0115-KDIT2-2.4011.226.2018.2.MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy do wynagrodzenia za staż finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2018 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 26 czerwca 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi kształcenie studentów na Wydziale ..., m. in. na kierunku .... Absolwenci tego kierunku zajmują się zarządzaniem zdrowiem publicznym czy środowiskowym, bezpieczeństwem i higieną pracy, mikrobiologicznymi czy chemicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, epidemiologią, oceną oddziaływania na środowisko w tym również na zdrowie.

Docelowa grupa pracodawców to instytucje na szczeblu samorządowym czy państwowym, inspekcje państwowe, powiatowe i wojewódzkie inspektoraty sanitarne, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, zakłady utylizacji odpadów, firmy konsultingowe, instytuty badawcze i naukowe (Pracodawca).

W celu przybliżenia potencjalnym pracodawcom sylwetki absolwenta oraz profilu kształcenia, Wnioskodawca podpisał z N. umowę o dofinansowanie projektu „W” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu: 1 stycznia 2018 r. – 31 października 2019 r. Głównym celem projektu jest realizacja programów stażowych, podczas których następuje zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych, dla studiów I i II stopnia kierunku ... (...) oraz I stopnia kierunku ... (...). Istotą projektu jest podnoszenie kwalifikacji w oparciu o zdobywanie umiejętności praktycznych bezpośrednio u potencjalnych pracodawców. Program ma na celu przedstawienie sylwetki absolwenta pracodawcom, którzy nie zawsze postrzegają korzyści wynikające z zatrudnienia absolwentów kierunku ... i .... Odbycie stażu ułatwi studentom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, które będzie uzupełnieniem wiedzy pozyskanej na studiach. U każdego pracodawcy powołany zostanie opiekun stażysty, który będzie czuwać nad prawidłową realizacją programu stażu. Obowiązki pracodawcy zostały określone w Regulaminie programu staży dla studentów studiów I i II stopnia kierunku ... i studentów studiów I stopnia kierunku ... w ramach projektu (...)

Proponuje się dwa typy staży (łączny czas trwania 360 h), 16 i 12 tygodniowe w zależności od zakresu realizacji:

 • pierwszy typ stażu zakłada jego rozpoczęcie już w trakcie trwania semestru (8 tygodni po 20 h tygodniowo - 160 h) i kontynuacja stażu po semestrze w okresie 8 tygodni po 25 h tygodniowo (200h).
 • drugi typ stażu to realizacja stażu w okresie wakacyjnym obejmującym 12 tygodni po 30 h tygodniowo (360 h). Planuje się, w uzasadnionych przypadkach, realizację stażu u dwóch pracodawców (jeden zakres tematyczny).

Za staż student będzie otrzymywać wynagrodzenie miesięczne, wypłacane przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy studenta, opiekun wynagrodzenie za nadzór.

Wypłata będzie następować na podstawie trójstronnych umów:

 1. Student-Pracodawca-Wnioskodawca.
 2. Opiekun-Pracodawca-Wnioskodawca.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że studenci będą uczestnikami, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - w ramach którego projekt uzyskał dofinansowanie – jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment lnitiative - YEI). W związku z czym wsparcie udzielone uczestnikom stanowi pomoc udzieloną w ramach „środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 pkt 1) oraz „środków przeznaczonych na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 pkt 5a) ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenia wypłacane z tytułu odbywania staży są przychodem i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co powoduje konieczność potrącenia przez Wnioskodawcę, jako płatnika, należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia wypłacane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku od osób fizycznych i w związku z tym nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) stanowi, że przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy do środków o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 4. środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
 5. środki przeznaczone na realizację:
  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
  3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
   5a środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
   5b środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
   5c środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.);
 6. inne środki.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich – na mocy art. 5 ust. 3 pkt 1 i pkt 5a ustawy o finansach publicznych – zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Jednocześnie wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia określonego w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagane jest, aby środki finansowe były otrzymywane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu. Przez uczestników projektu, o których mowa w powołanym wyżej przepisie, należy natomiast rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Ponadto użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca prowadzi kształcenie studentów na Wydziale ..., m. in. na kierunku ... . Absolwenci tego kierunku zajmują się zarządzaniem zdrowiem publicznym czy środowiskowym, bezpieczeństwem i higieną pracy, mikrobiologicznymi czy chemicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, epidemiologią, oceną oddziaływania na środowisko w tym również na zdrowie.

Docelowa grupa pracodawców to instytucje na szczeblu samorządowym czy państwowym, inspekcje państwowe, powiatowe i wojewódzkie inspektoraty sanitarne, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, zakłady utylizacji odpadów, firmy konsultingowe, instytuty badawcze i naukowe (Pracodawca).

W celu przybliżenia potencjalnym pracodawcom sylwetki absolwenta oraz profilu kształcenia, Wnioskodawca podpisał z N. umowę o dofinansowanie projektu „W” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu: 1 stycznia 2018 r. – 31 października 2019 r. Głównym celem projektu jest realizacja programów stażowych, podczas których następuje zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych, dla studiów I i II stopnia kierunku ... (...) oraz I stopnia kierunku ... (...). Istotą projektu jest podnoszenie kwalifikacji w oparciu o zdobywanie umiejętności praktycznych bezpośrednio u potencjalnych pracodawców. Program ma na celu przedstawienie sylwetki absolwenta pracodawcom, którzy nie zawsze postrzegają korzyści wynikające z zatrudnienia absolwentów kierunku ... i .... Odbycie stażu ułatwi studentom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, które będzie uzupełnieniem wiedzy pozyskanej na studiach. U każdego pracodawcy powołany zostanie opiekun stażysty, który będzie czuwać nad prawidłową realizacją programu stażu. Obowiązki pracodawcy zostały określone w Regulaminie programu staży dla studentów studiów I i II stopnia kierunku ... i studentów studiów I stopnia kierunku ... w ramach projektu (...)

Proponuje się dwa typy staży (łączny czas trwania 360 h), 16 i 12 tygodniowe w zależności od zakresu realizacji:

 • pierwszy typ stażu zakłada jego rozpoczęcie już w trakcie trwania semestru (8 tygodni po 20 h tygodniowo - 160 h) i kontynuacja stażu po semestrze w okresie 8 tygodni po 25 h tygodniowo (200h).
 • drugi typ stażu to realizacja stażu w okresie wakacyjnym obejmującym 12 tygodni po 30 h tygodniowo (360 h). Planuje się, w uzasadnionych przypadkach, realizację stażu u dwóch pracodawców (jeden zakres tematyczny).

Za staż student będzie otrzymywać wynagrodzenie miesięczne, wypłacane przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy studenta, opiekun wynagrodzenie za nadzór.

Wypłata będzie następować na podstawie trójstronnych umów:

 1. Student-Pracodawca-Wnioskodawca.
 2. Opiekun-Pracodawca-Wnioskodawca.

Studenci będą uczestnikami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - w ramach którego projekt uzyskał dofinansowanie – który jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment lnitiative - YEI). W związku z czym wsparcie udzielone uczestnikom stanowi pomoc udzieloną w ramach „środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 pkt 1) oraz „środków przeznaczonych na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 pkt 5a) ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę studentom (tj. uczestnikom projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego) środki finansowe w postaci wynagrodzenia z tytułu odbywania staży – jako pomoc udzielana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji na Wnioskodawcy, nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od ww. wynagrodzeń wypłacanych z tytułu odbywania staży.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.