1061-IPTPB1.4511.266.2016.3.KLK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od kwoty 62 540 zł (przeznaczonej na pokrycie kosztów podróży oraz odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym), opodatkowanej podatkiem dochodowym, nieopodatkowanych kwot diet oraz limitów hotelowych należnych za czas pobytu w trakcie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, odbywanego w ramach projektu ..., przyznanej Politechnice ... przez Narodowe Centrum Nauki, które to odliczenie zostanie uwzględnione w korekcie zeznania podatkowego PIT za rok 2015?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 24 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) oraz pismem, które wpłynęło w dniu 30 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 5 maja 2016 r., Nr 1061 IPTPB1.4511.266.2016.1.KLK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 5 maja 2016 r. (data doręczenia 6 maja 2016 r.).

Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.), nadanym w dniu 12 maja 2016 r.

Następnie, z uwagi na niepodpisanie złożonego uzupełnienia wniosku, pismem z dnia 18 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.266.2016.2.KLK, ponownie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 18 maja 2016 r. (data doręczenia 20 maja 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem, które wpłynęło w dniu 30 maja 2016 r., nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 25 maja 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest doktorantem Politechniki .... W 2015 r. odbył staż naukowy w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach realizacji założeń stypendium doktorskiego przyznanego Politechnice ... .przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie projektów „...”. Zgodnie z decyzją o przyznanie środków sporządzono dwie umowy (dołączone do wniosku): pierwsza pomiędzy Narodowym Centrum Nauki i Politechniką ..., a druga pomiędzy Politechniką ... i Wnioskodawcą. Umowy te określają warunki, terminy i zasady wypłaty środków przeznaczonych na realizację stypendium. W ramach realizacji stypendium doktorskiego, Wnioskodawcy przyznane zostały: stypendium naukowe (według przepisów podatkowych nieobciążone podatkiem i niebędące przedmiotem zapytania niniejszego wniosku), a także środki w kwocie 62 540 zł, które według umowy przeznaczone były na pokrycie kosztów stażu oraz kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Staż naukowy trwał 6 miesięcy, a pobyt Wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym obejmował okres od 26 lutego 2015 r. do 3 września 2015 r. W trakcie pobytu Wnioskodawca realizował zadania określone we wniosku o realizację projektu, którego warunki określone były w wymienionych umowach.

W rozliczeniu dochodów za 2015 r., Wnioskodawca otrzymał formularz PIT-11 z Politechniki ..., w którym kwota na pokrycie kosztów stażu i kosztów podróży (62 540 zł) wymieniona została w rubryce inne źródła dochodu i w całości objęta została podatkiem dochodowym, bez żadnych kosztów pośrednich ani odliczeń. Oprócz tego, w rubryce 49 znajduje się kwota 6 500 zł, która stanowi wynagrodzenie za pracę Wnioskodawcy w innym projekcie badawczym, realizowanym na Politechnice ... w 2015 r. Zatrudnienie Wnioskodawcy w tym projekcie to umowa o dzieło (umowy również dołączone do pierwotnie wysłanego wniosku). W tym przypadku kwoty i sposób opodatkowania nie budzą żadnych wątpliwości. Umowy te pokazują jednak, że przebywając w zagranicznym ośrodku naukowym Wnioskodawca również realizował badania na Politechnice ....

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 maja 2016 r., Wnioskodawca dodał, że konkurs „...” został ogłoszony i rozstrzygnięty na podstawie art. 18 pkt 5 oraz art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 617, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr ... z dnia 12 grudnia 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków konkursu „...” na stypendia doktorskie. Po przeprowadzeniu wszystkich etapów konkursowych Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydał decyzję ... z dnia 1 lipca 2014 r., która przyznawała stypendium. Na podstawie tej decyzji została sporządzona umowa z Politechniką ... określająca zasady realizacji stypendium oraz warunki, terminy i zasady wypłaty środków przeznaczonych na realizację stypendium (umowa została dołączona do pierwszego zapytania).

Według uchwały Nr ... z dnia 12 grudnia 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków konkursu „...” na stypendia doktorskie, środki na finansowanie stypendium doktorskiego przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki polskiej jednostce naukowej, w której Wnioskodawca prowadzi działalność naukową.

