DD3/033/281/ILG/13/RD-130600/13 | Interpretacja indywidualna

Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?
DD3/033/281/ILG/13/RD-130600/13interpretacja indywidualna
  1. fundusz remontowy
  2. spółdzielnie mieszkaniowe
  3. stolarka okienna
  4. zwrot nakładów
  5. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2008 r. Nr IBPB2/415-1351/08/MK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 6 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów remontu lokali mieszkalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów remontu lokali mieszkalnych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) Wnioskodawca tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. W myśl regulaminu i wykorzystania funduszu remontowego u Wnioskodawcy (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą) środki funduszu remontowego przeznacza się między innymi na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej bez osprzętu. Wnioskodawca w ten sposób realizuje ciążące na nim obowiązki, utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym. Szczegółowe zasady określa „Regulamin napraw i usług wewnątrz lokali mieszkalnych oraz zasad ich finansowania w Spółdzielni Mieszkaniowej” (zatwierdzony przez radę Nadzorczą), zwrot kosztów za wymianę okien, drzwi wejściowych, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej bez osprzętu następuje na podstawie przedstawionych faktur i odbiorze przez służby techniczne Wnioskodawcy.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy dokonany przez Wnioskodawcę częściowy zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej z wyłączeniem osprzętu, wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej bez urządzeń odbiorczych stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu i czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić dla ww. osób PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywany częściowy zwrot (refundacja) uprzednio poniesionych wydatków (kosztów) na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej bez osprzętu przez członków spółdzielni nie powoduje przysporzenia majątkowego będącego przychodami z innych źródeł i w takim przypadku Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia za rok podatkowy PIT-8C. Zgodnie z ugruntowanym już orzecznictwem sadów administracyjnych (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2007r. sygn. akt I SA/Sz 161/06, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2008r. sygn. akt I SA/Bd 830/07 oraz wyrok WSA w Kielcach z dnia 27 czerwca 2008r. sygn. akt I SA/Ke 149/08) przychodem, także z innych źródeł, jest przysporzenie majątkowe po stronie podatnika. Zdaniem Sądu częściowy zwrot wydatków obciążających spółdzielnię mieszkaniową, poniesionych za nią przez podatnika, w żadnym razie nie może być uznany za przysporzenie majątkowe po jego stronie, a w konsekwencji nie stanowi jego przychodu podlegającego opodatkowaniu. To spółdzielnia mieszkaniowa realizowała w ten sposób ciążące na niej obowiązki. Nie ma przy tym znaczenia czy zwrot ten następuje ze środków wpłacanych uprzednio na fundusz remontowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią, mogą być również przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc), które służą poszczególnym lokatorom (członkom spółdzielni, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy - zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni - częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na remonty lokali mieszkalnych, tj. wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej bez osprzętu, przez członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 listopada 2008 r. Nr IBPB2/415-1351/08/MK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.