DD3/033/318/CRS/13/RD-6057/14 | Interpretacja indywidualna

1.Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił nie wystawiając informacji PIT-8C wszystkim osobom posiadającym zarówno spółdzielcze prawo do lokalu jak i posiadającym prawo odrębnej własności lokalu, którzy wymiany stolarki okiennej dokonali po 1 stycznia 2006 r.?
2.W przypadku, gdyby Wnioskodawca postąpił nieprawidłowo, to w jaki sposób należy dokonać korekty, biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca poza nazwiskiem i adresem nie posiada innych danych niezbędnych przy wystawianiu informacji PIT-8C.
DD3/033/318/CRS/13/RD-6057/14interpretacja indywidualna
  1. stolarka okienna
  2. wydatek
  3. zwrot kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr ITPB2/415-354/10/ENB, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej „...” (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 6 kwietnia 2010 r., uzupełnionym w dniu 24 maja 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych otrzymania od Spółdzielni Mieszkaniowej zwrotu części poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej oraz obowiązku sporządzania informacji PIT-8C, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 24 maja 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu części poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej oraz obowiązku sporządzania informacji PIT-8C.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w ramach funduszu remontowego dokonuje częściowej refundacji wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom, które posiadają zarówno spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jak i prawo odrębnej własności do lokalu. W spółdzielni nie ma żadnej nieruchomości, która z mocy ustawy o własności lokali przekształcona zastałaby we wspólnotę. Nie została też podjęta uchwała przez właścicieli lokali w zakresie utworzenia wspólnoty. Osoby posiadające prawo odrębnej własności pozostają pod zarządem spółdzielni. Osoby posiadające prawo odrębnej własności w większości są również członkami spółdzielni (na co zezwala im ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych). Opłaty eksploatacyjne w tym fundusz remontowy są im naliczane na takich samych zasadach jak osobom posiadającym spółdzielcze prawa do lokali z wyjątkiem podatku od nieruchomości, który od swojej własności odprowadzają bezpośrednio do Urzędu Gminy. Refundacje do wymiany stolarki okiennej dokonywane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, który jest wspólny dla wszystkich lokatorów, bez względu na to, jakie posiadają prawa do lokalu (spółdzielcze czy odrębną własność). Wnioskodawca wystawiał informację PIT-8C wszystkim osobom, które dokonały wymiany stolarki okiennej w okresie do końca 2005 r., a refundacja wypłacona była po 2005 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił nie wystawiając informacji PIT-8C wszystkim osobom posiadającym zarówno spółdzielcze prawo do lokalu jak i posiadającym prawo odrębnej własności lokalu, którzy wymiany stolarki okiennej dokonali po 1 stycznia 2006 r....
  2. W przypadku, gdyby Wnioskodawca postąpił nieprawidłowo, to w jaki sposób należy dokonać korekty, biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca poza nazwiskiem i adresem nie posiada innych danych niezbędnych przy wystawianiu informacji PIT-8C.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidło postąpiono, nie wystawiając informacji PIT-8C osobom, które dokonały we własnym zakresie wymiany stolarki okiennej po 1 stycznia 2006 r. i otrzymały częściową refundację poniesionych kosztów, ponieważ:

  1. osoby te nie mogły już w rozliczeniu rocznym dokonać odliczeń z tytułu poniesionych kosztów w ramach ulgi remontowej,
  2. refundacja dokonywana jest ze środków funduszu remontowego,
  3. fundusz remontowy tworzony jest z wpłat wszystkich użytkowników mieszkań, tzn. członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, osób nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokalu, właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni.

Ponieważ w spółdzielni z mocy ustawy o własności lokali żadna nieruchomość nie została przekształcona we wspólnotę, wszyscy użytkownicy mieszkań są traktowani przez spółdzielnię jednakowo. Dlatego też Wnioskodawca stoi na stanowisku, że refundacja, którą otrzymują użytkownicy mieszkań w tym właściciele lokali nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż refundacja ta to nic innego jak częściowy zwrot kwot, które wcześniej osoby te wpłaciły na fundusz remontowy w ramach miesięcznych opłat eksploatacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe – w części dotyczącej osób posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych, oraz prawidłowe – w pozostałej części.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez lokatorów zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ich lokalach mieszkalnych, niezależnie od tego czy przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu, nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C w odniesieniu do dokonanych zwrotów.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr ITPB2/415-354/10/ENB, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość w części odnoszącej się do osób posiadających odrębną własność lokali.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.