DD3/033/322/OBQ/13/RD-4877/14 | Interpretacja indywidualna

1.U jakich osób, posiadających jaki status lokalu, powstaje przychód z innych źródeł z tytułu udzielenia przez Wnioskodawcę z funduszu remontowego bonifikaty w związku z poniesionymi wydatkami na wymianę stolarki okiennej oraz czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić tym osobom informację PIT -8C?
2.Czy istotnym jest status prawny lokalu na moment podpisania porozumienia o warunkach udzielenia bonifikaty?
3.Czy decydujące znaczenie dla obowiązku wystawienia informacji PIT-8C jest fakt uzyskanej bonifikaty z tytułu wymiany stolarki okiennej, czy też stan prawny lokalu w chwili podpisania porozumienia?
DD3/033/322/OBQ/13/RD-4877/14interpretacja indywidualna
  1. Minister Finansów
  2. przychody z innych źródeł
  3. refundacja
  4. spółdzielnie mieszkaniowe
  5. stolarka okienna
  6. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2013 r. Nr ITPB2/415-920/12/MK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej w ... (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 października 2012 r., uzupełnionym w dniu 8 stycznia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie powstania przychodu z tytułu udzielenia bonifikaty w opłatach czynszowych jako zwrotu części wydatków na wymianę stolarki okiennej oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu udzielenia bonifikaty w opłatach czynszowych jako zwrotu części wydatków na wymianę stolarki okiennej oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr ITPB2/415-920/12-2/MK, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Uzupełnienie wniosku nastąpiło w terminie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zgodnie ze statutowym zapisem ujmuje w planach rzeczowych wydatki z funduszu remontowego na wymianę stolarki okiennej. Podstawą do udzielenia w związku z tym bonifikaty w naliczeniach czynszowych jest zawarte porozumienie pomiędzy Wnioskodawcą a osobami, które posiadają spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu oraz osobami posiadającymi prawo odrębnej własności lokalu, a także protokół odbioru robót (wymiany stolarki okiennej). Na podstawie § 176 Statutu, po zapoznaniu się z wyceną kosztorysową, lokator dobrowolnie wyraża zgodę na wykonanie robót w zamian za bonifikatę w opłatach za użytkowanie mieszkania, a nadto zobowiązuje się do wykonania robót w terminie 3 miesięcy od daty podpisania porozumienia na swój koszt. Fakt zakończenia i oceny wykonania robót Wnioskodawca potwierdza protokolarnie. Lokator w trakcie odbioru końcowego robót przedstawia oryginał faktury za wymienioną stolarkę (faktura wystawiona na lokatora) lub inny dokument potwierdzający montaż stolarki okiennej. Bonifikata udzielona zostaje po protokolarnym odbiorze robót, pod warunkiem zachowania ww. terminu oraz po udokumentowaniu wymiany stolarki okiennej oraz braku zaległości w opłatach czynszowych wobec Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia tworzy i rozlicza fundusz remontowy na poszczególne nieruchomości - nie jest on tworzony ani rozliczany oddzielnie dla osób, które mają prawo odrębnej własności lokali. Osoby posiadające prawo odrębnej własności tylko podatek od nieruchomości wnoszą bezpośrednio do Gminy, natomiast pozostałe opłaty, w tym fundusz remontowy wnoszą na takich samych zasadach i w takich samych wysokościach jak osoby, które posiadają spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu. Również bonifikatę z tytułu wymiany stolarki okiennej otrzymują w takich samych wysokościach zarówno osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu jak i prawo odrębnej własności lokalu.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
  1. U jakich osób, posiadających jaki status lokalu, powstaje przychód z innych źródeł z tytułu udzielenia przez Wnioskodawcę z funduszu remontowego bonifikaty w związku z poniesionymi wydatkami na wymianę stolarki okiennej oraz czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić tym osobom informację PIT -8C...
  2. Czy istotnym jest status prawny lokalu na moment podpisania porozumienia o warunkach udzielenia bonifikaty...
  3. Czy decydujące znaczenie dla obowiązku wystawienia informacji PIT-8C jest fakt uzyskanej bonifikaty z tytułu wymiany stolarki okiennej, czy też stan prawny lokalu w chwili podpisania porozumienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, u żadnej z osób bez względu na posiadany status lokalu nie powstaje przychód z tytułu udzielenia bonifikaty przez Wnioskodawcę z funduszu remontowego jako zwrotu części wydatków poniesionych w związku z wymianą stolarki okiennej, kwalifikowany jako przychód z innych źródeł. Wobec czego Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia tym osobom informacji PIT-8C.

W opinii Wnioskodawcy, nie jest również istotny fakt posiadanego statusu prawnego do lokalu na moment podpisania porozumienia o warunkach udzielenia bonifikaty. Zatem zwrot kosztów w postaci udzielonej w czynszu bonifikaty z tytułu wymiany okien nie powoduje po stronie lokatorów przysporzenia majątkowego i z tego względu nie mieści się w pojęciu przychodu z innych źródeł i nie skutkuje obowiązkiem wystawienia informacji PIT-8C, więc nie ma najmniejszego znaczenia jaki tytuł prawny posiadał lokal w chwili podpisania porozumienia lub w chwili uzyskania bonifikaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią, mogą być również przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą poszczególnym lokatorom (członkom spółdzielni, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków (bez względu na jego formę, tj. czy otrzymuje go bezpośrednio na konto, czy udzielana mu jest bonifikata w opłatach czynszowych), nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, gdyż bez znaczenia jest zarówno moment dokonania remontu oraz jego potwierdzenia, jak i otrzymania zwrotu, bowiem jeżeli zwrot wydatków (niezależnie od jego formy) na remont/dokonanie tego remontu jest zgodny ze statutem lub regulaminem obowiązującym u Wnioskodawcy oraz sfinansowany jest z funduszu remontowego, to nie stanowi dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bez względu na rodzaj posiadanego przez niego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2013 r. Nr ITPB2/415-920/12/MK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.