DD3/033/297/CRS/13/RD-133416/13 | Interpretacja indywidualna

Czy wypłacany przez spółdzielnię z funduszu remontowego zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla osób posiadających odrębną własność lokali, najemców lokali mieszkalnych i zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego będzie stanowił po stronie podatników przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu?
DD3/033/297/CRS/13/RD-133416/13interpretacja indywidualna
  1. spółdzielnie mieszkaniowe
  2. stolarka okienna
  3. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 9 listopada 2010 r. Nr IBPB II/1/415-691/10/HK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 10 sierpnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (uosm) Wnioskodawca tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli niebędących członkami oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali. W myśl Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą) Wnioskodawca przeznacza środki funduszu remontowego między innymi na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wnioskodawca dokonuje wyżej wymienionym osobom zwrotu 50% wcześniej poniesionych nakładów na wymianę przedmiotowej stolarki budowlanej. Dokonywane w chwili obecnej zwroty są zobowiązaniami zaległymi Wnioskodawcy wobec użytkowników lokali mieszkalnych, ponieważ kwalifikacja wymiany odbyła się przed wejściem w życie znowelizowanej uosm. Wypłaty dokonywane są systematycznie według kolejności ustalonej w Protokole kwalifikującym stolarkę do wymiany (zamknięcie listy osób nastąpiło w dniu wejścia w życie zmiany uosm).

Wnioskodawca wskazuje na stanowisko Ministra Finansów zawarte w interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. sygnatura DD3/033/33/KDJ/09/209, zgodnie z którym otrzymywane przez podatników od spółdzielni zwroty wydatków nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu tylko dla osób mających spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca zaznacza, iż stanowisko organów skarbowych było przedmiotem zaskarżenia i WSA w Kielcach w wyroku z dnia 19 stycznia 2010 r. sygnatura akt I SA/Ke 528/09, stwierdził, iż zwrot wydatków osobie posiadającej odrębną własność, poniesionych na wymianę stolarki, nie stanowi dla niej przysporzenia majątkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłacany przez Wnioskodawcę z funduszu remontowego zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla osób posiadających odrębną własność lokali, najemców lokali mieszkalnych i zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego będzie stanowił po stronie podatników przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 4 i art. 6 ust. 1 uosm, obowiązek ponoszenia wpłat na fundusz remontowy obciąża wszystkich korzystających z lokali mieszkalnych (w tym osoby posiadające odrębną własność). Wnioskodawca nie różnicuje spółdzielców w ich obowiązku z tytułu wpłat na fundusz remontowy, jak i w odniesieniu do refundacji wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zależności od tytułu prawnego do użytkowania lokalu będącego pod zarządem Wnioskodawcy (art. 4 uosm). Wypłata z funduszu remontowego stanowi jedynie zwrot kosztów wcześniej poniesionych przez korzystających z lokali. Natomiast wpłaty na fundusz remontowy dokonywane przez te osoby pochodzą ze środków już opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego w ocenie Wnioskodawcy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nie stanowi przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu, tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe – w części dotyczącej osób posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych, oraz prawidłowe – w pozostałej części.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez lokatorów zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ich lokalach mieszkalnych, niezależnie od tego czy przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu, nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C w odniesieniu do dokonanych zwrotów.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 listopada 2010 r. Nr IBPB II/1/415-691/10/HK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość w części odnoszącej się do osób posiadających odrębną własność lokali.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.