Stolarka drewniana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stolarka drewniana. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Dostawa wraz z montażem usług stolarki budowlanej o PKWiU 45 w obiektach o PKOB 11 podlega 7% stawce podatku VAT

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2009r. (data wpływu 1 czerwca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2009r. (data wpływu 13 lipca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług budowlano-montażowych – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 1 czerwca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wykonywane przez podatnika usługi stolarskie związane z lokalami mieszkalnymi (futryny, drzwi, okna, szafy wnękowe) opodatowane są stawką 7%?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi stolarskie związane z lokalem mieszkalnym (futryny, drzwi, okna, ościeżnice, szafy wnękowe, trwałe zabudowy na rzecz osób fizycznych. Zdaniem Podatnika sprzedaż wyżej wymienionych usług opodatkowana jest stawką 7%. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. Stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczonych usług ? poza wyjątkami wyszczególnionymi w ustawie o podatku od towarów i usług (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi montażu stolarki budowlanej opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 7%?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 17 lutego 2006r. Strona wystąpiła z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego odnośnie stawki podatku VAT na montaż stolarki budowlanej (okna, drzwi).Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie między innymi montażu stolarki budowlanej (okna, drzwi) montując zakupione przez siebie materiały w lokalach mieszkalnych. Podatnik pyta, czy wykonując powyższą usługę może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdził co następuje: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 (...)

2011
1
lut

Istota:

Na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej zwracamy się z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wykonujemy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (3 osoby) w zakresie handlu, produkcji i usług stolarskich. Rozliczamy się zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wykonujemy na zamówienie klienta drzwi (z drzewa własnego s.c.) i w/w drzwi klient indywidualny przeznacza do własnego mieszkania. Stosujemy stawkę 7 % PKWiU 20.30.11.-53.20. Czy zastosowana przez nas stawka 7 % podatku VAT od 1 maja 2004 r. jest prawidłowa ? Uważamy, że tak - bo to są drzwi dla klienta indywidualnego (na zamówienie złożone przez niego) w/w drzwi są montowane przez nas w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym klienta. Prosimy o potwierdzenie słuszności naszego stanowiska. Oświadczamy, że w tym zakresie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 j.t.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 01.02.2005 r. bez znaku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Spółki odnośnie opodatkowania od 1 maja 2004 r. do 14 lutego 2005 r. stawką 7 % dostawy wyprodukowanych drzwi wraz z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Ze skierowanego do tut. Organu podatkowego pisma z dnia 01.02.2005 r. wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, produkcji i usług stolarskich. Na zamówienie klienta Firma wykonuje z własnego materiału drzwi, które następnie montuje w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym klienta. Do dostawy drzwi wraz z usługą montażu w okresie (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka zajmuje się produkcją okien i drzwi z drewna jak również świadczy usługi remontowo-budowlane w tym głównie związane z budownictem mieszkaniowym . W ramach świadczonych usług remontowo-budowlanych dostarczane są drzwi i okna wraz z ich montażem . Roboty montazowe nie są wykonywane przez pracowników naszej Spółki.Do wykonywania tych robót Spółka nasza podnajmuje wykonawców z zewnątrz. Umowa w zakresie usługi wiąże naszą Spółkę ze zleceniodawcą . Kalkulacja takiej usługi obejmuje wszystkie koszty : robocizna ( montażu), transportu jak również zużytych materiałów w tym okien i drzwi.Spółka pismem z dnia 28-10-2004 r. wystąpiła do Urzedu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o określenie kodu klasyfikacji PKW i U dla wykonywanych przez naszą Spółkę czynności usług remontowo- budowlanych . Urząd Statystyczny wyraził opinię , że usługi te mieszczą sie w grupowaniu PKWiU 45.42.11-00.00"Roboty instalacyjne futryn drzwiowych i ram okiennych ".Opierając sie na tej opini uważamy , ze wmyśl przepisów art.146 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT w wysokości 7%.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T.Lub., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 06 stycznia 2005r; orzeka w następujący sposób : - stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) zobowiązuje , stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników ,płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe ,kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa , (...)

2011
1
lut

Istota:

–co oznacza w praktyce treść art,146 ust.1 pkt 2 a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54 poz. 535 ) w części dotyczącej „Oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym”. – czy do w/w usług wykonywanych na podstawie umowy zawartej z klientem i określającej zakres usługi oraz przeznaczenie, tj. budownictwo mieszkaniowe z zaznaczeniem nowe lub remontowane , może być zastosowana stawka VAT 7%.

Fragment:

(...) Stosownie do treści art. 146 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54 poz. 535 ) w okresie od przystąpienia RP do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% podatku VAT w odniesieniu do robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W celu określenia jakie roboty wchodzą w zakres objęty tym przepisem prawa należy odnieść się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Usług (PKWiU) (Dz.U.Nr 98 poz. 844). Dział 45 Klasyfikacji dotyczy robót budowlanych i obejmuje m.in. roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe oraz prace związane z remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych . A zatem tylko do tego rodzaju robót, będzie miała zastosowanie stawka 7% VAT. Wyroby stolarskie i ciesielskie dla (...)