0113-KDIPT3.4011.300.2017.2.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy z uwagi na przekroczony przez doktorantkę termin 12 miesięcy (wynikający z pkt II.14.Regulaminu, który został przedłużony na podstawie aneksu do umowy) do uzyskania stopnia naukowego doktora, środki finansowe na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu, wypłacone doktorantce, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: zarówno wypłacone przed upływem 12 miesięcy, jak i wypłacone po upływie 12 miesięcy, a jeżeli tak, to czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na ww. podatek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2017 r. (data wpływu 29 września 2017 r.) oraz pismem z dnia 30 października 2017 r. (data wpływu 7 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zwolnienia z opodatkowania środków finansowych na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu w ramach programu ETIUDA (pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 12 września 2017 r., nr 0113-KDIPT3.4011.224.2017.1.MG, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 12 września 2017 r. (data doręczenia 18 września 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 22 września 2017 r. (data wpływu 29 września 2017 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 25 września 2017 r.

W związku z tym, że wniosek uzupełniony pismem z dnia 22 września 2017 r. nadal nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 19 października 2017 r., nr 0113-KDIPT3.4011.300.2017.1.MG, Organ ponownie wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 19 października 2017 r. (data doręczenia 24 października 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 30 października 2017 r. (data wpływu 7 listopada 2017 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 31 października 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Katolicki Uniwersytet ... jest kościelną osobą prawną zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto do Katolickiego Uniwersytetu ... stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym co potwierdza art. 1 ust. 2 tej ustawy. Uczelnia świadczy usługi edukacyjne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawowymi zadaniami uczelni są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;|
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenia usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia;
  2. badaniach naukowych.

W ramach konkursu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w projekcie ETIUDA doktorantce KUL przyznane zostało stypendium doktorskie, na które składają się: stypendium naukowe, koszty stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz koszty podróży związane z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Z pkt II.14. Regulaminu przyznawania stypendiów w programie ETIUDA wynika m.in. zobowiązanie, że doktorantka uzyska stopień naukowy doktora do 12 miesięcy od ukończenia pobierania stypendium naukowego, który upływa w dniu 30 września 2017 r. W trakcie realizacji ww. projektu doktorantka dwukrotnie przebywała na urlopie macierzyńskim i z tego tytułu w trakcie pobierania stypendium doktorskiego zawiesiła jego pobieranie na czas pobytu na urlopie macierzyńskim. Jednocześnie został zawarty w dniu 11 lipca 2017 r. pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Centrum Nauki w ... (dalej: NCN) aneks do umowy projektowej wydłużający termin zakończenia projektu z jednoczesną zmianą terminu odbycia stażu poprzez jego przedłużenie oraz termin na uzyskanie stopnia naukowego doktora. Na podstawie zawartego aneksu, termin na uzyskanie stopnia naukowego doktora po zakończeniu pobierania stypendium doktorskiego z 12 miesięcy został wydłużony do 16 miesięcy (do dnia 31 stycznia 2018 r.). Jednakże pkt II.14. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków NCN, pozostał bez zmian i w dalszym ciągu wynika z niego, że osoba otrzymująca stypendium zobowiązuje się w terminie 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego do uzyskania stopnia naukowego doktora. W przypadku ww. doktorantki termin pierwotny (12 miesięcy) upłynął w dniu 30 września 2017 r., natomiast z zawartego aneksu przedłużającego – w dniu 31 stycznia 2018 r. Z informacji uzyskanych od promotora, obrona pracy doktorskiej nie jest możliwa do dnia 30 września 2017 r., również z tego powodu, że doktorantka uzyskała zgodę na odbycie stażu naukowego w USA trwającego 5 miesięcy (na okres: od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.) i w tym okresie będzie przebywać na stażu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 września 2017 r., Wnioskodawca dodał, że doktorantka uzyskała zgodę na odbycie stażu naukowego w Wielkiej Brytanii trwającego 5 miesięcy (na okres: od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.), i w tym okresie będzie przebywać na stażu.

