DD3/033/270/MCA/13/RD-127370/13 | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii (ze środków funduszu remontowego spółdzielni) dla osób mających prawo odrębnej własności lokalu w budynku stanowiącym własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanym – stanowi podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek sporządzać i przekazywać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje z funduszu remontowego Spółdzielni, zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii dla osób mających spółdzielcze prawa (lokatorskie i własnościowe) do lokali oraz prawo odrębnej własności lokalu w budynkach stanowiących własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanych?
DD3/033/270/MCA/13/RD-127370/13interpretacja indywidualna
 1. członkowie spółdzielni
 2. fundusz remontowy
 3. obowiązek płatnika
 4. przychody z innych źródeł
 5. spółdzielnie mieszkaniowe
 6. stolarka okienna
 7. wydatki mieszkaniowe
 8. zwrot nakładów
 9. zwrot wydatków
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2009 r. Nr ILPB1/415-602/09-4/TW, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2009 r. (data wpływu 25 maja 2009 r.), uzupełnionym w dniu 11 sierpnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązków płatnika związanych ze zwrotem kosztów wymiany stolarki okiennej, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2009 r. Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Na podstawie art. 15 ustawy Ordynacja podatkowa, przy piśmie z dnia 19 maja 2009 r. wniosek został przekazany Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu (data wpływu 25 maja 2009 r.).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 29 lipca 2009 r. znak ILPB1/415-602/09-2/TW, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 sierpnia 2009 r., a w dniu 11 sierpnia 2009 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 10 sierpnia 2009 r.).

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujące zdarzenie przyszłe:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) Wnioskodawca zarządza nieruchomościami stanowiącymi jego mienie oraz nabyte na podstawie tej ustawy mienie jej członków, a także osób nie będących jej członkami, którym przysługują spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokalu mieszkalnego bądź użytkowego, a także prawo odrębnej własności lokalu.

Wymienione wyżej osoby na własny koszt wymieniają okna, podłoża, instalację elektryczną oraz remontują loggie w swoich mieszkaniach. Po zakwalifikowaniu i zgłoszeniu wykonania tych prac, Wnioskodawca - zgodnie z wewnętrznym regulaminem - zwraca część poniesionych kosztów z funduszu remontowego. Niektóre prace remontowe, w szczególności wymiana okien i podłoży, zostały wykonane w latach 2003 i późniejszych, gdy obowiązywała ulga remontowa i lokatorzy zapewne korzystali z tej ulgi. Dokonywany przez Spółdzielnię zwrot kosztów następuje często w latach późniejszych niż rok, w którym koszty te zostały poniesione.

W związku z sytuacją, że Wnioskodawca nie ma informacji, które osoby skorzystały z ulgi remontowej w latach obowiązywania tej ulgi, wystawiał wszystkim osobom, którym zwracał przedmiotowe koszty informację o przychodach z tych źródeł PIT-8C.

Interpretacja Ministra Finansów z dnia 17 marca 2009 r. sygn. DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister zawarł pogląd, że otrzymane od spółdzielni mieszkaniowej zwroty wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, przychodu podlegającego opodatkowaniu – nie porusza sytuacji faktycznej osób, które posiadają odrębną własność lokalu, a którym spółdzielnia dokonała zwrotu poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy otrzymanie od Wnioskodawcy zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii (ze środków funduszu remontowego spółdzielni) dla osób mających prawo odrębnej własności lokalu w budynku stanowiącym własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanym stanowi podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzać i przekazywać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej, zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii dla osób mających spółdzielcze prawa (lokatorskie i własnościowe) do lokali oraz prawo odrębnej własności lokalu w budynkach stanowiących własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot wydatków nie stanowi podlegającego opodatkowaniu przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania i przekazywania podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej, zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii, dla osób mających spółdzielcze prawa (lokatorskie i własnościowe) do lokali oraz prawo odrębnej własności lokalu w budynku stanowiącym własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za nieprawidłowe w części dotyczącej osób, które w momencie dokonywania przedmiotowych remontów były właścicielami lokali, odpowiednio za prawidłowe w części dotyczącej osób mających spółdzielcze (własnościowe lub lokatorskie) prawa do lokalu mieszkalnego bądź użytkowego oraz osób będących właścicielami lokali, w przypadku gdy osoby te dokonując przedmiotowych remontów posiadały spółdzielcze (własnościowe lub lokatorskie) prawa do lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też prawo odrębnej własności lokalu a nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot tych wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy.

W świetle powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że zwrot wydatków nie będzie stanowił podlegającego opodatkowaniu ww. przychodu, oraz że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzania i przekazywania podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2009 Nr ILPB1/415-602/09-4/TW, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.