DD3/033/309/ILG/13/RD-4932/14 | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej?
DD3/033/309/ILG/13/RD-4932/14interpretacja indywidualna
  1. przychody z innych źródeł
  2. stolarka okienna
  3. zwrot nakładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister Finansów w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia l grudnia 2011 r. Nr IBPBII/1/415-787/11/HK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, ze stanowisko Pani (Wnioskodawczym) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 września 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania częściowej refundacji wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 1 grudnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając - na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 2 września 2011 r., w którym przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, która do 11 lutego 2010 r. posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i jest członkiem spółdzielni Mieszkanie to zostało uwłaszczone 12 lutego 2010 r. i od tej daty Wnioskodawczyni jest właścicielem tego mieszkania i nadal członkiem spółdzielni.

W 2005 r. Wnioskodawczyni dokonała za zgodą spółdzielni wymiany okiennej stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym.

Zgodnie z obowiązującymi (w tej dacie) regulaminami spółdzielczymi Wnioskodawczyni została wpisana na listę osób oczekujących na zwrot części kosztów wymiany okien.

W roku 2011 (zmiana statusu mieszkania nastąpiła w 2010 r.) Wnioskodawczyni otrzymała ze spółdzielni zwrot części kosztów wymiany okien. Okres oczekiwania wynosił 6 lat, a w międzyczasie zmienił się tytuł prawny do lokalu.

Warunkiem otrzymania kwoty zwrotu było wypełnienie i złożenie oświadczenia podatkowego. Wnioskodawczyni została poinformowana, że otrzyma ze spółdzielni PIT-8C w celu rozliczenia się z urzędem skarbowym z otrzymanej kwoty.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie:

Jeżeli w chwili, gdy następuje faktyczna wymiana okien mieszkanie członka ma status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a przeniesienie własności lokalu nastąpiło w okresie oczekiwania na zwrot części nakładów za wymianę okien, to czy wnioskodawca "powinien otrzymać PIT-8C ze spółdzielni mieszkaniowej i powinien potraktować ten zwrot jako przychód z innych źródeł ...

Zdaniem Wnioskodawczyni w takiej sytuacji spółdzielnia mieszkaniowa nie powinna wystawiać PIT-8C, gdyż w momencie wymiany stolarki okiennej mieszkanie członka posiadało status mieszkania spółdzielczego własnościowego i wchodziło w skład zasobu mieszkaniowego spółdzielni. Wnioskodawczyni nie była wtedy zobowiązana do ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem lokalu.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż fakt przekształcenia przez członka prawa do lokalu w okresie oczekiwania na zwrot nie ma znaczenia dla oceny czy zwrot ten stanowi dla członka przysporzenie majątkowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego przez Wnioskodawczynię opisu zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie.

Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią, mogą być również przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc), które służą poszczególnym lokatorom (członkom spółdzielni, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej me bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu) i późniejszy - zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni - częściowy zwrot wydatków nie stanowi dla podatnika przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że zwrot przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla Wnioskodawczyni przychodu z innych źródeł a spółdzielnia nie powinna sporządzać PIT-8C. Jednocześnie fakt przekształcenia przez członka spółdzielni prawa do lokalu w okresie oczekiwania na ww. zwrot nie ma znaczenia dla oceny czy zwrot ten stanowi dla niego przysporzenie majątkowe.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2011 r. Nr IBPB II/1/415-787/11/HK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość, w zakresie w jakim uznaje, iż znaczenie dla ustalenia czy otrzymany zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu decyduje tytuł prawny do zajmowanego lokalu w chwili ponoszenia wydatków.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia. w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się {w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.