IBPBII/1/415-972/14/MK | Interpretacja indywidualna

Czy należy opodatkować przyznane stypendia i staże?
IBPBII/1/415-972/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. programy
 2. staż
 3. stypendia
 4. uczestnicy
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura – 27 listopada 2014 r.), uzupełnionym 10 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendiów i staży wypłacanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendiów i staży wypłacanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 30 stycznia 2015 r. znak: IBPB II/1/415-972/14/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 10 lutego 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje projekt „Współpraca drogą do innowacji” w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany w partnerstwie trójstronnym. Liderem projektu jest C(...) P(...) Spółka z o.o., partnerami TUV N(...) P(...) oraz Wnioskodawca. Celem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R Uniwersytetu z przedsiębiorstwami województwa, służące rozwojowi gospodarczemu województwa w kierunku zgodnym z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji.

Zgodnie z założeniami projekt przewiduje 3 podstawowe rodzaje wsparcia:

 • płatne staże dla 20 naukowców w przedsiębiorstwach zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii;
 • płatne staże dla 20 przedsiębiorców w laboratoriach Uniwersytetu;
 • stypendia dla 15 naukowców (doktorantów).

W ramach swoich działań Wnioskodawca wypłaca stypendia doktorantom Uniwersytetu z kierunków matematyczno-przyrodniczych lub technologicznych.

W ramach zawartej umowy stypendialnej uczestnicy projektu zobowiązani są do:

 1. prowadzenia działalności naukowo-badawczej, która wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa i której badania mogą mieć praktyczne zastosowanie w przemyśle Województwa, zgodnie z listą kierunków rozwoju technologicznego RSI,
 2. poinformowania Uczelni w razie zaistnienia sytuacji mającej wpływ na zawieszenie stypendium lub zmiany istotnych danych podanych we wniosku o przyznanie stypendium,
 3. uczestnictwa w pełnym cyklu szkoleniowym, który obejmuje:
  • 60 h szkolenia stacjonarnego o charakterze praktycznym z zakresu inicjowania transferu wiedzy do gospodarki,
  • 10 h doradztwa indywidualnego z możliwością konsultacji pomysłów i wypracowania strategii wdrożenia, przygotowania planu przedsięwzięć biznesowych,
  • 16 szkoleń elektronicznych dostępnych na platformie projektu po zalogowaniu,
  • 2 egzaminy zewnętrzne w zakresie inicjowania transferu wiedzy do gospodarki dające możliwość uzyskania certyfikatu osobowego,
 4. posiadania frekwencji na wszystkich zajęciach, wynoszącej minimum 80%.

Stypendium w kwocie 2.000 zł brutto miesięcznie wypłacane jest przez okres 12 miesięcy w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę. W ramach staży, stażyści (pracownicy naukowi Uniwersytetu i pracownicy firm MŚP) są zobowiązani do odbycia:

 • 24 h szkoleń praktycznych,
 • 10 h szkoleń doradztwa indywidualnego,
 • 40 h stażu na rzecz przedsiębiorcy/Uniwersytetu realizowane przez 3 miesiące.

Staż, w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie, wypłacany jest przez okres 3 miesięcy.

Wobec faktu, iż płatnikiem stypendium i staży jest fundacja Uniwersytetu, mając na uwadze poprawność realizacji projektu, zwrócono się do ZUS z zapytaniem czy będą podlegali ubezpieczeniom społecznym stypendyści nieaktywni zawodowo, których stypendium współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Uzyskano odpowiedź ZUS przesłaną pismem z 10 marca 2014 r. wskazującą na konieczność objęcia osób pobierających stypendia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym (w załączeniu pismo z ZUS). W związku z tym stypendia wynoszące zgodnie z umową 2.000 zł brutto miesięcznie zostały obciążone wymaganymi prawem składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczką na podatek dochodowy.

Równocześnie Wnioskodawca miał na uwadze art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiący, iż środki finansowe przekazywane uczestnikom projektów unijnych są zwolnione od podatku, jednakże ze względu na konieczność objęcia stypendiów również składkami ZUS nie miał możliwości jego zastosowania.

W związku z uzyskaną przez stypendystkę projektu interpretacją indywidualną znak: IBPB II/1/415-655/14/MK (w załączniku) z 3 listopada 2014 r. uznającą za prawidłowe stanowisko, iż wypłacanym stypendiom przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego wobec odmienności od stanowiska ZUS Wnioskodawca zwraca się o interpretację indywidualną w przedmiotowej sprawie.

Z uzupełnienia wniosku z 5 lutego 2015 r. (wpływ do Biura – 10 lutego 2015 r.) wynika, że:

 • Stypendia i staże wypłacane są w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Poddziałania 8.2.1. jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery naukowej z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Przeznaczenie środków tego działania służy do realizacji następujących projektów: staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach; tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu; promocja idei przedsiębiorczości akademickiej; w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej; szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów; wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym; stypendia naukowe. W projektach zakładających przeprowadzenie staży i szkoleń, czyli w takim jak u Wnioskodawcy, grupę docelową stanowią przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe i ich pracownicy, oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni.
 • Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Jednocześnie zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zalicza się do środków publicznych. W związku z powyższym staże i stypendia wypłacane przez Wnioskodawcę są wypłacane ze środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
 • Pod pojęciem „pracownicy MŚP” kryją się uczestnicy organizowanych w ramach projektu staży – stażyści, delegowani z przedsiębiorstwa w jakim pracują, czyli pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw. Z pracodawcą związani są umową o pracę.
 • Wnioskodawca jest płatnikiem świadczeń stażowych zarówno dla pracowników przedsiębiorstw (firm MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw) jak i dla pracowników naukowych Uniwersytetu, co wynika z podpisanych umów.
 • Wypłacane przez Wnioskodawcę świadczenia są formą wsparcia dla uczestników projektu (otrzymują pomoc w postaci stypendium/stażu z projektu).
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy stypendia wypłacane doktorantom w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym są wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy staże wypłacane pracownikom naukowym Uniwersytetu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym są wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy staże wypłacane pracownikom MŚP w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym są wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stypendyści i stażyści podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, nie posiadając innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. W związku z tym Wnioskodawca zmuszony jest potrącić od wypłacanego wynagrodzenia również zaliczkę na podatek dochodowy. Niezależnie od art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki przekazane uczestnikom, stanowiąc ich jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, muszą zostać potrącone od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885, ze zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt „Współpraca drogą do innowacji” w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z założeniami projekt przewiduje 3 podstawowe rodzaje wsparcia:

