DD3/033/283/ILG/13/RD-130635/13 | Interpretacja indywidualna

Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?
DD3/033/283/ILG/13/RD-130635/13interpretacja indywidualna
  1. fundusz remontowy
  2. spółdzielnie mieszkaniowe
  3. stolarka okienna
  4. zwrot nakładów
  5. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2008 r. Nr IBPB2/415-1603/08/MK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 6 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów remontu lokali mieszkalnych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) Wnioskodawca tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

W myśl regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego u Wnioskodawcy (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą) środki funduszu remontowego przeznacza się na roboty ogólnobudowlane między innymi na wymianę stolarki okiennej, podłoża. Wnioskodawca w ten sposób realizuje ciążące na nim obowiązki utrzymania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym.

Szczegółowe zasady określa „Regulamin wymiany i zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej w nieruchomościach RSM (zatwierdzony przez Radę Nadzorczą). Częściowo wymiana okien jest dokonywana poprzez zlecenie usługi firmom zewnętrznym. Wykonane usługi po otrzymaniu faktury obciążają fundusz remontowy.

Zwrot kosztów wymiany użytkownikom, którzy dokonali wymiany we własnym zakresie, następuje na podstawie przedłożonych kserokopii faktur za zakupione materiały, robociznę itp.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy dokonany przez Wnioskodawcę częściowy zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu i czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić dla ww. osób PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, częściowy zwrot uprzednio poniesionych wydatków (kosztów) na wymianę stolarki okiennej (podłoża) przez członków spółdzielni nie powoduje przysporzenia majątkowego będącego przychodami z innych źródeł i w takim przypadku Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia za rok podatkowy PIT-8C.

Wnioskodawca zwracał się o interpretację tego stanu faktycznego do Urzędu Skarbowego. Postanowieniem Nr ... z dnia 06 lipca 2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko jest prawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej decyzją ... z dnia 05 listopada 2007r. zmienił ww. postanowienie. Mając na uwadze orzecznictwo Sądów Administracyjnych (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2007r. sygn. akt I SA/Sz 161/06, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2008r. sygn. akt I SA/Bd 830/07 oraz wyrok WSA w Kielcach z dnia 27 czerwca 2008r. sygn. akt I SA/Ke 149/08) przychodem, także z innych źródeł, jest przysporzenie majątkowe po stronie podatnika. Zdaniem Sądu częściowy zwrot wydatków obciążających spółdzielnię mieszkaniową, poniesionych za nią przez podatnika, w żadnym razie nie może być uznany za przysporzenie majątkowe po jego stronie, a w konsekwencji nie stanowi jego przychodu podlegającego opodatkowaniu. To spółdzielnia mieszkaniowa realizowała w ten sposób ciążące na niej obowiązki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią, mogą być również przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc), które służą poszczególnym lokatorom (członkom spółdzielni, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy - zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni - częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na remonty lokali mieszkalnych, tj. wymianę stolarki okiennej, przez członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 grudnia 2008 r. Nr IBPB2/415-1603/08/MK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronic przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.