IPTPB1/415-605/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z realizacją staży dla pracowników naukowych
IPTPB1/415-605/14-4/MRinterpretacja indywidualna
  1. dodatki
  2. projekt
  3. płatnik
  4. staż
  5. uczestnicy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z realizacją staży dla pracowników naukowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 13 stycznia 2015 r., Nr IPTPB1/415-605/14-2/MR, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 stycznia 2015 r. (data doręczenia 16 stycznia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 23 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Politechnika ... realizuje projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, w których jednym z zadań są staże dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Politechniki ... w przedsiębiorstwach województwa .... Ww. staże są finansowane w całości ze środków europejskich z poddz. 8.2.1 PO KL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Efektem realizowanych staży projektu jest wzrost innowacyjności firm z województwa ... poprzez wypracowanie PROJEKTÓW ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH dla tych przedsiębiorstw przez pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych, zwanych w projekcie stażystami. Koszty staży stanowią pomoc de minimis dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, a realizator projektu wystawia zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis każdemu przedsiębiorstwu, biorącemu udział w projekcie.

Dodatkowo, każdemu stażyście zostanie/został zapewniony opiekun będący pracownikiem przedsiębiorstwa, w którym stażysta będzie odbywał staż. Zakres stażu został określony indywidualnie w programie stażu dla każdego statysty. Staż będzie odbywał się w miejscach prowadzenia działalności przedsiębiorstwa pod nadzorem pracowników tej firmy w ramach ustalonych zasad i godzin pracy.

Na koszty staży składają się tzw. dodatki stażowe wypłacane przez Politechnikę ... (Beneficjenta, Realizatora projektu) naukowcom przez okres 6 miesięcy trwania stażu, na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Politechniką ..., przedsiębiorstwem i stażystą. Po zakończonym stażu stażysta przedkłada propozycję rozwiązania innowacyjnego dla przedsiębiorstwa (produkt projektu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy Uczelnia jako płatnik jest zobowiązana do naliczania i pobierania podatku dochodowego od wypłat dokonywanych na rzecz stażystów...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, dodatek stażowy wypłacony pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym w ramach projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako płatnik, na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 42a ww. ustawy nie ma obowiązku obliczania, pobierania i deklarowania żadnych kwot podatku od wynagrodzeń związanych z przedmiotowym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze. Dlatego też dodatki stażowe wypłacane uczestnikom stażu, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stanowią przychód w rozumieniu powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Art. 10 ust. 1 ww. ustawy określa źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W związku z powyższym, użycie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala zaliczyć do tej kategorii również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 1 pkt 137 cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, w których jednym z zadań są staże dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wnioskodawcy w przedsiębiorstwach województwa .... Ww. staże są finansowane w całości ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na koszty staży składają się tzw. dodatki stażowe wypłacane przez Wnioskodawcę (Beneficjenta, Realizatora projektu) naukowcom przez okres 6 miesięcy trwania stażu, na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, przedsiębiorstwem i stażystą.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wypłacone przez Wnioskodawcę pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym (tj. uczestnikom projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) stypendia stażowe – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowią przychód uczestników, jednakże zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.