1061-IPTPB1.4511.273.2016.2.MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wypłacane przez Wnioskodawcę stypendium nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lub art. 21 ust. 1 pkt 90 i w konsekwencji Wnioskodawca z tytułu dokonywanej wypłaty pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i tym samym jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzania ich do urzędu skarbowego oraz – zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do sporządzenia informacji PIT-11 po zakończeniu roku podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2016 r., (data wpływu 13 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.273.2016.1.MH, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 maja 2016 r. (data doręczenia 5 maja 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 13 maja 2016 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 12 maja 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Państwowy Instytut .... – .... ... (...), (dalej: „Instytut”) jest państwową jednostką organizacyjną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1095, z późn. zm.). Do podstawowej działalności Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Badania te finansowane są z dotacji pochodzących z budżetu państwa (np. na utrzymanie potencjału badawczego, projekty badawcze, a także ze środków UE).

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ... 2015 r., Konsorcjum Naukowe „...” z udziałem Instytutu (...) uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Konsorcjum w ciągu 5 lat otrzyma dodatkowe finansowanie. Środki przeznaczone są m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój młodej kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, a także na zatrudnienie pracowników naukowych z zagranicy.

W marcu 2016 r. z pracownikiem Instytutu została zawarta umowa o finansowanie naukowego stażu zagranicznego, stypendium POST–DOC w ramach Konsorcjum Naukowego KNOW „...”. Przedmiotem umowy jest określenie zasad odbycia przez stażystę naukowego stażu zagranicznego.

W okresie odbywania stażu, stażyście przysługują następujące świadczenia przyznane na podstawie art. 1033 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

  • urlop szkoleniowy płatny w wymiarze 6 miesięcy,
  • świadczenie pieniężne w formie stypendium w łącznej wysokości 72 000 zł (12 000 zł/1 m-c) przeznaczone na pokrycie przez stażystę kosztów pobytu w naukowym ośrodku zagranicznym oraz kosztów przejazdu.

Instytut, jako płatnik tych środków, zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty stypendium płatnego w miesięcznych ratach z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Instytutem a stażystą. Do obowiązków stażysty należy, m.in. współpraca merytoryczna z opiekunem stażu w ośrodku przyjmującym na staż naukowy. Stażysta wyjeżdżający na naukowy staż zagraniczny jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym na podstawie umowy o pracę na stanowisku adiunkta. Stażysta nie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, a Instytut jest jedynym miejscem pracy stażysty.

Umowa, o której mowa powyżej, została zawarta na podstawie postępowania konkursowego z dnia 15 czerwca 2015 r. na finansowanie naukowego stażu zagranicznego w ramach KNOW oraz w oparciu o regulamin określający zasady przeprowadzania konkursu, który jednak nie został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Zgodnie z regulaminem, adresatami konkursu byli pracownicy Partnerów Konsorcjum ze stopniem doktora, którzy uzyskali ten stopień nie wcześniej niż 7 lat przed datą złożenia wniosku.

Celem konkursu było wytypowanie kandydatów do odbycia łącznie 6-miesięcznego naukowego stażu zagranicznego w wiodących ośrodkach naukowych w danej dyscyplinie. Rozliczenie stypendium następuje poprzez przedstawienie przez stażystę pisemnego sprawozdania z pobytu w ośrodku zagranicznym oraz dostarczenie potwierdzenia odbycia stażu wydanego przez kierownictwo ośrodka zagranicznego do Centralnego Biura KNOW w ciągu 30 dni od zakończenia stażu. Rozliczenie stypendium (przedstawienie sprawozdania z pobytu) nie oznacza rozliczenia finansowego. Świadczenie pieniężne wypłacone w formie stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w naukowym ośrodku zagranicznym oraz na pokrycie kosztów podróży pomiędzy miejscem zamieszkania, a miejscem odbywania stażu nie będzie rozliczane na podstawie dokumentów przedłożonych w Instytucie (np. bilety, rachunki). Środki niewykorzystane na sfinansowanie pobytu i podróży nie będą zwracane do Instytutu. Instytut nie traktuje powyżej opisanej podróży na staż naukowy do ośrodka zagranicznego jako podróż służbową, zleconą przez pracodawcę, gdyż stażyście został udzielony urlop szkoleniowy na czas pobytu za granicą i stażysta nie będzie wykonywał poleceń pracodawcy poza miejscem zatrudnienia.

