ITPB4/4511-230/15/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy środki otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży związanej z odbyciem tego stażu są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 updof?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej kwestii zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych środków otrzymanych przez Panią w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży związanej z odbyciem tego stażu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 30 września 2013 r. pomiędzy Wnioskodawczynią a Narodowym Centrum Nauki została zawarta umowa o realizację i finansowanie stypendium doktorskiego dla młodych naukowców w ramach programu ETIUDA finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W okresie zawarcia i realizacji Wnioskodawczyni była doktorantką Uniwersytetu X, ale nie pracownikiem tej uczelni.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r. znak DKN.ZNU.6100.28.2013.BS.1, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stanowisko nr 195/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.) zatwierdził zasady przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach programu ETIUDA Narodowe Centrum Nauki przekazało Uniwersytetowi X środki na realizację stypendium, z przeznaczeniem na wypłacenie ich Wnioskodawczyni w celu odbycia przez nią zagranicznego stażu naukowego.

Zgodnie z zapisami umowy o realizację i finansowanie stypendium doktorskiego, Narodowe Centrum Nauki przyznało Wnioskodawczyni stypendium doktorskie w wysokości 57 596 zł, z czego:

 • środki w ramach stypendium w wysokości 30 000 zł przeznaczone były na przygotowanie rozprawy doktorskiej dla stypendysty;
 • środki ze stypendium w wysokości 25 596 zł przeznaczone były na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego;
 • środki ze stypendium w wysokości 2 000 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.

Wypłacając Wnioskodawczyni te środki Uniwersytet X nie pobrał podatku dochodowego od osób fizycznych od należności przeznaczonych na przygotowanie rozprawy doktorskiej (tj. od ww. kwoty 30 000 zł), natomiast pobrał podatek dochodowy od kwot składowych stypendium przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży oraz stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (tj. od ww. kwot: 25 596 zł i 2 000 zł). Po zakończeniu roku Uniwersytet wystawił Wnioskodawczyni deklarację PIT 11, w której wykazał jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym kwotę ze stypendium w wysokości 27 596 zł i podatek w wysokości 4 967 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wypłacone Wnioskodawczyni środki ze stypendium przeznaczone w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA na pokrycie kosztów stażu oraz podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy Uniwersytet X realizując umowę w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, których zasady przyznawania były pozytywnie zaopiniowane przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, miał prawo pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od części środków wypłaconych Wnioskodawczyni ze stypendium przeznaczonych w ramach stypendium doktorskiego na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży związanej z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym...
 3. Czy w związku z nienależnym pobraniem przez Uniwersytet kwot podatku od ww. środków Wnioskodawczyni przysługuje zwrot pobranego podatku, tj. czy może dokonać korekty deklaracji podatkowej PIT za 2014 rok, występując o zwrot nadpłaconej kwoty...

Zdaniem Wnioskodawczyni – z uwagi na wydaną interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2012 r. nr DD3/033/100/CRS/12/DD-679 w sprawie zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2013 r. znak DKN.ZNU.6100.28.2013.BS.1, wydaną po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stanowisko Nr 195/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.), zatwierdzającą zasady przyznawania stypendiów naukowych, przedstawione w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – całość środków przyznanych w ramach uzyskanego przez nią stypendium korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Tym samym, Wnioskodawczyni uważa, że Uniwersytet nie miał prawa do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych ze środków wypłacanych jej w ramach umowy stypendiów doktorskich ETIUDA, a przeznaczonych na pokrycie kosztów stażu i podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, gdyż całe stypendium w ramach zawartej umowy objęte było zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ordynacji podatkowej, Wnioskodawczyni uważa, że może skorzystać z przysługującego jej prawa do złożenia korekty deklaracji PIT za 2014 rok, w której wystąpi o zwrot nadpłaconej kwoty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Cytowany przepis dotyczy zwolnienia od podatku przysporzeń majątkowych podatników, które mają charakter stypendium. Ponieważ omawiana ustawa nie definiuje pojęcia stypendium, w celu jego wyjaśnienia w pierwszej kolejności należy odnieść się do znaczenia tego pojęcia w języku powszechnym. I tak, stypendium to:

 • pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych” (Słownik Języka Polskiego PWN - http://sjp.pwn.pl);
 • pieniądze przyznawane komuś przez państwo, instytucję lub osobę prywatną za wiedzę oraz szczególne umiejętności w jakiejś dziedzinie po to, aby umożliwić dalszą naukę lub prowadzenie badań” (Wielki Słownik Języka Polskiego PAN - http://www.wsjp.pl);
 • zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.” (W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych - http://www.slownik-online.pl).

