ILPB2/4511-1-718/16-3/TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie przedmiotowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 8 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2016 r. (data wpływu 10 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zainteresowany jest uczestnikiem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny. Z projektu na podstawie umowy zawartej z uczestnikiem stażu – studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentem, Wnioskodawca zobowiązuje się do:

 1. wypłacenia stypendium stażowego,
 2. pokrycia koszty badań lekarskich w kwocie 50 zł niezbędnych do odbycia stażu,
 3. pokrycia kosztów ubezpieczenia stażysty od następstw nieszczęśliwych wypadków kwocie 70 zł na okres realizacji stażu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wypłata kwoty stypendium stażowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy pokrycie kosztów badań lekarskich stażyście podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy pokrycie kosztów ubezpieczenia na okres realizacji stażu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Kwota stypendium stażowego wypłacanego w ramach projektu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Kwota pokrycia kosztów badań lekarskich i kwota pokrycia kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest wolna od podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).v

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy również, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wartość pomocy udzielonej stażystom (tj. uczestnikom projektu) w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w postaci stypendium stażowego, pokrycia kosztów badań lekarskich stażyście oraz pokrycia kosztów ubezpieczenia na okres realizacji stażu jest wolna od podatku dochodowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

W tym miejscu należy jednoznacznie podkreślić, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Co więcej, zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Stąd też, korzystanie z każdej preferencji podatkowej, wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach je konstytuujących. Tak więc, przepisy regulujące prawo do przedmiotowego zwolnienia winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zwolnienie uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania, ponieważ dotyczy ono sytuacji, w której dany student odbywa wskazaną w tymże przepisie studencką praktykę zawodową, na którą został skierowany przez uczelnię, na podstawie odrębnych przepisów, a nie – jak ma to miejsce w niniejszej sprawie – staż. Co więcej, nie każdy stażysta w analizowanej sprawie spełnia kryterium podmiotowe wskazane w tymże przepisie – a mianowicie posiadania statusu studenta; rzeczone zwolnienie nie jest bowiem adresowane do absolwentów, ale wyłącznie do studentów.

Tym samym, wartość pokrytych kosztów badań lekarskich stażyście oraz wartość pokrytych kosztów ubezpieczenia na okres realizacji stażu, nie korzysta ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, stanowisko Zainteresowanego w części opartej na zastosowaniu art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pomimo korzystnego pod względem ekonomicznym rozstrzygnięcia skutkującego zwolnieniem od podatku dochodowego wszystkich wyszczególnionych we wniosku świadczeń na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tejże ustawy – należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.