DD3/033/307/KDJ/13/RD | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z częściową refundacją kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym, wnioskodawca ma obowiązek wykazania tego faktu w zeznaniu rocznym za 2010r. i zapłacenia od tego podatku dochodowego od osób fizycznych?
DD3/033/307/KDJ/13/RDinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. stolarka okienna
  3. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2011 r. Nr IBPB II/1/415-1053/10/AŻ wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 22 grudnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej skutków podatkowych częściowego zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 22 marca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając – na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 22 grudnia 2010 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Dnia 31 października 2005 r. podpisał umowę przekształcenia spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Aktem notarialnym z dnia 23 lutego 2009 r. ustanowiono natomiast odrębną własność do tego lokalu i przeniesiono własność na Wnioskodawcę. Dnia 22 marca 2005 r. spółdzielnia mieszkaniowa zakwalifikowała do wymiany stolarkę okienną w tym lokalu do realizacji w 2009 r. Dnia 6 sierpnia 2008 r. spółdzielnia wyraziła zgodę, aby Wnioskodawca dokonał wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie, a częściowa refundacja poniesionych kosztów nastąpi w czwartym kwartale 2009 r. Wnioskodawca w dniu 6 października 2008 r. wymienił stolarkę okienną we własnym zakresie. Częściowy zwrot poniesionych nakładów nastąpił natomiast dnia 22 marca 2010 r. W związku z tym faktem spółdzielnia wystawiła PIT-8C.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy w związku z częściową refundacją kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym, Wnioskodawca ma obowiązek wykazania tego faktu w zeznaniu rocznym za 2010 r. i zapłacenia od tego podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymany częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nie stanowi przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak jest zatem obowiązku wykazania tej refundacji w zeznaniu rocznym za 2010 r. oraz zapłaty podatku.

Art. 10 ust. 1 ww. ustawy wymienia źródła przychodów. W pkt 9 wymienione są „inne źródła”. Art. 20 ust. 1 ustawy stanowi niejako wyjaśnienie jakie przychody zaliczane są do innych źródeł. Wymienione tam przychody mają oczywiście charakter przykładowy. Niemniej jednak, wspomniane inne przychody niewymienione w art. 20 ust. 1 ustawy, powinny być zbliżone charakterem do tych przykładowo wymienionych. Częściowa refundacja wydatków dokonana przez spółdzielnię mieszkaniową na wymianę stolarki okiennej, w ocenie Wnioskodawcy, niewątpliwie takiego charakteru nie ma. Nie jest to również nieodpłatne świadczenie, ponieważ ze swej konstrukcji zwrot jakichkolwiek wydatków nie może być traktowany jako nieodpłatne świadczenie.

Wnioskodawca zwrócił uwagę na specyficzny charakter takiego zwrotu wydatków. Otóż otrzymane środki stanowiące częściową refundację pochodzą z tworzonego przez spółdzielnię mieszkaniową, zgodnie z odrębnymi przepisami, funduszu remontowego. Fundusz ten jest tworzony na remonty zasobów mieszkaniowych. Jego środki pochodzą z wpłat: członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Należy w tym miejscu podkreślić szeroką gamę podmiotów, które zasilają ten fundusz. Obejmuje ona również właścicieli mieszkań i to nawet tych, którzy nie są członkami spółdzielni. Niemniej jednak, niezależnie od posiadanego przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do lokalu (prawo spółdzielcze, spółdzielcze własnościowe prawdo lokalu mieszkalnego, prawo własności), był on i jest nadal członkiem tej spółdzielni oraz zasilał i zasila nadal fundusz remontowy. Skoro zatem środki gromadzone w tym funduszu pochodzą z wpłat mieszkańców, realizowane remonty czy to bezpośrednio przez spółdzielnię czy przez częściową refundację tych przedsięwzięć wcześniej sfinansowanych przez podatnika, w żadnym wypadku nie mają, zdaniem Wnioskodawcy, charakteru przysporzenia majątkowego dla podatnika. Są to wydatki ze zgromadzonych przez mieszkańców środków własnych administrowanych jedynie przez spółdzielnię mieszkaniową. Zdaniem Wnioskodawcy, charakter otrzymanego zwrotu jest identyczny bez względu na tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawca wskazał, iż w interpretacji ogólnej z 17 marca 2009 r. (Nr DD3/033/33/KDJ/09/209) Minister Finansów stwierdził, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi przychodu. Jednakże w przywołanej interpretacji wskazano jedynie otrzymanie tej refundacji przez osoby posiadające spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych. Interpretacja nie wspomina natomiast o właścicielach tych lokali. Z przedstawionych jednak powyżej argumentów, zwłaszcza konstrukcji i źródła pochodzenia środków funduszu remontowego, z którego jest dokonywany zwrot a także z przedstawionego stanu faktycznego (członkostwo w spółdzielni i dokonywanie wpłat na fundusz remontowy), zdaniem Wnioskodawcy, jednoznacznie wynika, że i w przypadku otrzymania od spółdzielni mieszkaniowej częściowej refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej przez właściciela lokalu, refundacja nie stanowi przychodu.

