DD3/033/311/ILG/13/RD-4957/14 | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni powinna potraktować ww. częściowy zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej jako przychód z innych źródeł?
DD3/033/311/ILG/13/RD-4957/14interpretacja indywidualna
 1. przychody z innych źródeł
 2. przychód
 3. spółdzielnie mieszkaniowe
 4. stolarka okienna
 5. własność lokalu
 6. zwrot wydatków
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister Finansów w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2012 r. Nr IBPBI/2/415-9/12/AP, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pani (Wnioskodawczyni) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 16 marca 2012 r., uzupełnionym w dniu 11 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków na wymianę okien - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 25 czerwca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając - na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 16 marca 2012 r., uzupełniony w dniu 11 czerwca 2012 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wiosną 2007 r. SM rozpoczęła ocieplanie zewnętrzne budynku mieszkalnego przy ul. ... w K. Administracja zaapelowała do mieszkańców o przyspieszenie wymiany stolarki okiennej, zeby później nie uszkadzać świeżych elewacji. Niestety spółdzielnia mogła tylko częściowo zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców. Jako najemcy mieszkania lokatorskiego pozostało czekanie do następnego roku i wtedy wpłacając 25% kosztów Wnioskodawczyni otrzymałaby okna od spółdzielni, albo kupić okna za własne pieniądze czekać w kolejce na częściowy zwrot. Ponieważ mieszkanie znajduje się na V piętrze, jest mieszkaniem narożnym (3 ściany zewnętrzne), obok 4-ro pasmowej nowej drogi ..., a okna mimo regularnej konserwacji bardzo nieszczelne (-szyby cienkie, niespełniające wymogów), wypaczone, cierpieliśmy na duży poziom hałasu tak ze strony samochodów jak i wiatru oraz kurzu. Wnioskodawczyni zdecydowała się przeznaczyć pieniądze na wymianę stolarki okiennej, tym samym zmniejszając straty ciepła zgodnie z zamierzeniami spółdzielni ocieplającej budynek.

W lutym 2008 r. mieszkanie zostało przekształcone na własnościowe.

Po 4 latach od zakupu okien w październiku 2011 r., po licznych monitach, Wnioskodawczyni otrzymała od spółdzielni częściowy zwrot kosztów w wysokości 3.611,89 zł (na fundusz remontowy co miesiąc Wnioskodawczyni płaci do spółdzielni 236,47 zł).

Wnioskodawczyni twierdzi, iż konieczność uiszczenia podatku w wysokości 650,14 zł byłaby bardzo krzywdząca i niesprawiedliwa.

Ponadto zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów Nr DD3/033/33/KDJ/09/209 zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Dodatkowo Wnioskodawczyni poinformowała, iż:

 • zakup okien został potwierdzony fakturą z dnia 28 sierpnia 2007 r.,
 • przekształcenie prawa do lokalu nastąpiło w dniu 25 lutego 2008 r.,
 • jeżeli chodzi o formę własności dla Wnioskodawczyni nic się nie zmieniło, nadal wszystkie decyzje zarówno finansowe (czynsze) oraz sposób zarządzania pieniędzmi (comiesięczne składki na fundusz remontowy w wysokości 236,47 zł) są podejmowane przez zarząd spółdzielni, podobnie jak to było w sytuacji najemcy mieszkania lokatorskiego (nie stanowimy Wspólnoty Mieszkaniowej z zarządcą). Spółdzielnia decyduje ile i w jakiej kolejności przeznaczyć na poszczególne budynki, wg własnego uznania podnosząc standard niektórych zasobów,
 • Wnioskodawczyni nie ma zamiaru zbycia mieszkania w celu zarobkowym.
W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni powinna potraktować ww. częściowy zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej jako przychód z innych źródeł...

Zdaniem Wnioskodawczyni, kwota częściowego zwrotu za okna nie stanowi dla niej dochodu, a wręcz stratę (biorąc pod uwagę stopień inflacji) albowiem pieniądze mogła zainwestować inaczej. Ponadto, zdaniem Wnioskodawczyni, zwrot ten stanowi znikomą część wpłacanej na fundusz remontowy kwoty, z której dotychczas nigdy indywidualnie nie korzystała i nie została zwolniona z takich wpłat z tytułu zakupu okien. Wnioskodawczyni wskazuje, iż w 2007 r. od tej kwoty zapłaciła już podatek dochodowy w wysokości 19% (wg stawki obowiązującej) i nie zgadza się z tym, żeby po 5 latach od tych samych pieniędzy miała płacić tym razem 18%.

Na poparcie własnego stanowiska Wnioskodawczyni powołała się na interpretację ogólną Ministra Finansów Nr DD3/033/33/KDJ/09/209.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy.

O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy - zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni - częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że otrzymanie częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez właściciela lokalu posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawczyni nie ma obowiązku wykazania otrzymanego zwrotu w zeznaniu podatkowym.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/03 3/3 3/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. Nr IBPBI/2/415-9/12/AP, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość, w zakresie w jakim uznaje, iż decydujące znaczenie dla ustalenia czy otrzymany zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu decyduje tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.