Należy przy tym podkreślić, że omawiany przepis określa rodzaje (grupy) stypendiów, dla których ustawodawca przewidział preferencję podatkową w postaci zwolnienia od podatku. Wolne od podatku są:

 1. stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tj. stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 2. stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. stypendia adresowane do doktorantów przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z poźn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 3. inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone:
 • przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo
 • przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W odniesieniu do trzeciej z ww. grup stypendiów, należy podkreślić, że:

 • mają one charakter stypendiów naukowych (tj. służących kontynuowaniu nauki lub prowadzeniu badań naukowych) i stypendiów za wyniki w nauce (tj. przyznawanych w oparciu o kryterium celów osiągniętych w dziedzinie nauki i służących dalszemu rozwojowi naukowemu);
 • zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii ww. Rady);
 • na moment ich otrzymania przez stypendystę ww. procedura zatwierdzania zasad ich przyznawania została zakończona.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni otrzymała stypendium doktorskie dla młodych naukowców w ramach programu ETIUDA finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Uchwała nr 100/2012 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie warunków konkursu „ETIUDA 1” na stypendia doktorskie, w punktach 3.1 - 3.3. określiła następujące formy finansowania stypendystów:

 • stypendium doktorskie w wysokości 3 000 zł miesięcznie przyznawane na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy;
 • środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawczyni w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA przyznano wszystkie ww. formy finansowania, tj.:

 • środki przeznaczone na przygotowanie rozprawy doktorskiej (30 000 zł);
 • środki na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego (25 596 zł);
 • środki na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (2 000 zł).

Ww. stypendium nie zostało otrzymane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ani na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym. Wobec powyższych okoliczności, ocena, czy ww. środki są objęte zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymaga rozważenia, czy zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone w trybie, o którym mowa w tym przepisie.

Decyzją z dnia 25 lipca 2013 roku znak DKN.ZNU.6100.28.2013.BS.1, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stanowisko nr 195/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.), zatwierdził zasady przyznawania stypendiów naukowych, przedstawionych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – w brzmieniu stanowiącym załącznik do tej decyzji.

Jak wynika z brzmienia tego Regulaminu (załącznika do ww. decyzji) w części dotyczącej przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (część II Regulaminu):

 • stypendium naukowe, stanowiące część stypendium doktorskiego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, wynosi 3000 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy (cześć II punkt 5 Regulaminu);
 • środki na finansowanie stypendium doktorskiego są przyznawane jednostce, w której młody naukowiec prowadzi działalność naukową (jednostce naukowej, w której ma wszczęty przewód doktorski osoba, której przyznano stypendium doktorskie) i przekazywane tej jednostce na podstawie umowy zawartej przez nią z Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki (część II punkty 10 i 12 Regulaminu);
 • stypendium naukowe jest wypłacane, w miesięcznych ratach, przez jednostkę, której przyznano środki na finansowanie stypendium doktorskiego, na podstawie umowy zawartej między tą jednostką a młodym naukowcem (część II punkt 14 Regulaminu).

Regulamin zatwierdzony ww. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego) obejmuje wyłącznie zasady przyznawania „stypendium naukowego, stanowiącego część stypendium doktorskiego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki” w ramach programu ETIUDA. Nie obejmuje natomiast zasad przyznawania w ramach stypendiów doktorskich ETIUIDA środków na pokrycie przez stypendystę kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym (kosztów stażu w zagranicznym ośrodku finansowym) oraz środków na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego.

