DD3/033/256/ILG/13/RD-1979/14 | Interpretacja indywidualna

Płatnik, zwrot części kosztów wymiany okien bądź grzejników dla osób posiadających odrębną własność lokali lub spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu
DD3/033/256/ILG/13/RD-1979/14interpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. spółdzielnie mieszkaniowe
  3. stolarka okienna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister Finansów w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2012 r. Nr IPTPB1/415-198/12-4/DS, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 marca 2012 r., uzupełnionym w dniu 18 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przyznanym lokatorom dofinansowaniem do wymiany stolarki okiennej i grzejników, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 25 czerwca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając – na podstawie § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 14 marca 2012 r., uzupełniony w dniu 18 czerwca 2012 r., w którym przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca planuje realizować dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i grzejników z funduszu remontowego, który tworzony jest na podstawie przepisów, tj. ustawy - Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Naliczenie funduszu następuje w kalkulacji opłat czynszowych, zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej, księgowane jest w koszty Wnioskodawcy i obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Forma dofinansowania oraz procedura zatwierdzona została uchwałą Rady Nadzorczej.

Procedura dofinansowania na rzecz lokatora (zamieszkującego lokal mieszkalny na zasadzie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu, bądź na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa, bądź na zasadzie odrębnej własności do lokalu) będzie następująca:

  1. Wnioskodawca dokona zwrotu części poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej i grzejników, po przedłożeniu przez lokatora dokumentu potwierdzającego ten fakt, tj. faktury VAT i protokołu odbioru. Zwrot zostanie dokonany na rzecz lokatora w formie wypłaty gotówki przez Wnioskodawcę, a wybór firmy wykonującej wymianę i montaże okien bądź grzejników pozostanie po stronie lokatora. Mieszkaniec chcąc skorzystać z dofinansowania do wymiany okien bądź grzejników, składa stosowny wniosek oraz dokumentującą fakturę VAT. Po złożeniu wniosku, na podstawie wyliczenia Wnioskodawca dokonuje zwrotu dotacji na rzecz lokatora przelewem bankowym na wskazany przez niego rachunek bankowy lub gotówką. Kwota dotacji zostanie sfinansowana z funduszu remontowego;
  2. Wnioskodawca na podstawie przetargu dokona wyboru firmy zewnętrznej realizującej usługę dostawy i montażu - wymiany stolarki okiennej i grzejników; po dokonaniu wyboru tej firmy, Wnioskodawca zawrze z nią umowę cywilnoprawną; Mieszkaniec chcąc skorzystać z dofinansowania do wymiany okien bądź grzejników złoży stosowny wniosek oraz zawrze umowę z Wnioskodacą. Po złożeniu wniosku, na podstawie wyliczenia ilości i wartości danego zamówienia, wykonanego przez pracownika Wnioskodawcy, mieszkaniec dokona wpłaty na rachunek bankowy Wnioskodawcy - 80% całości usługi, 20% pokryje Wnioskodawcy z funduszu remontowego. Następnie 100% wartości zamówienia, Wnioskodawca prześle na konto Wykonawcy. Wnioskodawca wystawi fakturę VAT dla mieszkańca dokonującego wpłaty na wartość 80% dofinansowania, natomiast na 20% obciążającego fundusz remontowy wystawi fakturę wewnętrzną na Wnioskodawcę;
  3. osobami korzystającymi z dotacji do wymiany okien i grzejników będą osoby posiadające zarówno spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego własnościowe lub lokatorskie lub prawo odrębnej własności.
W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Jakie są skutki podatkowe dla mieszkańca otrzymującego dofinansowanie w formie gotówki - czy wypłacony przez Wnioskodawcę z funduszu remontowego zwrot części kosztów wymiany okien i grzejników dla osób posiadających odrębną własność lokalu lub spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, powstanie przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu, a tym samym czy powstanie obowiązek wystawienia przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C dla osób korzystających z dotacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarówno osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych oraz właściciele lokali, zarówno będące członkami oraz nieposiadające członkostwa, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.

Natomiast art. 6 ust. 3 ww. ustawy przewiduje, że spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Oznacza to, że mieszkańcy mają obowiązek dokonywania wpłat na takich samych zasadach i korzystania z funduszu remontowego na równi dla wszystkich, m. in. wymiany stolarki okiennej bądź grzejników.

W związku z tym nie powstanie przysporzenie majątkowe, a tym samym źródło przychodu z innych źródeł dla właściciela lokalu w trybie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla osób korzystających z dotacji zamieszkujących w zasobach Wnioskodawcy, zarówno na zasadzie prawa odrębnej własności lokali oraz na zasadzie własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokali - zarówno członkowie oraz osoby nieposiadające członkostwa, a tym samym nie powstanie obowiązek wynikający z przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 39 ust. 3 do przesłania takiemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią, mogą być również przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą poszczególnym lokatorom (członkom spółdzielni, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej i grzejników nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu) i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, albo okoliczność wymiany stolarki okiennej i grzejników bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową w części sfinansowanej z funduszu remontowego nie stanowi dla podatnika przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie dofinansowania lub zwrotu wydatków poniesionych na remonty lokali mieszkalnych, tj. wymianę stolarki okiennej i grzejników przez członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. Nr IPTPB1/415-198/12-4/DS, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.