DD3/033/266/IMD/13/RD-46230/14 | Interpretacja indywidualna

Czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić i przekazać podatnikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej z zysku Spółdzielni (nie z funduszu remontowego) dla członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie i własnościowe) oraz członków spółdzielni posiadających odrębną własność?
DD3/033/266/IMD/13/RD-46230/14interpretacja indywidualna
 1. członkowie spółdzielni
 2. obowiązek płatnika
 3. przychody z innych źródeł
 4. spółdzielnie mieszkaniowe
 5. stolarka okienna
 6. wydatki mieszkaniowe
 7. zwrot nakładów
 8. zwrot wydatków
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2010 r. Nr ILPB1/415-1340/09-2/TW, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 9 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika jest:

 • nieprawidłowe w zakresie refundacji dla osób będących właścicielami wyodrębnionych nieruchomości części wydatków za wymianę stolarki okiennej z zysku Spółdzielni i obowiązku wystawienia informacji PIT 8C,
 • prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zgodnie z wewnętrznymi regulaminami dokonuje zwrotu części kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej dokonanej na własny koszt przez członków spółdzielni w latach 2003-2008.

Źródłem finansowania w/w wypłat zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni jest część zysku Wnioskodawcy z roku 2008. Zysk ten pochodzi ze sprzedaży majątku Wnioskodawcy oraz wyniku na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.

W interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209 Minister Finansów uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i na spółdzielni nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C. Refundacja zaś dla osób, będących wyodrębnionymi właścicielami w momencie dokonywania wymiany stolarki okiennej stanowi dla nich przychód z innych źródeł i na spółdzielni ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2003 r. Nr 119, poz. 116 ze zm.) osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymywaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczenie opłat zgodnie ze statutem (art. 4 ust. 1 ust. 1 oraz ust. 3).

Wątpliwości Wnioskodawcy powoduje fakt, że zwrotu wydatków za wymianę stolarki okiennej dokonuje z zysku a nie z funduszu remontowego nieruchomości, tworzonego z wnoszonych opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości. Uzyskany zysk Spółdzielni jest jednak pośrednio związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, wnoszonymi opłatami i ponoszonymi kosztami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić i przekazać podatnikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej z zysku (nie z funduszu remontowego) dla członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie i własnościowe) oraz członków spółdzielni posiadających odrębną własność...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot członkom spółdzielni części wydatków za wymianę stolarki okiennej z zysku Wnioskodawcy nie stanowi u osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego, (w momencie dokonania wymiany stolarki) przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

Refundacja zaś dla osób, będących wyodrębnionymi właścicielami w momencie dokonania wymiany stolarki okiennej stanowi dla nich przychód z innych źródeł i na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za prawidłowe.
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Przepis ten ustanawia reżim tzw. bezwynikowej, w sensie ekonomicznym, gospodarki zasobami mieszkaniowymi w spółdzielni mieszkaniowej. W doktrynie i judykaturze podkreśla się, że zasada bezwynikowej działalności finansowej spółdzielni mieszkaniowej polega na tym, że gospodarka zasobami mieszkaniowymi nie zmierza do uzyskania nadwyżki bilansowej, a każdy niedobór lub nadwyżka przychodów nad kosztami są rozliczane w roku następnym (np. wyrok SN z dnia 11 stycznia 2006 r. sygn. akt III CSK 30/05, wyrok SN z dnia 28 czerwca 2007 r. sygn. akt CSK 78/07).

Zasadę bezwynikowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi w spółdzielni mieszkaniowej modyfikuje przepis art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Zgodnie z powołanym przepisem dochód z pożytków spółdzielnia mieszkaniowa może, ale nie musi przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, ale może środki te przeznaczyć na inne cele np. inwestycyjne (dr Adam Doliwa Komentarz do art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawierają jednoznacznych regulacji obciążających spółdzielnie mieszkaniowe obowiązkiem dokonywania remontów (w tym przykładowo polegających na wymianie stolarki okiennej). Obowiązek taki można wywieść z analizy brzmienia art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 w/w ustawy właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Zatem szczegółowe zasady ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób finansowania lub współfinansowania tych zdarzeń określają statuty spółdzielni mieszkaniowych lub uchwalane na ich podstawie (przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej) regulaminy.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy częściowy zwrot wydatków, nie stanowi on dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że refundacja wydatków z tytułu dokonania wymiany stolarki okiennej dla osób będących właścicielami nieruchomości stanowi dla nich przychód z innych źródeł i na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Za prawidłowe należy natomiast uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż zwrot członkom spółdzielni części wydatków za wymianę stolarki okiennej z zysku Spółdzielni nie stanowi u osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego, przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C. Należy jednak podkreślić, że bez znaczenia jest zarówno moment dokonania remontu jak i otrzymania zwrotu, bowiem jeżeli zwrot wydatków oraz źródło jego finansowania dokonywany jest zgodnie ze statutem lub regulaminem spółdzielni, to nie stanowi on dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bez względu na rodzaj posiadanego przez niego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 marca 2010 r. Nr ILPB1/415-1340/09-2/TW, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.