0115-KDIT2-2.4011.65.2017.1.HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy wypłacane środki stażystom (studentom) w ramach realizowanego projektu – na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz w formie stypendiów – przez Uniwersytet, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2017 r. (data wpływu 7 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet realizuje projekt pod nazwą (...).

Powyższy projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie zgodnie z umową z dnia 27 lipca 2016 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działalnie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. i obejmuje realizację 163 trzymiesięcznych staży studentów Wydziału w dwóch edycjach, od kwietnia do września 2017 r. oraz od kwietnia do września 2018 r.

Okres realizacji stażu wynosi 3 miesiące (nieprzerwanie), z wyłączeniem sytuacji losowych, niezależnych od stażysty. W przypadkach losowych decyzję o zmianie, przesunięciu okresu realizacji stażu lub pozbawieniu statusu stażysty, podejmował będzie Kierownik projektu. Łączna liczba godzin stażu musi wynosić minimalnie 360 godzin (minimum 120 godzin w każdym miesiącu).

Staże mają charakter fakultatywny w rozumieniu programu kształcenia obowiązującego na kierunkach prowadzonych na Wydziale i tym samym nie mogą zostać zaliczone jako integralna część toku studiów.

Projekt realizowany będzie zgodnie z wytycznymi Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01).

Uczestnik projektu zobowiązany jest do podjęcia wszelkich starań mających na celu zatrudnienie lub kontynuowanie kształcenia po ukończonym stażu, w obszarze merytorycznym, którego dotyczył staż. Każdy Uczestnik w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie jest zobligowany do poinformowania Dziekanatu o podjęciu zatrudnienia lub kontynuacji kształcenia.

W ramach przedmiotowego projektu przyznane środki zostaną w całości przeznaczone na pokrycie stażystom (studentom), a uczelnia nie partycypuje w ponoszeniu tych wydatków, tj.:

  1. kosztów podróży,
  2. kosztów zakwaterowania,
  3. stypendium stażowego.

Zasady organizacji stażu oraz wypłaty świadczeń, o których mowa powyżej, zostały przewidziane regulaminem odbywania stażu w ramach tego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wypłacane środki stażystom (studentom) w ramach realizowanego projektu – na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz w formie stypendiów – przez Uniwersytet, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948) pozostają zwolnione od podatku.

Tym samym uznać należy, iż środki uzyskane przez Wnioskodawcę i wypłacone na rzecz stażystów (studentów) w ramach przedmiotowego projektu pochodzą ze środków, o których w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948).

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich – na mocy w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia określonego w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagane jest, aby środki finansowe były otrzymywane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu. Przez uczestników projektu, o których mowa w powołanym wyżej przepisie, należy natomiast rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca realizuje projekt w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działalnie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. i obejmuje realizację 163 trzymiesięcznych staży studentów Wydziału w dwóch edycjach, od kwietnia do września 2017 r. oraz od kwietnia do września 2018 r. Okres realizacji stażu wynosi 3 miesiące (nieprzerwanie), z wyłączeniem sytuacji losowych, niezależnych od stażysty. W przypadkach losowych decyzję o zmianie, przesunięciu okresu realizacji stażu lub pozbawieniu statusu stażysty, podejmował będzie Kierownik projektu. Łączna liczba godzin stażu musi wynosić minimalnie 360 godzin (minimum 120 godzin w każdym miesiącu). Staże mają charakter fakultatywny w rozumieniu programu kształcenia obowiązującego na kierunkach prowadzonych na Wydziale i tym samym nie mogą zostać zaliczone jako integralna część toku studiów. Projekt realizowany będzie zgodnie z wytycznymi Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży. Uczestnik projektu zobowiązany jest do podjęcia wszelkich starań mających na celu zatrudnienie lub kontynuowanie kształcenia po ukończonym stażu, w obszarze merytorycznym, którego dotyczył staż. Każdy Uczestnik w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie jest zobligowany do poinformowania Dziekanatu o podjęciu zatrudnienia lub kontynuacji kształcenia. W ramach przedmiotowego projektu przyznane środki zostaną w całości przeznaczone na pokrycie stażystom (studentom), a uczelnia nie partycypuje w ponoszeniu tych wydatków, tj.: kosztów podróży, kosztów zakwaterowania, stypendium stażowego. Zasady organizacji stażu oraz wypłaty świadczeń, o których mowa powyżej, zostały przewidziane regulaminem odbywania stażu w ramach tego projektu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zatem uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym środki wypłacane stażystom (studentom) w ramach realizowanego projektu – na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz w formie stypendiów przez Uniwersytet – jako pomoc w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.