DD3/033/317/IMD/13/RD-129450/13 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej osobom, które w momencie poniesienia wydatków posiadały prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
DD3/033/317/IMD/13/RD-129450/13interpretacja indywidualna
  1. stolarka okienna
  2. wydatek
  3. zwrot kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2010 r. Nr ITPB2/415-984b/09/TJ, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 30 listopada 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT 8C z tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT 8C z tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

W budynkach tworzących zasoby mieszkaniowe Wnioskodawcy znajdują się zarówno lokale zajmowane przez członków spółdzielni na zasadach spółdzielczych praw do lokali jak i lokale stanowiące odrębną własność, przekształcone na zasadach określonych ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Wnioskodawca w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych sprawuje zarząd nad nieruchomością wspólną. Do zarządu nieruchomością wspólną nie mają zastosowania przepisy ustawy o własności lokali. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Wnioskodawca tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli nie będących członkami spółdzielni oraz osób nie będących członkami spółdzielni, a którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali. Osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa, obowiązane są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, natomiast osoby, które posiadają odrębną własność lokali obowiązane są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów zgodnie z art. 4 ust. 4 wskazanej ustawy.

Utworzony z odpisów w koszty fundusz remontowy służy finansowaniu planowanych na przyszłość remontów związanych z daną nieruchomością i nieruchomościami wspólnymi, a także bieżących prac mających na celu zapewnienie prawidłowego użytkowania nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zmniejszenie szybkości zużycia zasobów. Zasady korzystania z funduszu remontowego są identyczne dla wszystkich osób zajmujących lokale. Wymiana stolarki okiennej finansowana jest w części z funduszu remontowego. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni „Regulaminem tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego” oraz „Regulaminem podziału obowiązków między Spółdzielnią a mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale” Wnioskodawca na podstawie sporządzonego przez komisję protokołu, dokonuje wymiany stolarki okiennej. Okres oczekiwania na wymianę wynosi od 4 do 5 lat. Przed dokonaniem wymiany stolarki okiennej osoba zobowiązana jest wnieść opłatę pokrywającą 50% przewidywanych kosztów wymiany. Ponadto ma prawo, we własnym zakresie, w terminie wcześniejszym wymienić, stolarkę okienną, pod warunkiem, że spełnione są wymagania techniczne, przewidziane w ww. regulaminach.

Każdego roku z funduszu remontowego planowany jest limit wydatków na wymianę stolarki okiennej. W związku z powyższym, jeżeli mieszkaniec wykona wymianę stolarki okiennej w terminie wcześniejszym, to okres oczekiwania na zwrot kosztów wyniesie od 4 do 5 lat. W związku z długim okresem oczekiwania na zwrot przedmiotowych kosztów, obecnie Wnioskodawca dokonuje wypłat członkom dysponującym prawem odrębnej własności lokalu mieszkalnego, którzy w chwili uzyskania prawa do zwrotu części poniesionych wydatków, dysponowali spółdzielczym prawem do lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia informacji PIT 8C z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom dysponującym prawem odrębnej własności, którzy w chwili uzyskania prawa do zwrotu tychże wydatków dysponowali spółdzielczym prawem do lokalu...
  2. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia informacji PIT 8C z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom dysponującym prawem odrębnej własności, którzy w chwili uzyskania prawa do zwrotu tychże wydatków dysponowali prawem odrębnej własności...

Przedmiotem interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2010 r. Nr ITPB2/415-984b/09/TJ jest odpowiedź na pytanie drugie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest zobowiązany do sporządzania informacji PIT-8C z tytułu zwrotu części kosztów wymiany stolarki okiennej osobom dysponującym prawem odrębnej własności lokalu. U osób tych nie powstanie bowiem przysporzenie majątkowe, jako że pokrywają oni koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz odpisy na fundusz remontowy w tej samej wysokości co osoby posiadając spółdzielcze prawa do lokali. Obciążenie właścicieli podatkiem dochodowym od osób fizycznych wymagałoby od Wnioskodawcy zróżnicowania wysokości odpisów tworzących fundusz remontowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C w odniesieniu do dokonanych zwrotów.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2010 r. Nr ITPB2/415-984b/09/TJ, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.