IPPB4/415-842/13-4/JK4 | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IPPB4/415-842/13-4/JK4interpretacja indywidualna
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. programy
  3. staż
  4. stypendia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku (data wpływu 16 grudnia 2013 r.) uzupełnione pismem z dnia 30 stycznia 2014 r. (data nadania 30 stycznia 2014 r., data wpływu 3 lutego 2014 r.) na wezwanie z dnia 20 stycznia 2014 r. Nr IPPB4/415-842/13-2/JK4 (data nadania 21 stycznia 2014 r., data odbioru 23 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 20 stycznia 2014 r. Nr IPPB4/415-842/13-2/JK4 (data nadania 21 stycznia 2014 r., data odbioru 23 stycznia 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez dostarczenie oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa bądź innego dokumentu, z którego wynika prawo Pana ... do reprezentacji i odbioru korespondencji dotyczącej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnienie, jakie przepisy prawa podatkowego mają stanowić przedmiot interpretacji indywidualnej oraz doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 30 stycznia 2014 r. (data nadania 30 stycznia 2014 r., data wpływu 3 lutego 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośrednicząca dla IV Priorytetu PO KL realizuje projekt „E.”. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2.035.750,50 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), stanowiącej 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:

  1. płatność ze środków europejskich w kwocie 1.730.387,93 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych) – 85% dofinansowania;
  2. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 305.362,57 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote) – 15% dofinansowania.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2013 r. – 31 grudnia 2015 r.

Jednym z zadań projektu jest organizacja 3 miesięcznych staży w uczelniach USA i UE, z którymi zostaną podpisane umowy bilateralne o współpracy. Staże realizowane będą w okresie od dnia 15 grudnia 2013 r. do dnia 30 lipca 2014 r. i skierowane są do kadry akademickiej i doktorantów Wnioskodawcy, którzy zostaną wyłonieni w rozmowie kwalifikacyjnej na podstawie regulaminu rekrutacji. Grupa objęta wsparciem to 20 osób. Od dnia 29 grudnia 2013 r. do chwili obecnej na staż wyjechało 5 stażystów. Wyjazdy stażowe są niezbędne do osiągnięcia głównego celu projektu, a mianowicie uruchomienia na studiach magisterskich nowej anglojęzycznej specjalności. Aby cel ten osiągnąć, kadra dydaktyczna uczelni musi podnieść swe kompetencje w obszarze tematycznym nowej specjalności, zdobyć nową wiedzę oraz materiały dydaktyczne z tematów, które będą wykładane w ramach nowych przedmiotów. Stażyści wyjeżdżający na staże otrzymają łącznie 720.000,00 zł wsparcia.

Nauczyciele akademiccy i doktoranci są uczestnikami projektu „E.”, którzy otrzymują pomoc w ramach projektu w postaci skierowania na staż w zagranicznym ośrodku akademickim w celu podniesienia kompetencji, pokrycia kosztów dojazdu na staż i wypłacenia stypendium. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i dokumentacją sprawozdawczą stażysta odbywający staż jest uczestnikiem projektu, a stypendia przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu Stażysty na Uczelni zagranicznej.

Staże będą realizowane w oparciu o umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a Stażystami, a łączna wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na udzielenie pomocy uczestnikom projektu wynosi 648.000,00 zł. W celu realizacji projektu Wnioskodawca zawiera z uczestnikami projektu kierowanymi na staż w zagranicznym ośrodku akademickim umowę cywilnoprawną, której przedmiotem jest określenie wzajemnych praw i obowiązków „Uczelni” oraz „Stażysty” w związku z realizacją projektu „E.” przez Wnioskodawcę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. „Szkolnictwo Wyższe”, Działanie 4.3. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), zwanym dalej „Projektem” i podnoszeniem kompetencji zawodowych kadry akademickiej „Uczelni”.

Strony postanawiają zawrzeć umowę na następujących warunkach:

  1. Zakwalifikowany w procesie rekrutacji na podstawie odrębnego Regulaminu Rekrutacji, „Stażysta”, zobowiązuje się do uczestniczenia w „Projekcie” oraz odbycia stażu w <nazwa uczelni>, zwanej dalej „Uczelnią Przyjmującą” w terminie od <data> do <data> (...).
  2. Termin odbycia stażu (...) ustala „Uczelnia”. W uzasadnionych przypadkach data rozpoczęcia odbycia stażu zagranicznego lub jego zakończenia może ulec przesunięciu na wniosek „Stażysty” na inny termin, zgłoszony przez „Stażystę”, nie później jak na 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stażu, za pisemną zgodą Kierownika Projektu oraz „Uczelni Przyjmującej”.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wypłacane nauczycielom akademickim i doktorantom Wnioskodawcy stypendium stażowe w ramach projektu „E.” podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 17, z późn zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, środki wypłacane kadrze dydaktycznej uczelni oraz doktorantomw ramach projektu „E.” powinny być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z poźn. zm.), jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu w ramach pomocy udzielonej z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca na podstawie umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą dla IV Priorytetu PO KL realizuje projekt „E.”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z zadań projektu jest organizacja 3 miesięcznych staży w uczelniach USA i UE, z którymi zostaną podpisane umowy bilateralne o współpracy. Staże skierowane są do kadry akademickiej i doktorantów Wnioskodawcy. Nauczyciele akademiccy i doktoranci są uczestnikami projektu „E.”, którzy otrzymują pomoc w ramach projektu w postaci skierowania na staż w zagranicznym ośrodku akademickim w celu podniesienia kompetencji, pokrycia kosztów dojazdu na staż i wypłacenia stypendium. Staże będą realizowane w oparciu o umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a Stażystami. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i dokumentacją sprawozdawczą stażysta odbywający staż jest uczestnikiem projektu, a stypendia przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu Stażysty na Uczelni zagranicznej.

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W rozpatrywanej sprawie – jak wynika z treści wniosku - uczestnikami przedmiotowego projektu są nauczyciele akademiccy i doktoranci Wnioskodawcy. Z kolei, użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Z uwagi na opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wypłacane nauczycielom akademickim i doktorantom Wnioskodawcy (tj. uczestnikom projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego) stypendium – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.