Umowa między Politechniką ... a Wnioskodawcą została zawarta dnia 3 września 2014 r. Termin rozpoczęcia finansowania stypendium przypadał na 1 października 2014 r. i trwał 12 miesięcy. Staż naukowy, który trwał 6 miesięcy, odbył się w terminie 26 lutego 2015 r. 3 września 2015 r.

Wnioskodawca otrzymywał środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do ww. uchwały. Wnioskodawca otrzymał środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 2 do uchwały.

W tym przypadku suma tych kwot stanowiła 62 540 zł. W przypadku projektów Narodowego Centrum Nauki zwrotowi podlegają jedynie środki niewykorzystane. Ze względu na to, że kwoty przewidziane w konkursie „...” są kwotami zryczałtowanymi i zostały one w całości wykorzystane, nie następuje ich zwrot.

W czasie odbycia stażu Wnioskodawca pozostał doktorantem Politechniki ..., a także osobą zatrudnioną w innym projekcie realizowanym na Politechnice ... na mocy umowy o dzieło. Staż z założenia miał zapewnić dostęp do zaawansowanej aparatury wykorzystywanej w pracy, pozwolić na poszerzenie zakresu realizowanych badań i zdobycie potrzebnych umiejętności do ich realizacji, a także miał zapewnić nawiązanie współpracy pomiędzy macierzystą jednostką Wnioskodawcy, a ośrodkiem zagranicznym, w którym realizowany był staż.

Przeprowadzone w czasie stażu badania doprowadziły do wydania dwóch publikacji naukowych, w których Wnioskodawca widnieje jako autor reprezentujący Politechnikę .... Opublikowane prace tematyką obejmowały zagadnienia związane ze stypendium doktorskim ..., projektem naukowym realizowanym na Politechnice ..., a także przygotowywaną przez Wnioskodawcę rozprawą doktorską.

Były to więc zagadnienia ściśle związane z pracą realizowaną na Politechnice .... Co więcej staż ten był realizowany w ramach umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Politechniką ..., stąd w rozumieniu Wnioskodawcy był wyjazdem służbowym.

Ze względu na charakter prowadzonych przez Wnioskodawcę badań, niejednokrotnie uczestniczył w wyjazdach zagranicznych do ośrodków zlokalizowanych poza granicami Polski. Wyjazdy te również były finansowane m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki. Środki, które otrzymywał na pokrycie kosztów dojazdu i diet nie były dotychczas uwzględniane w rozliczeniach rocznych przekazywanych przez Politechnikę ... na formularzach PIT-11. Środki te nie były więc opodatkowane, jako środki przekazane na odbycie podróży służbowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od kwoty 62 540 zł (przeznaczonej na pokrycie kosztów podróży oraz odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym), opodatkowanej podatkiem dochodowym, nieopodatkowanych kwot diet oraz limitów hotelowych należnych za czas pobytu w trakcie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, odbywanego w ramach projektu ..., przyznanej Politechnice ... przez Narodowe Centrum Nauki, które to odliczenie zostanie uwzględnione w korekcie zeznania podatkowego PIT za rok 2015...

Zdaniem Wnioskodawcy, według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167):

§ 13.2. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej.

§ 16.1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.

§ 16.2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

 1. podróży służbowej pracownika,
 2. podróży osoby niebędącej pracownikiem

-do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Według tych przepisów, w przypadku Stanów Zjednoczonych kwota diet stanowi 59 USD/dobę, a limit na pokrycie noclegu to 200 USD/dobę. Stąd w przypadku nieposiadania rachunków za nocleg przysługuje 25% tej kwoty, a więc 50 USD/dobę.

W świetle ww. przepisów, jako doktorantowi realizującemu w trakcie odbywania stażu zagranicznego w ramach stypendium ... zadań związanych z badaniami prowadzonymi na Politechnice ..., przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania diet oraz kwot przeznaczonych na nocleg.

W tym przypadku podstawą była kwota przeznaczona na pokrycie kosztów stażu oraz podróży do zagranicznego ośrodka naukowego, a więc 62 540 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy podatek powinien być nałożony jedynie na kwotę stanowiącą nadwyżkę pomiędzy różnicą przekazanych Wnioskodawcy środków i ustawowo przysługujących kwot diet oraz kosztów noclegowych, a nie na całość przyznanych w ramach konkursu ... środków na pokrycie kosztów stażu oraz podróży do zagranicznego ośrodka naukowego.

Ze względu na charakter prowadzonych przez Wnioskodawcę badań, niejednokrotnie uczestniczył w wyjazdach zagranicznych do ośrodków zlokalizowanych poza granicami Polski. Wyjazdy te również były finansowane m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dotychczas kwoty, które Wnioskodawca otrzymywał na pokrycie kosztów dojazdu i diet nie były uwzględniane w rozliczeniach rocznych przekazywanych przez Politechnikę ... na formularzach PIT-11. Środki te nie były więc opodatkowane, jako środki przekazane na odbycie podróży służbowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pod pojęciem przychodu kryją się więc wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Równocześnie, przepis art. 20 ust. 1 przytoczonej ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog świadczeń określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, dlatego też do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć wszystkie świadczenia, których ustawodawca nie zaliczył do innych kategorii źródła przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

 1. podróży służbowej pracownika,
 2. podróży osoby niebędącej pracownikiem

–do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Zgodnie z art. 21 ust. 13 ww. ustawy, przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

 1. w celu osiągnięcia przychodów, lub
 2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
 3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
 4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

W art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy posłużono się terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego też zakres tego zwolnienia nie ogranicza się jedynie do podróży służbowych, w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem, że diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez podmiot otrzymujący świadczenie, oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez podmiot je finansujący (art. 21 ust. 13 ustawy).

W świetle dyspozycji przywołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 cyt. ustawy podatkowej, zwolnienie z opodatkowania dotyczy świadczeń otrzymanych w związku z odbywaniem podróży oraz odnosi się do osób będących, jak i niebędących pracownikami. Zatem w przypadku tych osób zwolnieniem objęte są wyłącznie diety i inne należności otrzymywane w związku z szeroko rozumianą podróżą, o ile spełnione są przesłanki wymienione w art. 21 ust. 13 ww. ustawy.

Ze świadczeniem otrzymanym w związku z podróżą niewątpliwie możemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy osoba otrzymuje takie świadczenie jako zwrot wydatków lub też następuje sfinansowanie tej osobie określonych wydatków związanych z podróżą bez konieczności uprzedniego ponoszenia przez nią tych wydatków.

Omawiane zwolnienie jest limitowane obowiązującym od dnia 1 marca 2013 r. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Zgodnie z § 2 cyt. rozporządzenia z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:

 1. przejazdów,
 2. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 3. noclegów,
 4. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).

Jak stanowi ust. 3 § 13 ww. rozporządzenia, należność z tytułu diet zagranicznych oblicza się w następujący sposób:

 1. za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. za niepełną dobę podróży zagranicznej:
  1. do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  2. ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
  3. ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Stosownie do § 14 ust. 1 tego rozporządzenia, pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3.

Jak wynika z ust. 2 § 14 cyt. rozporządzenia, kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 1. śniadanie - 15% diety;
 2. obiad - 30% diety;
 3. kolacja - 30% diety.

W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio (§ 14 ust. 3 rozporządzenia).

Stosownie do § 16 ww. rozporządzenia, za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia (ust. 1). Zgodnie z ust. 2 tego paragrafu, w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (ust. 3 § 16).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest doktorantem Politechniki .... W 2015 r. odbył staż naukowy w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach realizacji założeń stypendium doktorskiego przyznanego Politechnice ... przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie projektów „...”. W związku z powyższym Wnioskodawcy przyznane zostały: stypendium naukowe (według przepisów podatkowych nieobciążone podatkiem) a także środki przeznaczone na pokrycie kosztów stażu oraz kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Staż naukowy trwał 6 miesięcy. W trakcie pobytu Wnioskodawca realizował zadania określone w projekcie. Staż realizowany był w ramach umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Politechniką ....

Mając na uwadze opis stanu faktycznego, jego uzupełnienia oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży oraz odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym kwot diet oraz limitów hotelowych należnych za czas pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym w okresie realizacji stażu w ramach projektu „...”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy podkreślić, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnić się będzie od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.