W ocenie Wnioskodawcy jego stanowisko znajduje całkowite odzwierciedlenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2010 r. (sygn. akt II FSK 376/09) gdzie uznano, że członek spółdzielni, któremu spółdzielnia zwróciła część wydatków poniesionych w związku z wymianą okien, nie musi traktować zwrotu tych kosztów jako przychodu. Tym samym potwierdzone zostało stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 23 grudnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Go 878/08) stwierdził, że częściowy zwrot wydatków obciążających spółdzielnię mieszkaniową poniesionych za nią przez podatnika, w żadnym razie nie może być uznany za przysporzenie majątkowe po jego stronie, a w konsekwencji nie stanowi jego przychodu podlegającego opodatkowaniu. NSA w powołanym wyroku zwraca również uwagę na charakter dokonanego zwrotu. W wyroku NSA wskazuje m.in., że „Obowiązkiem spółdzielni jest z kolei – jak trafnie zaznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim – utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie i dokonywanie remontów, w tym wymiana stolarki okiennej. Właśnie realizacji tego celu służą wpłaty na tworzony przez spółdzielnie, stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116), fundusz remontowy. Częściowy zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie jest – w tej sytuacji – innym źródłem przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi natomiast formę realizacji ciążącego na spółdzielniach mieszkaniowych obowiązku <...>. Skoro tak, przeprowadzenie wymiany okien nie bezpośrednio przez spółdzielnię, lecz samych lokatorów późniejszy, częściowy zwrot poniesionych przez nich wydatków nie mieści się w zakresie hipotezy normy prawnej rekonstruowanej z treści przepisów art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy”. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma żadnych podstaw do uznania, iż zwrot uzyskany przez właściciela lokalu mieszkalnego ma innych charakter niż ten opisany w powyższym wyroku. NSA wyraźnie wskazuje konstrukcję funduszu remontowego tworzonego przez spółdzielnie mieszkaniowe, stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wskazanie zobowiązanych do dokonywania wpłat nie ogranicza się jedynie do osób posiadających prawo lokatorskie oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro zatem miał obowiązek wpłat na ten fundusz, a spółdzielnia miała obowiązek utrzymywać zasoby mieszkaniowe w należytym stanie i dokonywać remontów, w tym wymieniać stolarkę okienną to otrzymany częściowy zwrot nie stanowi przychodu. Podobne stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, wynika także z innych wyroków, np. wyroku WSA w Kielcach z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Ke 149/08, czy WSA w Gliwicach z dnia 1 marca 2008 r. sygn. akt I SA/GL 914/07. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż spółdzielnia wystawiła PIT-8C. Z powodów podanych powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej nie stanowi przychodu. Nie mam zatem obowiązku wykazania tego faktu w zeznaniu rocznym oraz zapłaty podatku. Wnioskodawca wskazał również, że nawet gdyby taki zwrot traktować jako źródło przychodu, to dla jego uzyskania poniósł koszty przewyższające jego kwotę a zatem powstałaby strata.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za prawidłowe, jednakże z innych względów niż w przedstawionej przez Wnioskodawcę argumentacji. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził bowiem, iż po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu otrzymania częściowego zwrotu od spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, gdyż w momencie ponoszenia wydatków Wnioskodawca dysponował jedynie spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Na wstępie należy zauważyć, iż kwestia stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w odniesieniu do otrzymanej przez podatnika refundacji od spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego, przysługującego mu na podstawie spółdzielczego – lokatorskiego lub własnościowego – prawa do lokalu, była przedmiotem interpretacji ogólnej Ministra Finansów, wydanej w dniu 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209. W interpretacji tej Minister Finansów stwierdził, że w takim przypadku zwrot wydatków nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przywołana wyżej interpretacja ogólna nie odnosi się do sytuacji podatnika otrzymującego zwrot z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność.

Niemniej jednak należy stwierdzić, iż dotychczasowe stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym właściciel lokalu mieszkalnego otrzymujący z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej zwrot wydatków poniesionych na remont swojego lokalu (np. na wymianę stolarki okiennej czy drzwi wejściowych) uzyskuje przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, nie znalazło potwierdzenia w orzecznictwie sądów administracyjnych. W ocenie sądów administracyjnych przedmiotowy zwrot wydatków jest obojętny podatkowo, gdyż w takim przypadku właściciel lokalu otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych wydatków na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej (np. wyrok NSA: z dnia 25.10.2011 r. sygn. akt II FSK 789/10; z dnia 19.12.2012 r. sygn. akt II FSK 1010/11; z dnia 15.02.2013 r. sygn. akt II FSK 1264/11; z dnia 20.03.2013 r. sygn. akt II FSK 1506/11).

W związku z powyższym ocena skutków podatkowych zwrotu z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych przez podatnika na remont własnego lokalu mieszkalnego, poprzedzona musi zostać analizą właściwych przepisów regulujących prawa i obowiązki właściciela lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność spółdzielni mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Ustawowy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spoczywa na członkach spółdzielni, właścicielach lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobach niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali (art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Wskazanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązkom finansowym właścicieli lokali odpowiada obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do utrzymania w należytym stanie nieruchomości, w tym zasobów mieszkaniowych, stanowiących współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, zarządzanych obligatoryjnie przez spółdzielnię.

Przechodząc na grunt ustawy o z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), a nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot tych wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W związku z powyższym, otrzymany przez Wnioskodawcę z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej częściowy zwrot wydatków za wymianę stolarki okiennej, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 22 grudnia 2010 r., należy uznać za prawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 22 marca 2011 r. Nr IBPB II/1/415-1053/10/AŻ, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

DD3/033/33/KDJ/09/209 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.