DD3/033/280/ILG/13/RD-130181/13 | Interpretacja indywidualna

Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód z innych źródeł i czy w związku z tym należało wykazać go w zeznaniu podatkowym za 2007r.?
DD3/033/280/ILG/13/RD-130181/13interpretacja indywidualna
  1. spółdzielnie mieszkaniowe
  2. stolarka okienna
  3. wydatki mieszkaniowe
  4. zwrot nakładów
  5. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 17 września 2008 r. Nr IBPB2/415-1106/08/BJ, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 18 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

W związku z wnioskiem skierowanym do Spółdzielni Mieszkaniowej w mieszkaniu Wnioskodawcy dokonany został przegląd stolarki okiennej (Wnioskodawca posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Na podstawie „Protokółu oceny stanu technicznego stolarki okiennej” sporządzonego przez komisję ze Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 5 października 2006 r. stolarka okienna w mieszkaniu Wnioskodawcy zakwalifikowana została w całości do wymiany, zgodnie ze stosownym Regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej, na okna standardowe. Mając na uwadze powyższe oraz zamiar zamontowania okien innych niż standardowe Wnioskodawca zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej pismem z dnia 27 marca 2007 r. z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie wymiany ww. okien we własnym zakresie i zgodę taką otrzymał pismem z dnia 11 kwietnia 2007 r. Wymiana okien została dokonana (zakończenie w dniu 16 października 2007 r.) i zapłacona, a o fakcie tym Wnioskodawca powiadomił Spółdzielnię Mieszkaniową pismem z dnia 26 października 2007 r. W związku z powyższym w grudniu 2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła Wnioskodawcy kwotę 4 702,50 zł, tj. w wysokości 75% kosztu wymiany stolarki okiennej w wersji standardowej (kwota ta stanowi część całkowitego kosztu dokonanej modernizacji) i przesłała informację PIT-8C za 2007 r. z wypełnioną częścią D - „Refundacja za wymianę stolarki okiennej”. Wnioskodawca zaznaczył, że w przypadku wymiany okien siłami Spółdzielni Mieszkaniowej nie wystąpiłaby potrzeba angażowania gotówki Wnioskodawcy dla pokrycia 75% kosztów „standardowych”. Kwalifikując stolarkę okienną w mieszkaniu do wymiany Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązała się do pokrycia kosztów w ww. wymiarze. Zwrot ww. kwoty nastąpił z funduszu remontowego Spółdzielni (na który Wnioskodawca systematycznie wnosi miesięczne wpłaty - składnik czynszu). Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że płaci podatek dochodowy według skali podatkowej (stosunek służbowy). W latach 2006 i 2007 nie dokonał odpisów w związku z wydatkami mieszkaniowymi ponieważ ustawodawca nie przedłużył tzw. ulgi remontowej.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadat następujące pytanie:

Czy dokonany zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód z innych źródeł i czy w związku z tym należało wykazać go w zeznaniu podatkowym za 2007 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową nie podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł i nie jest konieczne wykazywanie go w zeznaniu podatkowym za 2007 r. (konieczna korekta zeznania PIT-36).

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią, mogą być również przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc), które służą poszczególnym lokatorom (członkom spółdzielni, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy - zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni - częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazania otrzymanego zwrotu w zeznaniu podatkowym.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 września 2008 r. Nr IBPB2/415-1106/08/BJ, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPB2/415-1106/08/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.