IBPBII/2/415-951/14/MM | Interpretacja indywidualna

Czy należało i w jakiej wysokości odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od uczniów pełnoletnich i niepełnoletnich biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu nr ... pn. „...”?
IBPBII/2/415-951/14/MMinterpretacja indywidualna
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. płatnik
  3. staż
  4. stypendium stażowe
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 9 września 2014 r. (data otrzymania 16 września 2014 r.), uzupełnionym 13 listopada 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu realizacji staży zawodowych dla uczniów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu realizacji staży zawodowych dla uczniów.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 4 listopada 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-951/14/MM, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 13 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący spółką jawną organizował jako podwykonawca staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu nr ... pt. „...”, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełnoletni i niepełnoletni uczniowie tych szkół uczestniczyli w miesięcznych stażach, za które mieli wypłacone stypendium stażowe w wysokości 1.500 zł brutto (zawiera całkowite koszty zatrudnienia pracownika przez pracodawcę w tym składki na ubezpieczenie płacone przez pracownika i pracodawcę itp.).

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy należało i w jakiej wysokości odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od uczniów pełnoletnich i niepełnoletnich biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu nr ... pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych należało wypłacić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 100,00 zł z całkowitej kwoty przeznaczonej dla jednego ucznia zarówno pełnoletniego jak i nie pełnoletniego 1.500 zł brutto. Wypłacono także ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 135,00 zł oraz wynagrodzenie na konto ucznia w wysokości 1.265,00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednakże podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych – przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Zgodnie z przywołanym przepisem do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca organizował staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w miesięcznych stażach, za które wypłacono im stypendium stażowe.

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W rozpatrywanej sprawie uczestnikami projektu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków. Nie ma przy tym znaczenia jak zostanie nazwana pomoc dla uczestnika projektu – czy będą to wynagrodzenia, czy może stypendia – gdyż ustawodawca posłużył się pojęciem o szerokim zakresie znaczeniowym obejmując zwolnieniem „środki finansowe” jeżeli tylko spełniają przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy należy stwierdzić, że stypendium stażowe wypłacane uczniom w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednak korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy.

W konsekwencji powyższego zwolnienia Wnioskodawca jako płatnik nie był zobowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od ww. stypendiów stażowych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.