Instytut stoi na stanowisku, że wypłacone stypendium nie będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 i z art. 21 ust. 1 pkt 90. Instytut, jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od kwoty wypłaconego stażyście stypendium naliczy i odprowadzi w 2016 r. zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 maja 2016 r., Wnioskodawca dodał, że wypłata stypendium dla stażysty finansowana jest z dotacji pochodzących z budżetu państwa. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 84b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) w drodze konkursu na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW) przyznał status KNOW Konsorcjum Naukowemu „...”, w skład którego oprócz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego wchodzą Wydział Medycyny ... w ..., Instytut ..., Instytut ..., Wydział Medycyny .... Warunkiem ubiegania się o nadanie statusu jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie (ocenianych tak przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2013 r.), posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, prowadzenie studiów doktoranckich, powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewnianie wysokiej jakości kształcenia. Wnioskujący zobowiązani są także do przedstawienia programu rozwoju naukowego uwzględniającego, m.in. zakres planowanych badań naukowych, konkurencyjność badań na tle światowych osiągnięć oraz planowane działania na rzecz rozwoju młodej kadry naukowej. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr ... z dnia ... 2015 r. nadała Konsorcjum Naukowemu „...” status KNOW na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r., i tym samym przyznała konsorcjum środki finansowe w wysokości 41 476 zł. Dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW pochodzi z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 wspomnianej wyżej ustawy, w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów naukowych dla studentów.

Wypłata środków w postaci stypendium następuje na podstawie umowy o dofinansowanie naukowego stażu zagranicznego stypendium POST-DOC1 w ramach Konsorcjum Naukowego KNOW „....” zawartej pomiędzy Państwowym Instytutem ..... a stażystą.

Świadczenie pieniężne w postaci stypendium zostało przyznane w oparciu o art. 1033 Kodeks pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy wypłacane przez Wnioskodawcę stypendium nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lub art. 21 ust. 1 pkt 90 i w konsekwencji Wnioskodawca z tytułu dokonywanej wypłaty pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i tym samym jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzania ich do urzędu skarbowego oraz – zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do sporządzenia informacji PIT-11 po zakończeniu roku podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), stypendium stanowi przychód stażysty, który nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 czy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawca z tytułu wypłat przedmiotowego świadczenia na rzecz stypendysty jest zobowiązany pełnić funkcję płatnika w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy należności wypłacanych w związku z podróżą służbową pracownika. W omawianym przypadku, stażysta nie przebywa w podróży służbowej, bowiem nie został skierowany do odbycia stażu w zagranicznym ośrodku badawczym na podstawie polecenia służbowego pracodawcy (Wnioskodawcy). W czasie stażu nie będzie wykonywał poleceń pracodawcy. Ponadto, stażyście został udzielony urlop szkoleniowy, a zatem nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy. Obowiązek sporządzenia sprawozdania z odbytego stażu nie jest tożsamy z obowiązkiem rozliczenia kosztów podróży i pobytu, a niewykorzystane środki finansowe nie podlegają zwrotowi na rzecz pracodawcy. Z tych względów, w ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje zastosowania.

Z kolei, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze zwolnienia od podatku korzysta wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, wypłata stypendium następuje na podstawie umowy zawartej ze stażystą. Umowa została zawarta na podstawie postępowania konkursowego oraz w oparciu o regulamin przeprowadzenia konkursu, który jednak nie został zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego ani też Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ponadto, jak wynika z analizy interpretacji dotyczących zakresu stosowania powyższego zwolnienia, ma ono zastosowanie w przypadku dofinansowania kosztów kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych, tj. szkolnych i pozaszkolnych form dokształcania, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425). W ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie to nie znajdzie zastosowania w przypadku odbywania stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Z powyższych względów, w ocenie Wnioskodawcy, również zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do wypłacanego stypendium.

Mając na względzie powyższe uzasadnienie, dotyczące braku możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego w odniesieniu do wypłacanego stypendium, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłacając stypendium ciążą na Nim obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie bowiem do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych, jako płatnicy, są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów. Z kolei stypendium, o którym mowa w tym przepisie oznacza stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wnioskodawca wypłacając stypendium, ma zatem obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzenia jej do urzędu skarbowego do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca siedziby Wnioskodawcy. Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 i przekazania jej podatnikowi (stażyście) oraz do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą opodatkowania wyrażoną art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów.

Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest państwową jednostką organizacyjną działającą w oparciu o przepisy ustawy o instytutach badawczych. Do podstawowej działalności Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Badania te finansowane są z dotacji pochodzących z budżetu państwa (np. na utrzymanie potencjału badawczego, projekty badawcze), a także ze środków UE.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ... 2015 r., Konsorcjum Naukowe „...” z udziałem Instytutu uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Konsorcjum w ciągu 5 lat otrzyma dodatkowe finansowanie. Środki przeznaczone są m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój młodej kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, a także na zatrudnienie pracowników naukowych z zagranicy.

