Stolarka okienna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stolarka okienna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
5
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług budowlanych.

Fragment:

Do obowiązków Spółdzielni, jak i użytkowników mieszkań należy m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Powyższy obowiązek wynika ze statutu i regulaminów wewnętrznych Spółdzielni. Zgodnie z Regulaminem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Spółdzielnia dofinansowuje wymianę stolarki w ramach wydatków finansowanych z funduszu remontowego Spółdzielni. Zgodnie z zapisami ww. regulaminu warunkiem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przez Spółdzielnię jest wpłata 50% wartości usługi przez użytkownika lokalu mieszkalnego. Spółdzielnia po otrzymaniu ww. wpłaty wystawia fakturę z podatkiem VAT użytkownikowi lokalu mieszkalnego (os. fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) i przystępuje do wymiany stolarki. Dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych dokonuje firma zewnętrzna na podstawie podpisanej umowy ze Spółdzielnią o świadczenie takich usług. Usługa ta jest wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT o symbolu PKWiU 43.32.10.0. Firma wykonująca usługi wymiany stolarki okiennej i drzwiowej jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnia otrzymuje fakturę za ww. usługę na całą wartość robót z podatkiem VAT.

2015
9
sie

Istota:

Płatnik, zwrot części kosztów wymiany okien bądź grzejników dla osób posiadających odrębną własność lokali lub spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu

Fragment:

U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej i grzejników nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu) i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, albo okoliczność wymiany stolarki okiennej i grzejników bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową w części sfinansowanej z funduszu remontowego nie stanowi dla podatnika przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie dofinansowania lub zwrotu wydatków poniesionych na remonty lokali mieszkalnych, tj. wymianę stolarki okiennej i grzejników przez członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie stanowi przychodu z innych źródeł.

2015
16
lip

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek.

Fragment:

U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. W świetle przytoczonych przepisów za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek lub wartość dokonanego przez Wnioskodawcę remontu w lokalach stanowiących odrębną własność, stanowi przychód z innych źródeł, dla właścicieli posiadających prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C. Jednocześnie należy wskazać, iż bez (...)

2015
16
lip

Istota:

Refundacja kosztów wymiany stolarki okiennej.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca działa zgodnie z art. 20 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystawiając lokatorom (mającym na dzień refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej prawo odrębnej własności lokalu) PIT-8C... Czy o fakcie wystawienia PIT-8C decyduje status prawny mieszkania (lokatorskie, własnościowe, odrębna własność) na dzień złożenia wniosku o refundację kosztów wymiany stolarki okiennej, status w momencie poniesienia wydatku przez lokatora (data z faktury dokumentująca wymianę stolarki okiennej), czy też status mieszkania na dzień zwrotu gotówki lokatorowi przez Spółdzielnię Mieszkaniową... Zdaniem Wnioskodawcy, działa zgodnie z art. art. 20 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystawiając lokatorom, którzy na dzień wypłaty gotówki z tytułu częściowej refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej posiadają prawo odrębnej własności lokalu, PIT-8C. Biorąc pod uwagę status prawny mieszkania na dzień wypłaty gotówki, postępuje zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2015
16
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę i remont stolarki okiennej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni (członek spółdzielni mieszkaniowej) dokonała wymiany stolarki okiennej w dniu 30 września 2009 r. w następujących okolicznościach: Wnioskodawczyni była członkiem spółdzielni mieszkaniowej przed datą wymiany okien i pozostaje jej członkiem do chwili obecnej, w chwili wymiany okien mieszkanie posiadało status spółdzielczego własnościowego prawa i wchodziło w skład zasobów mieszkaniowych spółdzielni, Wnioskodawczyni dokonywała regularnych wpłat na obowiązkowy fundusz remontowy spółdzielni i nie skorzystała z prawa do odliczeń z tytułu wymiany okien ani z tytułu wpłat na fundusz remontowy, Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej a mieszkanie wykorzystywane jest wyłącznie dla celów mieszkaniowych. W dniu 27 października 2009 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o refundację z funduszu remontowego kosztów poniesionych w związku z wymianą stolarki okiennej. Spółdzielnia mieszkaniowa w odpowiedzi na wniosek w dniu 10 listopada 2009 r. poinformowała, że z uwagi na zmniejszenie środków finansowych funduszu remontowego w roku 2009 przyznana refundacja zostanie przelana na rachunek w roku 2010.

2015
16
lip

Istota:

Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód z innych źródeł i czy w związku z tym należało wykazać go w zeznaniu podatkowym za 2007r.?

Fragment:

Nr IBPB2/415-1106/08/BJ , wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 18 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: W związku z wnioskiem skierowanym do Spółdzielni Mieszkaniowej w mieszkaniu Wnioskodawcy dokonany został przegląd stolarki okiennej (Wnioskodawca posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Na podstawie „ Protokółu oceny stanu technicznego stolarki okiennej ” sporządzonego przez komisję ze Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 5 października 2006 r. stolarka okienna w mieszkaniu Wnioskodawcy zakwalifikowana została w całości do wymiany, zgodnie ze stosownym Regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej, na okna standardowe. Mając na uwadze powyższe oraz zamiar zamontowania okien innych niż standardowe Wnioskodawca zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej pismem z dnia 27 marca 2007 r. z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie wymiany ww. okien we własnym zakresie i zgodę taką otrzymał pismem z dnia 11 kwietnia 2007 r.

2015
16
lip

Istota:

Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?

Fragment:

U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy - zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni - częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na remonty lokali mieszkalnych, tj. wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej bez osprzętu, przez członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie stanowi przychodu z innych źródeł.

2015
16
lip

Istota:

Czy otrzymany od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowy zwrot kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej należy wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód?

Fragment:

(...) stolarki okiennej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 3 października 2008 r. Nr IBPB2/415-1370/08/MK , wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Uzupełnienie wniosku nastąpiło w terminie. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczym przedstawiła następujący stan faktyczny: W 2007 r. Wnioskodawczym na własny koszt dokonała wymiany stolarki okiennej. Następnie w kwietniu 2008r. ze Spółdzielni Mieszkaniowej z funduszu remontowego otrzymała częściowy zwrot poniesionych kosztów oraz PIT-8C. W związku z powyższym Wnioskodawczym zadała następujące pytanie: Czy otrzymany zwrot kosztów powinno wykazać się w zeznaniu rocznym jako przychód... Zdaniem Wnioskodawczym, spółdzielnia mieszkaniowa zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.

2015
16
lip

Istota:

Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?

Fragment:

W myśl regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego u Wnioskodawcy (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą) środki funduszu remontowego przeznacza się na roboty ogólnobudowlane między innymi na wymianę stolarki okiennej, podłoża. Wnioskodawca w ten sposób realizuje ciążące na nim obowiązki utrzymania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. Szczegółowe zasady określa „Regulamin wymiany i zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej w nieruchomościach RSM (zatwierdzony przez Radę Nadzorczą). Częściowo wymiana okien jest dokonywana poprzez zlecenie usługi firmom zewnętrznym. Wykonane usługi po otrzymaniu faktury obciążają fundusz remontowy. Zwrot kosztów wymiany użytkownikom, którzy dokonali wymiany we własnym zakresie, następuje na podstawie przedłożonych kserokopii faktur za zakupione materiały, robociznę itp. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy dokonany przez Wnioskodawcę częściowy zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu i czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić dla ww. osób PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, częściowy zwrot uprzednio poniesionych wydatków (kosztów) na wymianę stolarki okiennej (podłoża) przez członków spółdzielni nie powoduje przysporzenia majątkowego będącego przychodami z innych źródeł i w takim przypadku Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia za rok podatkowy PIT-8C.

2015
16
lip

Istota:

1. Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?
2. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna sporządzić korekty wystawionych, w związku z częściowym zwrotem wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, za 2007r. informacji PIT-8C?

Fragment:

Wnioskodawca – stosując się do interpretacji indywidualnej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, w trybie obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uznał kwoty częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej za przychód członków spółdzielni w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 i w związku z tym wystawił informacje PIT-8C dla wszystkich członków korzystających z tej formy zwrotu za rok 2007. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania: Czy za 2008 r. Wnioskodawca nie powinien wystawiać członkom korzystającym z częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej informacji PIT-8C... Czy Wnioskodawca powinien uznać, że wystawione za 2007 r. informacje są błędne i obecnie powinien wystawić korekty, wpisując w część D. PIT-8C kwotę 0,00 zł... Zdaniem Wnioskodawcy: W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2008 r. (I SA/Ke 149/08), w uzasadnieniu którego napisano, że częściowy zwrot wydatków obciążających spółdzielnię mieszkaniową nie stanowi przychodu podatnika podlegającego opodatkowaniu, za 2008 r. Wnioskodawca nie powinien wystawiać członkom korzystających z częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej informacji PIT-8C za 2008 r. Wnioskodawca powinien uznać, że wystawione za 2007 r. informacje są błędne i obecnie powinien wystawić korekty, wpisując w części D PIT-8C kwotę 0,00 zł.