki, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

2017
22
gru

Istota:

Brak wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT organizowania stołówek szkolnych, które zapewniają wyżywienie dzieciom i młodzieży w szkole

Fragment:

Jednostki, o których mowa wyżej, będące jednostkami budżetowymi Powiatu, organizują stołówki szkolne, które zapewniają wyżywienie dzieciom i młodzieży. Podstawą prawną powołania stołówki szkolnej jest obecnie art. 106 ustawy – Prawo oświatowe. Nowa ustawa oświatowa (podobnie jak poprzednia) pozwala szkołom organizować stołówkę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, dając jednocześnie uprawnienie dyrektorowi szkoły, działającemu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, do ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Szkoły, będące jednostkami budżetowymi, organizują stołówki szkolne, zapewniając wyżywienie dzieciom i młodzieży uczęszczającym do tych szkół. Jak wskazano na wstępie, pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nie czynienie bądź też tolerowanie).

2017
6
gru

Istota:

 • brak opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT sprzedaży usług stołówek szkolnych świadczonych na rzecz uczniów oraz nauczycieli, za które płatności dokonują rodzice, opiekunowie uczniów, MOPR, nauczyciele lub inne jednostki samorządu terytorialnego,
 • sposób dokumentowania dostawy usług stołówek szkolnych, za które płatności dokonują inne jednostki samorządu terytorialnego
 • Fragment:

  (...) stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 106 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Stosownie do art. 106 ust. 3 ww. ustawy Prawo oświatowe, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe). Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3: w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. (art. 106 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe). Zgodnie z art. 106 ust. 6 ww. ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę. W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że świadczenie przez stołówkę szkolną usług żywienia uczniów i nauczycieli, za które pobierane są opłaty wypełniają definicję działalności gospodarczej wskazanej w art. 15 ust. 2 ustawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

  2017
  22
  lip

  Istota:

  Uznanie prowadzenia stołówki szkolnej za czynności niepodlegające opodatkowaniu i niestanowiące działalności gospodarczej.

  Fragment:

  Szkoła posiada stołówkę szkolną, zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty „ w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę ”. W Statucie I Liceum Ogólnokształcącego zapisano, że: „ (...) 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie: (...) 4) sprawuję opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb psychofizycznych oraz możliwości finansowych szkoły a) prowadzi stołówkę szkolną. ” Zatem celem prowadzenia stołówki nie jest świadczenie usług gastronomicznych, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji funkcji opiekuńczej. Opłaty za korzystanie ze stołówki są kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, tzw. wkład do kotła. Możliwość korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest realizacją przez jednostkę objętą systemem oświaty, zadań do jakich została powołana, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych.

  2016
  29
  lis

  Istota:

  W zakresie zwolnienia z opodatkowania usług sporządzania i wydawania uczniom szkoły podstawowej duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

  Fragment:

  Z opisu sprawy wynika m.in., że Wnioskodawca będzie prowadzić stołówkę szkolną w szkole podstawowej, przez własny personel dla uczniów i pracowników danej placówki pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością placówki – skalsyfikowane do grupowania PKWiU 85.20.12.0 „ Usługi szkół podstawowych z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line ”. Usługa stołówkowa jest świadczeniem odpłatnym. Cena posiłku dla uczniów i pracowników placówki to tzw. „ wsad do kotła ”. Z usług stołówki będą korzystać również pracownicy niepedagogiczni. Celem prowadzenia stołówki nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji funkcji opiekuńczej. Szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane na pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Ww. czynności są świadczeniami niezbędnymi do wykonywania usługi podstawowej zwolnionej od podatku VAT. W świetle powyższego wskazać należy, że usługi stołówki prowadzone przez szkołę polegające na wydawaniu posiłków dla uczniów i pracowników pedagogicznych, która jest objęta systemem oświaty mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, jeżeli są wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, będą korzystały ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

  2016
  10
  cze

  Istota:

  Zwolnienie od podatku VAT usług wyżywienia uczniów oraz brak zwolnienia od podatku VAT usług uczestnictwa dzieci niebędących uczniami szkoły prowadzonej przez Wnioskodawcę w zajęciach pozaszkolnych na terenie szkoły

  Fragment:

  W przedstawionym stanie faktycznym stołówka prowadzona jest nie przez szkołę lecz przez organ prowadzący szkołę. Fundacja prowadzi stołówkę w celu zapewnienia prawidłowych warunków kształcenia i wychowania. W budynku szkoły stanowiącym własność Fundacji przygotowane zostały odrębne pomieszczenia przystosowane do tego celu i zapewniona odpowiednia obsługa. W ciągu roku szkolnego ze stołówki mogą korzystać wyłącznie uczniowie szkoły oraz nauczyciele i wychowawcy internatu. Nie jest dopuszczalna sprzedaż posiłków na rzecz innych pracowników Liceum ani Fundacji. Jedynie w okresie wakacji i ferii, kiedy stołówka szkolna jest nieczynna, gdyż szkoła nie pracuje, Fundacja przyjmuje grupy młodzieży z kraju i zagranicy i świadczy im usługi wyżywienia w tej stołówce (opodatkowane). Celem prowadzenia stołówki nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkołę z internatem funkcji opiekuńczej. Stołówka jest więc „ przypisana ” do działalności szkoły i internatu. Zatem należy uznać, że stołówka spełnia wymogi art. 67a ustawy o systemie oświaty.

  2014
  18
  sty

  Istota:

  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty ponoszonej przez uczniów szkoły za posiłki zapewnione przez Szkołę

  Fragment:

  Uwzględniając powyższe, możliwość korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych. Świadczenie opieki polegać może niewątpliwie na zapewnieniu wyżywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży, korzystającym z prawa do kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Tym samym, funkcjonowanie stołówek szkolnych zapewnia prawidłową realizację zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. Z opisu sprawy wynika, że Szkoła czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Szkoła zorganizowała stołówkę szkolną. Szkoła informuje również, że z posiłków korzystają tylko jej uczniowie. Jednak szkoła nie zatrudnia przy prowadzeniu stołówki własnych pracowników, nie kupuje artykułów spożywczych. Stołówkę prowadzi dla Szkoły wyłoniony w trybie zapytania o cenę podmiot.

  2013
  23
  kwi

  Istota:

  Usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną Wnioskodawcy dla uczniów innej szkoły, należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. W konsekwencji usługi te podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług stosownie do § 13 ust. 1 pkt 26 w związku z § 13 ust. 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno - bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki. Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane. Ponadto w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. wskazano, iż stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

  2013
  8
  lut

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży posiłków dla uczniów Szkoły oraz pracowników Szkoły

  Fragment:

  Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki. Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

  2012
  7
  cze

  Istota:

  Zwolnienia od podatku usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów oraz pracowników szkoły i pozostałych osób.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 67a ust. 4 cyt. ustawy, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno-bytowe, polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki. Uwzględniając powyższe, możliwość prowadzenia i korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych. Świadczenie opieki polegać może niewątpliwie na zapewnieniu wyżywienia i dożywiania dzieciom i młodzieży, korzystającym z prawa do kształcenia i wychowania w ramach systemu oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty.