Stolarka okienna | Interpretacje podatkowe

Stolarka okienna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stolarka okienna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Płatnik, zwrot części kosztów wymiany okien bądź grzejników dla osób posiadających odrębną własność lokali lub spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu
Fragment:
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej i grzejników nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu) i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, albo okoliczność wymiany stolarki okiennej i grzejników bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową w części sfinansowanej z funduszu remontowego nie stanowi dla podatnika przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie dofinansowania lub zwrotu wydatków poniesionych na remonty lokali mieszkalnych, tj. wymianę stolarki okiennej i grzejników przez członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie stanowi przychodu z innych źródeł.
2015
9
sie

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek.
Fragment:
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. W świetle przytoczonych przepisów za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz posadzek lub wartość dokonanego przez Wnioskodawcę remontu w lokalach stanowiących odrębną własność, stanowi przychód z innych źródeł, dla właścicieli posiadających prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C. Jednocześnie należy wskazać, iż bez (...)
2015
16
lip

Istota:
Refundacja kosztów wymiany stolarki okiennej.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca działa zgodnie z art. 20 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystawiając lokatorom (mającym na dzień refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej prawo odrębnej własności lokalu) PIT-8C... Czy o fakcie wystawienia PIT-8C decyduje status prawny mieszkania (lokatorskie, własnościowe, odrębna własność) na dzień złożenia wniosku o refundację kosztów wymiany stolarki okiennej, status w momencie poniesienia wydatku przez lokatora (data z faktury dokumentująca wymianę stolarki okiennej), czy też status mieszkania na dzień zwrotu gotówki lokatorowi przez Spółdzielnię Mieszkaniową... Zdaniem Wnioskodawcy, działa zgodnie z art. art. 20 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wystawiając lokatorom, którzy na dzień wypłaty gotówki z tytułu częściowej refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej posiadają prawo odrębnej własności lokalu, PIT-8C. Biorąc pod uwagę status prawny mieszkania na dzień wypłaty gotówki, postępuje zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2015
16
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę i remont stolarki okiennej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni (członek spółdzielni mieszkaniowej) dokonała wymiany stolarki okiennej w dniu 30 września 2009 r. w następujących okolicznościach: Wnioskodawczyni była członkiem spółdzielni mieszkaniowej przed datą wymiany okien i pozostaje jej członkiem do chwili obecnej, w chwili wymiany okien mieszkanie posiadało status spółdzielczego własnościowego prawa i wchodziło w skład zasobów mieszkaniowych spółdzielni, Wnioskodawczyni dokonywała regularnych wpłat na obowiązkowy fundusz remontowy spółdzielni i nie skorzystała z prawa do odliczeń z tytułu wymiany okien ani z tytułu wpłat na fundusz remontowy, Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej a mieszkanie wykorzystywane jest wyłącznie dla celów mieszkaniowych. W dniu 27 października 2009 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o refundację z funduszu remontowego kosztów poniesionych w związku z wymianą stolarki okiennej. Spółdzielnia mieszkaniowa w odpowiedzi na wniosek w dniu 10 listopada 2009 r. poinformowała, że z uwagi na zmniejszenie środków finansowych funduszu remontowego w roku 2009 przyznana refundacja zostanie przelana na rachunek w roku 2010.
2015
16
lip

Istota:
Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód z innych źródeł i czy w związku z tym należało wykazać go w zeznaniu podatkowym za 2007r.?
Fragment:
Nr IBPB2/415-1106/08/BJ , wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 18 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: W związku z wnioskiem skierowanym do Spółdzielni Mieszkaniowej w mieszkaniu Wnioskodawcy dokonany został przegląd stolarki okiennej (Wnioskodawca posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Na podstawie „ Protokółu oceny stanu technicznego stolarki okiennej ” sporządzonego przez komisję ze Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 5 października 2006 r. stolarka okienna w mieszkaniu Wnioskodawcy zakwalifikowana została w całości do wymiany, zgodnie ze stosownym Regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej, na okna standardowe. Mając na uwadze powyższe oraz zamiar zamontowania okien innych niż standardowe Wnioskodawca zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowej pismem z dnia 27 marca 2007 r. z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie wymiany ww. okien we własnym zakresie i zgodę taką otrzymał pismem z dnia 11 kwietnia 2007 r.
2015
16
lip

Istota:
Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?
Fragment:
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy - zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni - częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie zwrotu wydatków poniesionych na remonty lokali mieszkalnych, tj. wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej bez osprzętu, przez członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, nie stanowi przychodu z innych źródeł.
2015
16
lip

Istota:
Czy otrzymany od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowy zwrot kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej należy wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód?
Fragment:
(...) stolarki okiennej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 3 października 2008 r. Nr IBPB2/415-1370/08/MK , wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Uzupełnienie wniosku nastąpiło w terminie. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczym przedstawiła następujący stan faktyczny: W 2007 r. Wnioskodawczym na własny koszt dokonała wymiany stolarki okiennej. Następnie w kwietniu 2008r. ze Spółdzielni Mieszkaniowej z funduszu remontowego otrzymała częściowy zwrot poniesionych kosztów oraz PIT-8C. W związku z powyższym Wnioskodawczym zadała następujące pytanie: Czy otrzymany zwrot kosztów powinno wykazać się w zeznaniu rocznym jako przychód... Zdaniem Wnioskodawczym, spółdzielnia mieszkaniowa zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.
2015
16
lip

Istota:
Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?
Fragment:
W myśl regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego u Wnioskodawcy (zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą) środki funduszu remontowego przeznacza się na roboty ogólnobudowlane między innymi na wymianę stolarki okiennej, podłoża. Wnioskodawca w ten sposób realizuje ciążące na nim obowiązki utrzymania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. Szczegółowe zasady określa „Regulamin wymiany i zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej w nieruchomościach RSM (zatwierdzony przez Radę Nadzorczą). Częściowo wymiana okien jest dokonywana poprzez zlecenie usługi firmom zewnętrznym. Wykonane usługi po otrzymaniu faktury obciążają fundusz remontowy. Zwrot kosztów wymiany użytkownikom, którzy dokonali wymiany we własnym zakresie, następuje na podstawie przedłożonych kserokopii faktur za zakupione materiały, robociznę itp. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy dokonany przez Wnioskodawcę częściowy zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu i czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić dla ww. osób PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, częściowy zwrot uprzednio poniesionych wydatków (kosztów) na wymianę stolarki okiennej (podłoża) przez członków spółdzielni nie powoduje przysporzenia majątkowego będącego przychodami z innych źródeł i w takim przypadku Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia za rok podatkowy PIT-8C.
2015
16
lip

Istota:
1. Czy dokonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową częściowy zwrot wydatków poniesionych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?
2. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna sporządzić korekty wystawionych, w związku z częściowym zwrotem wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, za 2007r. informacji PIT-8C?
Fragment:
Wnioskodawca – stosując się do interpretacji indywidualnej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, w trybie obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uznał kwoty częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej za przychód członków spółdzielni w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 i w związku z tym wystawił informacje PIT-8C dla wszystkich członków korzystających z tej formy zwrotu za rok 2007. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania: Czy za 2008 r. Wnioskodawca nie powinien wystawiać członkom korzystającym z częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej informacji PIT-8C... Czy Wnioskodawca powinien uznać, że wystawione za 2007 r. informacje są błędne i obecnie powinien wystawić korekty, wpisując w część D. PIT-8C kwotę 0,00 zł... Zdaniem Wnioskodawcy: W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2008 r. (I SA/Ke 149/08), w uzasadnieniu którego napisano, że częściowy zwrot wydatków obciążających spółdzielnię mieszkaniową nie stanowi przychodu podatnika podlegającego opodatkowaniu, za 2008 r. Wnioskodawca nie powinien wystawiać członkom korzystających z częściowego zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej informacji PIT-8C za 2008 r. Wnioskodawca powinien uznać, że wystawione za 2007 r. informacje są błędne i obecnie powinien wystawić korekty, wpisując w części D PIT-8C kwotę 0,00 zł.
2015
16
lip

Istota:
Czy dokonany częściowy zwrot poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej spowoduje u osób którym je zwrócono przychód z „innych źródeł”. Czy spółdzielnia będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C?
Fragment:
W oparciu o ww. przepisy Wnioskodawca wypłaca członkom spółdzielni oraz osobom niebędących jej członkami kwoty z tytułu częściowego zwrotu poniesionych przez nich uprzednio kosztów związanych z wymianą stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej w lokalach mieszkaniowych. Środki na ten cel pochodzą z wcześniej utworzonego funduszu remontowego. Ponadto mieszkańcy nie odliczali w ramach ulgi podatkowej wydatków poniesionych na wymianę stolarki ze względu na zniesienie tej ulgi. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy dokonany członkom i nieczłonkom spółdzielni częściowy zwrot poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej spowoduje u tych osób powstanie obowiązku podatkowego od przychodów z „ innych źródeł ” i czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, częściowy zwrot uprzednio poniesionych wydatków przez członków i nieczłonków spółdzielni na wymianę stolarki okiennej, balkonowej i drzwi wejściowych nie powoduje przysporzenia majątkowego po ich stronie a w konsekwencji nie stanowi ich przychodu podlegającego opodatkowaniu w związku z czym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C. Stanowisko w tej sprawie zajęły sądy administracyjne między innymi WSA w Kielcach w wyroku z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Ke 149/08.
2015
16
lip

Istota:
Czy wypłacany przez spółdzielnię z funduszu remontowego zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla osób posiadających odrębną własność lokali, najemców lokali mieszkalnych i zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego będzie stanowił po stronie podatników przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wypłacany przez Wnioskodawcę z funduszu remontowego zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla osób posiadających odrębną własność lokali, najemców lokali mieszkalnych i zajmujących lokale mieszkalne bez tytułu prawnego będzie stanowił po stronie podatników przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu... Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 4 i art. 6 ust. 1 uosm, obowiązek ponoszenia wpłat na fundusz remontowy obciąża wszystkich korzystających z lokali mieszkalnych (w tym osoby posiadające odrębną własność). Wnioskodawca nie różnicuje spółdzielców w ich obowiązku z tytułu wpłat na fundusz remontowy, jak i w odniesieniu do refundacji wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zależności od tytułu prawnego do użytkowania lokalu będącego pod zarządem Wnioskodawcy (art. 4 uosm). Wypłata z funduszu remontowego stanowi jedynie zwrot kosztów wcześniej poniesionych przez korzystających z lokali. Natomiast wpłaty na fundusz remontowy dokonywane przez te osoby pochodzą ze środków już opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego w ocenie Wnioskodawcy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nie stanowi przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu, tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C.
2015
16
lip

Istota:
Czy spółdzielnia jest zobowiązana sporządzić informacje o przychodach PIT-8C dla osób posiadających różne tytuły prawne, tj. lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, czy też prawo odrębnej własności w związku z wypłaceniem częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez te osoby na wymianę lub remont okien?
Fragment:
Nr IBPB II/1/415-814/10/ŚS, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 29 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwrotu kosztów remontu stolarki okiennej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu kosztów remontu stolarki okiennej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Wnioskodawca posiada na mocy art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz. U. Nr 119 z 2003r. poz. 1116 z późniejszymi zmianami) fundusz remontowy tworzony z wpłat osób z różnymi tytułami prawnymi, czyli z lokatorskim, własnościowym prawem do lokalu, ale też prawem odrębnej własności. Co roku Rada Nadzorcza ustała w planie tego funduszu wysokość środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej. Na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą „ Regulaminu wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz zasad jej rozliczania ” Wnioskodawca - w przypadku dokonanej przez ww. osoby wymiany lub remontu stolarki okiennej we własnym zakresie - wypłaca kwoty będące częściowym zwrotem poniesionych przez nich kosztów (25% wartości kosztorysowej ustalonej dla każdego typu okna).
2015
16
lip

Istota:
Czy otrzymany ze spółdzielni mieszkaniowej zwrot części kosztów poniesionych na wymianę stolarki okienno-drzwiowej jest przychodem podatnika, który podlega opodatkowaniu?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2012 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okienno-drzwiowej. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 4 maja 2012 r. Nr IBPB II/1/415-200/12/MCZ, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Uzupełnienie wniosku nastąpiło w terminie. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny: W sierpniu 2009 r. Wnioskodawczyni wymieniła w swoim mieszkaniu stolarkę okienno-drzwiową, a w 2011 r. otrzymała zgodnie z regulaminem spółdzielni mieszkaniowej częściowy zwrot kosztów poniesionych na wymianę ww. stolarki. Od spółdzielni otrzymała także PIT-8C. Od 6 sierpnia 2009 r. Wnioskodawczyni posiada odrębną własność lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie: Czy powinna wykazać w zeznaniu podatkowym za 2011 r. zwrot otrzymany ze spółdzielni mieszkaniowej w związku z wymianą stolarki okienno-drzwiowej w jej mieszkaniu... Zdaniem Wnioskodawczyni, nie musi wykazywać w zeznaniu podatkowym za 2011 r. zwrotu otrzymanego ze spółdzielni. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.
2015
16
lip

Istota:
Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej?
Fragment:
W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że zwrot przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla Wnioskodawczyni przychodu z innych źródeł a spółdzielnia nie powinna sporządzać PIT-8C. Jednocześnie fakt przekształcenia przez członka spółdzielni prawa do lokalu w okresie oczekiwania na ww. zwrot nie ma znaczenia dla oceny czy zwrot ten stanowi dla niego przysporzenie majątkowe. Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2011 r. Nr IBPB II/1/415-787/11/HK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość, w zakresie w jakim uznaje, iż znaczenie dla ustalenia czy otrzymany zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu decyduje tytuł prawny do zajmowanego lokalu w chwili ponoszenia wydatków. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. POUCZENIE Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul.
2015
16
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna potraktować ww. częściowy zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej jako przychód z innych źródeł?
Fragment:
W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że otrzymanie częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez właściciela lokalu posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie stanowi przychodu z innych źródeł. Tym samym Wnioskodawczyni nie ma obowiązku wykazania otrzymanego zwrotu w zeznaniu podatkowym. Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13 , ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „ uzupełnienie ” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/03 3/3 3/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu. Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. Nr IBPBI/2/415-9/12/AP , gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość, w zakresie w jakim uznaje, iż decydujące znaczenie dla ustalenia czy otrzymany zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu decyduje tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
2015
16
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni postąpiła właściwie płacąc podatek dochodowy, a jeżeli nie czy może zwrócić się do urzędu skarbowego o jego zwrot?
Fragment:
Zgodnie z regulaminem spółdzielni Wnioskodawczyni została równocześnie wpisana na listę osób oczekujących na zwrot części poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej. W czerwcu 2007 r. Wnioskodawczyni dokonała wymiany okien, na co posiada stosowne dokumenty. W dniu 19 grudnia 2007 r. za zgodą spółdzielni mieszkaniowej został podpisany akt notarialny (Repertorium A/...) ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni zaznaczyła, że w dalszym ciągu jest członkiem spółdzielni i ponosi stosowne opłaty. W grudniu 2011 r. Wnioskodawczyni otrzymała częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej, a w lutym 2012 r. informację P1T-8C od spółdzielni mieszkaniowej, która powołała się na art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Mimo wielu wątpliwości, w kwietniu 2012 r. Wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym PIT-36, w którym ujęła przychód wykazany w otrzymanym PIT-8C jako przychód z innych źródeł. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadał następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni postąpiła właściwie płacąc podatek, a jeżeli nie czy może zwrócić się do urzędu skarbowego o jego zwrot... Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na uwadze fakt, że w czasie ponoszenia kosztów wymiany stolarki okiennej posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego, spółdzielnia nie powinna wystawiać jej PIT-8C.
2015
16
lip

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej
Fragment:
W świetle przytoczonych przepisów za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni, że zwrot przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla Wnioskodawczyni przychodu z innych źródeł a spółdzielnia nie powinna sporządzać PIT-8C. Jednocześnie fakt przekształcenia przez członka spółdzielni prawa do lokalu w okresie oczekiwania na ww. zwrot nie ma znaczenia dla oceny czy zwrot ten stanowi dla niego przysporzenie majątkowe. Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 lutego 2013 r. Nr IBPB II/1/415-991/12/MCZ, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość, w zakresie w jakim uznaje, iż decydujące znaczenie dla ustalenia czy otrzymany zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu decyduje tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. POUCZENIE Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul.
2015
16
lip

Istota:
1.Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił nie wystawiając informacji PIT-8C wszystkim osobom posiadającym zarówno spółdzielcze prawo do lokalu jak i posiadającym prawo odrębnej własności lokalu, którzy wymiany stolarki okiennej dokonali po 1 stycznia 2006 r.?
2.W przypadku, gdyby Wnioskodawca postąpił nieprawidłowo, to w jaki sposób należy dokonać korekty, biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca poza nazwiskiem i adresem nie posiada innych danych niezbędnych przy wystawianiu informacji PIT-8C.
Fragment:
Refundacje do wymiany stolarki okiennej dokonywane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, który jest wspólny dla wszystkich lokatorów, bez względu na to, jakie posiadają prawa do lokalu (spółdzielcze czy odrębną własność). Wnioskodawca wystawiał informację PIT-8C wszystkim osobom, które dokonały wymiany stolarki okiennej w okresie do końca 2005 r., a refundacja wypłacona była po 2005 r. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił nie wystawiając informacji PIT-8C wszystkim osobom posiadającym zarówno spółdzielcze prawo do lokalu jak i posiadającym prawo odrębnej własności lokalu, którzy wymiany stolarki okiennej dokonali po 1 stycznia 2006 r.... W przypadku, gdyby Wnioskodawca postąpił nieprawidłowo, to w jaki sposób należy dokonać korekty, biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca poza nazwiskiem i adresem nie posiada innych danych niezbędnych przy wystawianiu informacji PIT-8C. Zdaniem Wnioskodawcy, prawidło postąpiono, nie wystawiając informacji PIT-8C osobom, które dokonały we własnym zakresie wymiany stolarki okiennej po 1 stycznia 2006 r. i otrzymały częściową refundację poniesionych kosztów, ponieważ: (...)
2015
16
lip

Istota:
Czy przyznane dofinansowanie z tytułu wymiany stolarki okiennej będzie podlegało rozliczeniu jako przychód w rocznym zeznaniu podatkowym?Czy w związku z przyznaniem dofinansowania spółdzielnia ma obowiązek wystawienia dla ww. osób informacji o przychodach na druku PIT 8C?
Fragment:
(...) stolarki okiennej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący opis zdarzenia przyszłego. W latach 2001-2007 lokatorzy spółdzielni, którzy wymienili we własnym zakresie stolarkę okienną mogą zwracać się do Wnioskodawcy z wnioskami o dofinansowanie wymiany do maksymalnej wysokości 50% wynikającej z przedstawionej faktury. Wnioskodawca dla osób, które w danym roku otrzymały dofinansowanie wystawia PIT-8C celem rozliczenia się z otrzymanej dopłaty w rocznym zeznaniu podatkowym. Dofinansowanie następuje ze środków Funduszu Remontowego danej nieruchomości i jest zaliczone na poczet płaconego czynszu. Ww. procedury uregulowane są w regulaminie wewnętrznym uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Od 2008 roku Rada Nadzorcza planuje zmienić regulaminy dofinansowania. Osobom, którym przyznano dofinansowanie planuje obniżyć płacony comiesięczny czynsz w pozycji fundusz remontowy przez okres, w którym należne wpłaty na fundusz remontowy zrównają się z przyznaną kwotą dofinansowania.
2015
15
lip

Istota:
1.U jakich osób, posiadających jaki status lokalu, powstaje przychód z innych źródeł z tytułu udzielenia przez Wnioskodawcę z funduszu remontowego bonifikaty w związku z poniesionymi wydatkami na wymianę stolarki okiennej oraz czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić tym osobom informację PIT -8C?
2.Czy istotnym jest status prawny lokalu na moment podpisania porozumienia o warunkach udzielenia bonifikaty?
3.Czy decydujące znaczenie dla obowiązku wystawienia informacji PIT-8C jest fakt uzyskanej bonifikaty z tytułu wymiany stolarki okiennej, czy też stan prawny lokalu w chwili podpisania porozumienia?
Fragment:
Również bonifikatę z tytułu wymiany stolarki okiennej otrzymują w takich samych wysokościach zarówno osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu jak i prawo odrębnej własności lokalu. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania: U jakich osób, posiadających jaki status lokalu, powstaje przychód z innych źródeł z tytułu udzielenia przez Wnioskodawcę z funduszu remontowego bonifikaty w związku z poniesionymi wydatkami na wymianę stolarki okiennej oraz czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić tym osobom informację PIT -8C... Czy istotnym jest status prawny lokalu na moment podpisania porozumienia o warunkach udzielenia bonifikaty... Czy decydujące znaczenie dla obowiązku wystawienia informacji PIT-8C jest fakt uzyskanej bonifikaty z tytułu wymiany stolarki okiennej, czy też stan prawny lokalu w chwili podpisania porozumienia... Zdaniem Wnioskodawcy, u żadnej z osób bez względu na posiadany status lokalu nie powstaje przychód z tytułu udzielenia bonifikaty przez Wnioskodawcę z funduszu remontowego jako zwrotu części wydatków poniesionych w związku z wymianą stolarki okiennej, kwalifikowany jako przychód z innych źródeł. Wobec czego Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia tym osobom informacji PIT-8C.
2015
15
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.