 • płatne staże dla 20 naukowców w przedsiębiorstwach zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii;
 • płatne staże dla 20 przedsiębiorców w laboratoriach Uniwersytetu;
 • stypendia dla 15 naukowców (doktorantów).

Wobec faktu, iż płatnikiem stypendium i staży jest fundacja Uniwersytetu (Wnioskodawca), mając na uwadze poprawność realizacji projektu, zwrócono się do ZUS z zapytaniem czy będą podlegali ubezpieczeniom społecznym stypendyści nieaktywni zawodowo, których stypendium współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Uzyskano odpowiedź ZUS wskazującą na konieczność objęcia osób pobierających stypendia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. W związku z tym stypendia wynoszące zgodnie z umową 2.000 zł brutto miesięcznie zostały obciążone wymaganymi prawem składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczką na podatek dochodowy. Staże i stypendia wypłacane przez Wnioskodawcę są wypłacane ze środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Wnioskodawca jest płatnikiem świadczeń stażowych zarówno dla pracowników przedsiębiorstw (firm MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw) jak i dla pracowników naukowych Uniwersytetu, co wynika z podpisanych umów. Wypłacane przez Wnioskodawcę świadczenia są formą wsparcia dla uczestników projektu (otrzymują oni pomoc w postaci stypendium/stażu z projektu).

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż stypendia wypłacane doktorantom, staże wypłacane pracownikom naukowym Uniwersytetu oraz staże wypłacane pracownikom MŚP (tj. pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działania 8.2 Transfer Wiedzy; Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane staże i stypendia stanowią przychód ww. osób (uczestników projektu) w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. Zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania od ww. świadczeń – staży i stypendiów (jako zwolnionych z podatku na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy) – comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.

Należy podkreślić, że z żadnego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, aby przychody podatnika zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 lecz objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym powinny zostać opodatkowane w związku z tym właśnie faktem (tj. w związku z objęciem ich obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym).

Należy podkreślić, że w kwestii konieczności objęcia osób pobierających stypendia i staże obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym Organ nie może się wypowiadać.

Należy bowiem wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W myśl art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, pod pojęciem przepisów prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych, przy czym mianem ustaw podatkowych – w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej określa się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Stosownie do art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ wydający interpretację indywidualną dokonuje oceny stanowiska wnioskodawcy i przedstawia jej uzasadnienie prawne, a w przypadku oceny negatywnej – wskazuje stanowisko prawidłowe wraz z uzasadnieniem prawnym (art. 14c § 1- 2 ww. ustawy).

Jak wynika z treści powołanych przepisów, organ wydający interpretację rozstrzyga, czy zainteresowany prawidłowo ocenia kwestię wpływu zaistnienia opisanej we wniosku sytuacji faktycznej na obowiązki i uprawnienia wynikające z unormowań prawa podatkowego. Treścią interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny odnosząca się do wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego i informująca o zasadach jego stosowania. Postępowanie o wydanie interpretacji ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego materialnego do określonego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). W postępowaniu tym organ ogranicza się do dokonania subsumcji przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego pod określony przepis prawa podatkowego i wyjaśnienie przyczyn, dla których w określonym stanie faktycznym dany przepis ma zastosowanie.

Powyższe oznacza, że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej, z braku stosownych uprawnień nie może – na wniosek Wnioskodawcy – wypowiadać się w kwestii konieczności objęcia osób pobierających stypendia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Będąca przedmiotem ww. kwestia konieczności objęcia osób pobierających stypendia i staże obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym jest uregulowana przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1442, ze zm.). Wskazane przepisy nie stanowią przepisów prawa podatkowego, co oznacza, iż Minister Finansów nie jest organem właściwym do wydania interpretacji w sprawie będącej przedmiotem tej kwestii. Kwestia konieczności objęcia osób pobierających stypendia i staże obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wykracza poza ustawowo wyznaczone ramy dla instytucji interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Płatnikiem jest podmiot wyznaczony „na podstawie przepisów prawa podatkowego” (o których mowa ww. art. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej) do obliczania, pobierania i wpłacania podatku.

Zatem płatnicy, o których mowa w art. 8 Ordynacji podatkowej obowiązani są działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Skoro przychody uczestników projektu są zwolnione z podatku dochodowego, to na Wnioskodawcy jako płatniku wypłacającym świadczenia (tj. staże i stypendia) nie ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek (podatku).

Mając powyższe na uwadze należy stanowisko Wnioskodawcy uznać za nieprawidłowe.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dołączonych do wniosku dokumentów (ich weryfikacji). Organ podatkowy rozpatruje sprawę wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz jego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.