Nie można więc zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że całość środków przyznanych jej w ramach uzyskanego przez nią stypendium ETIUDA korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do przyznanych jej:

 • środków na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, tj. kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • środków na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym

nie został spełniony warunek zatwierdzenia zasad przyznawania tych środków przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Co więcej, ww. środki nie są stypendium naukowym ani stypendium za wyniki w nauce. Z treści powoływanego Regulaminu wynika bowiem jednoznacznie, że „stypendium naukowym”, stanowiącym część stypendium doktorskiego ETIUDA finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, są wyłącznie środki przyznawane na okres przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, w kwocie 3000 zł miesięcznie. W przypadku Wnioskodawczynią są to więc wyłącznie otrzymane przez nią środki przeznaczone na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Wobec powyższej analizy opisanego stanu faktycznego w kontekście problemowego przepisu, należy więc stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawczynię – w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA – środki na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz podróży związanej z odbyciem tego stażu nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotowe środki podlegają opodatkowaniu po stronie Wnioskodawczyni jako przychody z tzw. innych źródeł, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie bowiem do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: (...) stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca przewidział dla tego rodzaju należności tryb poboru podatku przez płatnika. Stosownie bowiem do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy, jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne są obowiązane do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy od wypłacanych przez nie stypendiów.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, w odniesieniu do tej części środków wypłacanych Wnioskodawczyni w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA, które nie podlegają zwolnieniu od podatku, istniał więc obowiązek poboru przez płatnika – tj. Uniwersytet X jako podmiot wypłacający środki w ramach ww. stypendium – zaliczek na podatek dochodowy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2012 r. znak DD3/033/100/CRS/12/DD-679, należy podkreślić, że:

 • w zakresie „wątpliwości, czy do drugiej grupy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, można zaliczyć także stypendia naukowe otrzymywane na podstawie innych ustaw niż wymienione w pierwszej części omawianego zwolnienia, np. stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, otrzymywane na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.)” dotyczy ona zagadnienia odrębnego niż będące przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej;
 • w pozostałym zakresie prezentuje stanowisko zgodne z przedstawionym w niniejszej interpretacji indywidualnej.

W odniesieniu do pytania trzeciego Wnioskodawczyni, dotyczącego zwrotu podatku pobranego przez płatnika, należy wyjaśnić, że interpretacje indywidualne są wydawane wyłącznie w zakresie przepisów prawa podatkowego o charakterze materialnoprawnym (tj. przepisów określających źródło powstania obowiązku podatkowego w danym podatku, elementy konstrukcyjne danego podatku). Interpretacja indywidualna obejmuje wykładnię (odczytanie treści) wskazanego przez wnioskodawcę przepisu materialnego prawa podatkowego oraz opinię co do możliwości zastosowania tego przepisu w sytuacji faktycznej (stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym) opisanej przez wnioskodawcę. W szczególności, organ wydający interpretację indywidualną nie sprawdza, czy opisana sytuacja faktyczna rzeczywiście miała miejsce w kształcie opisanym przez Wnioskodawcę ani jaki jest rzeczywisty stan rozliczeń podatkowych podatnika.

Prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej i wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku są natomiast uprawnieniami o charakterze proceduralnym. Stosowne pisma podatnika w tych sprawach wszczynają postępowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego służące ocenie podstaw dla dokonania korekty deklaracji i dla stwierdzenia nadpłaty podatku oraz ocenie braku przeszkód dla realizacji żądania zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku. Postępowanie takie obejmuje m.in. ustalenie, czy po stronie danego podatnika rzeczywiście zaistniały okoliczności faktyczne uzasadniające stwierdzenie nadpłaty podatku. Interpretacja indywidualna – z uwagi na charakter tej instytucji – nie może dotyczyć przepisów proceduralnych ani sposobu, w jaki powinien zachować się organ podatkowy w ramach danego postępowania.

Jeżeli kwestionuje Pani zasadność poboru lub sposób wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika może Pani – jak każdy podatnik – skorzystać z ww. uprawnień proceduralnych. Tutejszy organ nie może jednak rozstrzygnąć w ramach interpretacji indywidualnej, czy przysługuje Pani zwrot pobranego podatku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację indywidualną może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.