DD3/033/260/OBQ/13/RD-131295/13 | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek.
DD3/033/260/OBQ/13/RD-131295/13interpretacja indywidualna
  1. przychody z innych źródeł
  2. refundacja
  3. spółdzielnie mieszkaniowe
  4. stolarka okienna
  5. zwrot wydatków
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2012 r. Nr ILPB1/415-1314/11-4/AP, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 24 listopada 2011 r., uzupełnionym w dniu 3 lutego 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie remontów lokali mieszkalnych, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie remontów lokali mieszkalnych. Wniosek uzupełniono w dniu 3 lutego 2012 r.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca dokonuje wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek. Część spółdzielców (osób posiadających lokatorskie, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) oraz właścicieli posiadających prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych dokonuje wymiany stolarki lub posadzek we własnym zakresie. Następnie zgłaszają ten fakt Wnioskodawcy i otrzymują (zazwyczaj po kilku latach) częściowy zwrot poniesionych wydatków. Wypłaty tych zwrotów obciążają fundusz remontowy. Zwrot kosztów za remont stolarki okiennej i drzwiowej następuje na podstawie faktury lub rachunku przedłożonego przez lokatora. Natomiast przy zwrocie za remont posadzek faktura nie jest wymagana i następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Wnioskodawcę.

W takiej sytuacji wyliczenie kwoty zwrotu następuje według ustalonej stawki za m2 wymiany posadzek. Część spółdzielców oraz właścicieli posiadających prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych wybiera możliwość aby ww. remontów dokonał Wnioskodawca. Zarówno spółdzielcy jak i właściciele posiadający prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych płacą na fundusz remontowy, z którego są finansowane ww. remonty.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
  1. Czy zgodnie ze stanem faktycznym osoby posiadające spółdzielcze, tj. lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu oraz właściciele posiadający prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych w związku ze zwrotem poniesionych wydatków na wymianę stolarki i posadzek - także w sytuacji gdy Wnioskodawca sam dokonał ww. remontów - nie otrzymują przysporzenia majątkowego i na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C...
  2. Czy o fakcie wystawienia PIT-8C decyduje status prawny mieszkania (lokatorskie, własnościowe, odrębna własność) na dzień poniesienia wydatków przez lokatora (data faktury lub w przypadku braku faktury data protokołu zdawczo-odbiorczego)...

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z tytułu zwrotu wydatków za wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek dotyczy tylko osób które w momencie poniesienia wydatków (decyduje data faktury, a w przypadku jej braku data protokołu zdawczo-odbiorczego) na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek posiadały odrębną własność lokalu, gdyż tylko w tej sytuacji przysługujący zwrot stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek wystawienia PIT-8C wystąpi zarówno w sytuacji, kiedy właściciele posiadający prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych we własnym zakresie dokonali remontu stolarki lub posadzek (następnie otrzymali zwrot pieniędzy) jak i w sytuacji, gdy Wnioskodawca sam dokonał ww. remontów w lokalu właściciela. Wtedy przychód powstaje do wysokości kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za prawidłowe.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią, mogą być również przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą poszczególnym lokatorom (członkom spółdzielni, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek lub wartość dokonanego przez Wnioskodawcę remontu w lokalach stanowiących odrębną własność, stanowi przychód z innych źródeł, dla właścicieli posiadających prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

Jednocześnie należy wskazać, iż bez znaczenia jest zarówno moment dokonania remontu jak i otrzymania zwrotu, bowiem jeżeli zwrot wydatków na remont/dokonanie tego remontu jest zgodny ze statutem lub regulaminem obowiązującym u Wnioskodawcy oraz sfinansowany jest z funduszu remontowego, to nie stanowi dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bez względu na rodzaj posiadanego przez niego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 lutego 2012 r. Nr ILPB1/415-1314/11-4/AP, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.