ITPB2/4511-443/15/MU | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
ITPB2/4511-443/15/MUinterpretacja indywidualna
 1. projekt
 2. płatnik
 3. staż
 4. studenci
 5. uczestnicy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku złożonym w dniu 23 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący Uniwersytetem jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. W dniu 20 listopada 2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „XXX” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Wnioskodawcą.

Wnioskodawca w projekcie pt. „XXX” finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie zawierał trójstronne umowy dotyczące organizacji i odbycia stażu studenckiego. Stronami umowy będzie Wnioskodawca, studentka/student oraz przedsiębiorstwo, w którym będzie realizowany staż. Przedmiotem umowy jest organizacja i odbycie stażu studenckiego w przedsiębiorstwie. Staż kierowany jest do studentki/ studenta III roku, studiów I stopnia kierunku Informatyka. Staż obejmuje łącznie 480 h, przeciętnie 40 h tygodniowo w terminie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Z tytułu odbycia stażu studenckiego studentka/student otrzyma od Wnioskodawcy świadczenie pieniężne w kwocie 1.600 zł. Stypendium stażowe będzie wypłacone na koniec każdego miesiąca odbywania stażu tj. w lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 r. Świadczenie będzie wypłacane ze środków projektu pt. „XXX” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staż ma na celu poznanie przez studentki i studentów zasad działania firmy, nabycie umiejętności zawodowych, wzbogacenie CV oraz zwiększenie konkurencyjności studentek i studentów na rynku pracy.

Studentka/student nie może odbywać stażu w przedsiębiorstwie, firmie, instytucji w którym:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem,
 2. pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
 3. pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
 4. jest zatrudniony na umowę o pracę.

W roku akademickim 2014/2015 zostanie zorganizowanych co najmniej dwadzieścia dziewięć staży dla beneficjentów ostatecznych (studentki i studenta III roku, studiów I stopnia) projektu pt. „XXX”. Studentki i studenci, którym Wnioskodawca będzie wypłacał stypendia stażowe, będą uczestnikami projektu pt. „XXX” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, natomiast stypendia stażowe będą stanowiły pomoc udzieloną w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr l57, poz. 1240 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od wypłaconych świadczeń z tytułu odbycia stażu zawodowego studentkom i studentom III roku, studiów I stopnia kierunku informatyka należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Ponieważ stypendium stażowe organizowane jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a student odbywający staż jest uczestnikiem projektu, w związku z tym na podstawie przytoczonych przepisów Wnioskodawca uważa, że stypendia stażowe podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, w konsekwencji czego nie jest on zobowiązany do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy również, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący Uniwersytetem jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. W dniu 20 listopada 2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. „XXX” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Wnioskodawcą.

Wnioskodawca w projekcie pt. „XXX” finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie zawierał trójstronne umowy dotyczące organizacji i odbycia stażu studenckiego. Stronami umowy będzie Wnioskodawca, studentka/student oraz przedsiębiorstwo, w którym będzie realizowany staż. Przedmiotem umowy jest organizacja i odbycie stażu studenckiego w przedsiębiorstwie. Staż kierowany jest do studentki/ studenta III roku, studiów I stopnia kierunku Informatyka. Staż obejmuje łącznie 480 h, przeciętnie 40 h tygodniowo w terminie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Z tytułu odbycia stażu studenckiego studentka/student otrzyma od Wnioskodawcy świadczenie pieniężne w kwocie 1.600 zł. Stypendium stażowe będzie wypłacone na koniec każdego miesiąca odbywania stażu tj. w lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 r. Świadczenie będzie wypłacane ze środków projektu pt. „XXX” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staż ma na celu poznanie przez studentki i studentów zasad działania firmy, nabycie umiejętności zawodowych, wzbogacenie CV oraz zwiększenie konkurencyjności studentek i studentów na rynku pracy.

Studentka/student nie może odbywać stażu w przedsiębiorstwie, firmie, instytucji w którym:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem,
 2. pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
 3. pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
 4. jest zatrudniony na umowę o pracę.

W roku akademickim 2014/2015 zostanie zorganizowanych co najmniej dwadzieścia dziewięć staży dla beneficjentów ostatecznych (studentki i studenta III roku, studiów I stopnia) projektu pt. „XXX”. Studentki i studenci, którym Wnioskodawca będzie wypłacał stypendia stażowe, będą uczestnikami projektu pt. „XXX” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, natomiast stypendia stażowe będą stanowiły pomoc udzieloną w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr l57, poz. 1240 ze zm.).

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wypłacone przez Wnioskodawcę studentkom i studentom III roku, studiów I stopnia (tj. uczestnikom projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) stypendia stażowe – jako pomoc udzielana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.