IBPBII/1/415-1072/13/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przyszłe zdarzenie w postaci wymiany przez najemcę stolarki okiennej, drzwiowej, bądź drzwi balkonowych i zaliczenie mu refundacji tego kosztu w poczet należnego bieżącego i przyszłego czynszu powinno zostać objęte obowiązkiem, o którym mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli obowiązkiem złożenia informacji PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wnioskuz 28 listopada 2013 r. (data wpływu do Biura – 3 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i drzwi balkonowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i drzwi balkonowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności jednostki (...) jest zarządzanie i eksploatacja zasobów będących własnością Gminy oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy. Jednostka została powołana 27 lipca 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr (...).

Jednostka budżetowa (...) jest w trakcie redagowania Zarządzenia Dyrektora, które wprowadzi w życie Regulamin określający zasady wymiany stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz stolarki drzwiowej w mieszkaniowym zasobie Gminy przez najemców mieszkalnych lokali gminnych na ich koszt z zaliczeniem wydatków w poczet należnego czynszu.

W kontekście przyszłych zdarzeń wątpliwości wzbudza przepis art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przyszłe zdarzenie w postaci wymiany przez najemcę stolarki okiennej, drzwiowej, bądź drzwi balkonowych i zaliczenie mu refundacji tego kosztu w poczet należnego bieżącego i przyszłego czynszu powinno zostać objęte obowiązkiem, o którym mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli obowiązkiem złożenia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku składania informacji PIT-8C w zakresie otrzymanej przez najemcę refundacji poniesionych kosztów na wymianę stolarki okiennej.

Refundacja poniesionych przez najemcę kosztów wymiany stolarki okiennej, drzwiowej bądź drzwi balkonowych nie jest przysporzeniem majątkowym w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ najemca na podstawie porozumienia spisanego z Dyrektorem (...) otrzyma jedynie zwrot poniesionych kosztów za remont lokalu mieszkalnego w formie zaliczenia w poczet bieżącego i przyszłego czynszu. Obowiązek utrzymania zasobu mieszkaniowego w dobrym stanie technicznym spoczywa na wynajmującym (art. 662 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) czyli w tym przypadku Gminie, w imieniu której zarząd nad nim pełni jednostka budżetowa (...). W takim rozumieniu prawa refundacja poniesionych przez najemcę kosztów jest neutralna podatkowo a co za tym idzie wynajmujący nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C.

Wnioskodawca dodał, że refundacja obejmować będzie jedynie niezbędne nakłady finansowe na ten cel. W przypadku montażu przez najemcę stolarki o wyższym standardzie, koszty przewyższające wartość kosztorysu nie będą mogły stanowić podstawy roszczeń najemcy względem wynajmującego. Takie rozumowanie potwierdza stanowisko Wnioskodawcy, że refundacja kosztów tylko w niezbędnym zakresie nie stanowi przysporzenia majątkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z treści powołanych powyżej przepisów wynika, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu różnego rodzaju zwrotów własnych nakładów poczynionych za inny podmiot, pod warunkiem, że ów zwrot rzeczywiście odpowiada kwocie uprzednio poniesionych kosztów.

Z wniosku wynika, że jednostka budżetowa (...) jest w trakcie redagowania Zarządzenia Dyrektora, które wprowadzi w życie Regulamin określający zasady wymiany stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz stolarki drzwiowej w mieszkaniowym zasobie Gminy przez najemców mieszkalnych lokali gminnych na ich koszt z zaliczeniem wydatków w poczet należnego czynszu.

Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku składania informacji PIT-8C w zakresie otrzymanej przez najemcę refundacji poniesionych kosztów na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej bądź drzwi balkonowych.

W myśl art. 6a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) do obowiązków wynajmującego należy w szczególności dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Również na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w odniesieniu do najmu lokali, wymiana stolarki okiennej obciąża wynajmującego (właściciela).

Zgodnie bowiem z art. 662 § 1 Kodeksu cywilnego wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę (art. 662 § 2 Kodeksu cywilnego). Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego (art. 662 § 3 Kodeksu cywilnego). Z kolei art. 663 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Natomiast w myśl art. 681 Kodeksu cywilnego do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Z przedstawionych regulacji wynika, iż obowiązek wymiany okien czy drzwi w lokalu oddanym do używania na podstawie umowy najmu obciąża właściciela mieszkania, a nie najemcę takiego lokalu. Stąd, jeżeli najemca podczas trwania umowy najmu, z własnych środków sfinansuje wymianę stolarki okiennej, drzwiowej czy drzwi balkonowych a następnie otrzyma od właściciela zwrot tych wydatków z zaliczeniem w poczet należnego bieżącego i przyszłego czynszu, będzie to okoliczność neutralna podatkowo. Kwota refundacji nie będzie stanowiła dla najemcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego uznać należy, że zwrot przez Wnioskodawcę kosztów wymiany stolarki okiennej, drzwiowej czy drzwi balkonowych, które to koszty zostaną poniesione przez najemców, nie będzie stanowić dla najemców przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe i powyższe unormowania należy zatem stwierdzić, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C o wysokości uzyskanego przychodu, o którym mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak wykazano powyżej zwrot analizowanych kosztów nie stanowi dla najemcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.