Zasady przyznawania stypendium naukowego opisuje część II. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków NCN, zatwierdzony decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2013 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei koszty stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu zostały opisane w załączniku nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 11 lipca 2017 r. do umowy UMO-2014/12/T/HS1/00145 zawartej w dniu 11 września 2014 r.

Następnie w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 października 2017 r., Wnioskodawca dodał, że Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki nie obejmuje zasad przyznawania kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz kosztów podróży do ośrodka naukowego. Koszty stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz koszty podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu nie zostały przyznane stypendystce na podstawie rozporządzenia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granice w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r., poz. 1405). Środki te zostały przyznane na podstawie uchwały nr 91/2013 z dnia 12 października 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków konkursu ETIUDA 2 na stypendia doktorskie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy z uwagi na przekroczony przez doktorantkę termin 12 miesięcy (wynikający z pkt II.14. Regulaminu, który został przedłużony na podstawie aneksu do umowy) do uzyskania stopnia naukowego doktora, stypendium naukowe wypłacone doktorantce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy z uwagi na przekroczony przez doktorantkę termin 12 miesięcy (wynikający z pkt II.14.Regulaminu, który został przedłużony na podstawie aneksu do umowy) do uzyskania stopnia naukowego doktora, środki finansowe na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu, wypłacone doktorantce, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: zarówno wypłacone przed upływem 12 miesięcy, jak i wypłacone po upływie 12 miesięcy, a jeżeli tak, to czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na ww. podatek?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 października 2017 r., zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) i lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są:

 1. stypendia - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium;
 2. ryczałty na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacane z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznane na podstawie odrębnych przepisów.

W ocenie Wnioskodawcy, pomimo przedłużenia doktorantce KUL okresu do uzyskania stopnia doktora z 12 miesięcy do 16 miesięcy, to wobec niej ma w dalszym ciągu zastosowanie zwolnienie przedmiotowe wyrażone w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) i lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przedłużenie doktorantce aneksem do umowy terminu na uzyskanie stopnia doktora nie zmienia charakteru świadczenia w postaci środków finansowych na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu, w związku z czym podlegają one zwolnieniu wyrażonym ww. przepisie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy obowiązane są jednostki organizacyjne uczelni od wypłacanych przez nie stypendiów. W ww. przypadku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie powinny być pobierane, gdyż koszty stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży do ośrodka naukowego są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23a) lit. a) i lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9).

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Stypendia oraz inne dochody z nimi związane należą do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy. Nie wszystkie ww. dochody podlegają jednak opodatkowaniu, niektóre z nich ustawodawca zwolnił od podatku, wymieniając w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w ramach konkursu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w projekcie ETIUDA doktorantce Wnioskodawcy przyznane zostało stypendium doktorskie, na które składają się: stypendium naukowe, koszty stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz koszty podróży związane z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Z pkt II.14. Regulaminu przyznawania stypendiów w programie ETIUDA wynika m.in. zobowiązanie, że doktorantka uzyska stopień naukowy doktora do 12 miesięcy od ukończenia pobierania stypendium naukowego, który upłynął w dniu 30 września 2017 r. W trakcie realizacji ww. projektu doktorantka dwukrotnie przebywała na urlopie macierzyńskim i z tego tytułu w trakcie pobierania stypendium doktorskiego zawiesiła jego pobieranie na czas pobytu na urlopie macierzyńskim. Jednocześnie został zawarty w dniu 11 lipca 2017 r. pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Centrum Nauki w ... (dalej: NCN) aneks do umowy projektowej wydłużający termin zakończenia projektu z jednoczesną zmianą terminu odbycia stażu poprzez jego przedłużenie oraz termin na uzyskanie stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca podał, że Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki nie obejmuje zasad przyznawania kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz kosztów podróży do ośrodka naukowego. Koszty stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz koszty podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu nie zostały przyznane stypendystce na podstawie rozporządzenia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granice w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r., poz. 1405). Środki te zostały przyznane na podstawie uchwały nr 91/2013 z dnia 12 października 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków konkursu ETIUDA 2 na stypendia doktorskie.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

 1. stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 2. ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Stwierdzić należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W takiej sytuacji dla ustalenia jego znaczenia należy posłużyć się wykładnią językową. „Stypendium” oznacza okresową pomoc finansową z funduszów państwowych, społecznych lub prywatnych głównie dla studentów, uczniów, pracowników nauki. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN określa stypendium jako „pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy”. Z prawnego punktu widzenia chodzi zatem o świadczenie okresowe, głównie pieniężne, spełniane na rzecz oznaczonej osoby i mające na celu wspieranie jej działań służących zdobywaniu wiedzy bądź twórczości naukowej lub artystycznej.