W miesiącu marcu 2016 r. z pracownikiem Instytutu została zawarta umowa o finansowanie naukowego stażu zagranicznego, stypendium POST-DOC w ramach Konsorcjum Naukowego KNOW „...”. Przedmiotem umowy jest określenie zasad odbycia przez stażystę naukowego stażu zagranicznego. W okresie odbywania stażu, stażyście przysługują następujące świadczenia przyznane na podstawie art. 1033 ustawy Kodeks pracy:

  • urlop szkoleniowy płatny w wymiarze 6 miesięcy,
  • świadczenie pieniężne w formie stypendium w łącznej wysokości 72 000 zł (12 000 zł/1 m-c) przeznaczone na pokrycie przez stażystę kosztów pobytu w naukowym ośrodku zagranicznym oraz kosztów przejazdu.

Instytut, jako płatnik tych środków, zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty stypendium płatnego w miesięcznych ratach z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Instytutem a stażystą. Do obowiązków stażysty należy, m.in. współpraca merytoryczna z opiekunem stażu w ośrodku przyjmującym na staż naukowy. Stażysta wyjeżdżający na naukowy staż zagraniczny jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym na podstawie umowy o pracę na stanowisku adiunkta. Stażysta nie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, a Instytut jest jedynym miejscem pracy stażysty.

Umowa, o której mowa powyżej, została zawarta na podstawie postępowania konkursowego z dnia 15 czerwca 2015 r. na finansowanie naukowego stażu zagranicznego w ramach KNOW oraz w oparciu o regulamin określający zasady przeprowadzania konkursu, który jednak nie został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Zgodnie z regulaminem adresatami konkursu byli pracownicy Partnerów Konsorcjum ze stopniem doktora, którzy uzyskali ten stopień nie wcześniej niż 7 lat przed datą złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), Minister przyznaje środki finansowe na zadania określone w art. 5 pkt 4-7 oraz pkt 9-11 i 13 w drodze decyzji, na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1-3.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ww. ustawy, finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra obejmuje działania dotyczące realizacji określonych przez Ministra zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo – technicznej państwa.

Minister właściwy do spraw nauki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłasza komunikaty o ustanowieniu programu i przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 26 ust. 2 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 26 ust. 3 cyt. ustawy o zasadach finansowania nauki, Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, programy lub przedsięwzięcia, w ramach których będzie udzielana pomoc publiczna, w tym:

  • przeznaczenie pomocy,
  • rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
  • sposób kumulowania pomocy,
  • maksymalne wielkości pomocy

– z uwzględnieniem celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie programów lub przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2 i 3, są przekazywane jednostce naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy (art. 26 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Wobec dyspozycji powołanego wyżej przepisu, warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia w nim określonego jest więc przyznanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracodawcę.

Środki finansowe są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z przeznaczeniem dla pracownika Wnioskodawcy. Pracownikowi ww. środki są przekazywane na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a pracownikiem.

W kontekście powyższego, nie sposób zatem uznać, że środki pieniężne otrzymane z budżetu państwa stanowią środki przyznawane przez pracodawcę, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W konsekwencji, środki finansowe nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

  1. podróży służbowej pracownika,
  2. podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej są m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

W świetle przytoczonych przepisów, wskazać należy, że przysługujące pracownikowi z tytułu odbytej podróży służbowej, w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, należności takie jak koszty za przejazdy, dojazdy, noclegi, a także inne wydatki określone przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślenia wymaga, że warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest więc odbycie przez pracownika podróży służbowej.

W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca sam podkreślił, że pracownik nie odbywa podróży służbowej. Przedmiotowe wsparcie finansowe nie jest wypłacane na podstawie umowy o pracę, ale na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem. Pracownik nie bierze udziału w naukowym stażu zagranicznym w ramach stosunku pracy. Przychody z tego tytułu nie są kwalifikowane do przychodów ze stosunku pracy, co ma miejsce w przypadku przychodów uzyskanych z tytułu podróży służbowej pracownika.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania, z uwagi na fakt, że wyjazd na zagraniczne stypendium pracownika Wnioskodawcy – stażysty, nie jest tożsamy z odbyciem podróży służbowej.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że wypłacane przez Wnioskodawcę świadczenie pieniężne w formie stypendium przeznaczone na pokrycie przez stażystę kosztów pobytu w naukowym ośrodku zagranicznym oraz na pokrycie kosztów przejazdu, nie korzysta ze zwolnień z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 i art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, z tytułu wypłaty ww. środków, Wnioskodawca ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy stosowanie do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.