Należy również wskazać na definicję zawartą w:

 • Nowym Słowniku Języka Polskiego pod red. B. Dunaj – „stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas”,
 • Słowniku Wyrazów Obcych PWN, który definiuje „stypendium jako stałą pomoc wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne”,
 • Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, który wskazuje, że „stypendium to zasiłek, subwencja. Pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”,
 • Słowniku Wyrazów Obcych ... – „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”.

W tym miejscu podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Ponadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

W związku z powyższym, środki finansowe wypłacone przez Wnioskodawcę doktorantce na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu, w ogóle nie są stypendiami. Jak wskazano powyżej, doktorantka otrzymuje oprócz stypendium doktorskiego środki finansowe na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu. W związku z tym doktorantka Wnioskodawcy nie otrzymuje stypendium (na stypendium doktorskie przeznaczona jest osobna kwota), tylko środki finansowe w związku ze stypendium doktorskim, a do tego typu środków finansowych nie ma zastosowania zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, przedmiotowe środki finansowe nie mogą być zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniem tym objęte są wyłącznie stypendia i tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

Odnosząc się do możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu na podstawie do art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że stosownie do cyt. powyżej przepisu wolne od podatku dochodowego są części dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody z tytułu ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Odrębnymi przepisami, do których odsyła wyżej powołany art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest rozporządzenie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1405). Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2005 r. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.).

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wskazał, że koszty stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz koszty podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu nie zostały przyznane stypendystce na podstawie rozporządzenia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granice w celach naukowych , dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób Środki te zostały przyznane stypendystce na podstawie uchwały nr 91/2013 z dnia 12 października 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków konkursu ETIUDA 2 na stypendia doktorskie.

Zatem, art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może mieć zastosowania do środków otrzymanych na podstawie innych niż w ww. przepisie, a co za tym idzie nie będzie miał zastosowania do uchwały nr 91/2013, na podstawie której doktorantce Wnioskodawcy przyznane zostały przedmiotowe środki. Ponadto podkreślić należy, że w rozpatrywanej sprawie celem zagranicznego pobytu doktorantki jest odbycie przez nią stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, a nie praca dydaktyczna w szkołach i ośrodkach akademickich, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ww. ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Ograniczenie w ww. przepisie celu pobytu za granicą wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych także wyłącza możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia do doktorantki Wnioskodawcy.

Reasumując, wypłacone doktorantce przez Wnioskodawcę środki finansowe przeznaczone na pokrycie przez nią kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz kosztów podróży związanej z odbyciem stażu nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) i lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są zobowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33–35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 cytowanej ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że wypłacone przez Wnioskodawcę doktorantce środki finansowe, przeznaczone na pokrycie przez doktorantkę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem stażu nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ środki te nie stanowią stypendium, a tylko do dochodów z tytułu stypendium ma zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. przepisie. Środki te nie mogą również korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ww. ustawy, ponieważ ma ono zastosowanie wyłącznie do środków przyznanych na podstawie rozporządzenia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień oraz ogranicza cel pobytu za granicą wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zatem, wypłacone przez Wnioskodawcę doktorantce środki finansowe na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego oraz koszty podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu podlegają opodatkowaniu jako przychody z tzw. innych źródeł, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 tej ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do naliczenia, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od ww. środków finansowych.

Dodać należy, że w przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt, czy wypłata przez Wnioskodawcę na rzecz doktorantki przedmiotowych środków nastąpiła przed upływem lub po upływie dwunastomiesięcznego terminu na uzyskanie przez nią stopnia naukowego doktora.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie organ podatkowy wydając interpretację indywidualną przepisów prawa opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.