0113-KDIPT2-3.4011.176.2018.4.IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem uczestnikom projektu wynagrodzenia stażowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 22 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika w związku z wypłacaniem uczestnikom projektu wynagrodzenia stażowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika w związku z wypłacaniem uczestnikom projektu wynagrodzenia stażowego.

Z uwagi na braki formalne wniosku, Organ podatkowy pismem z dnia 18 maja 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.176.2018.1.IR (doręczonym w dniu 28 maja 2018 r.) wezwał Wnioskodawcę na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 4 czerwca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca działający jako publiczna uczelnia akademicka realizuje projekt, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją Pośredniczącą jest .... Centrum ......

Głównym celem ww. projektu jest realizacja wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wnioskodawca w ramach powyższego projektu będzie zobligowany zawierać trójstronne umowy o staż dotyczące organizacji i odbycia stażu zawodowego będące umowami cywilnoprawnymi. Stronami takiej umowy będzie Uczelnia-Organizator Stażu, student/studentka wybranego kierunku Uczelni (Stażysta) oraz przedsiębiorstwo, firma lub instytucja, w której będzie realizowany staż (Pracodawca). Przedmiotem umowy będzie organizacja i odbycie stażu zawodowego w danym przedsiębiorstwie.

W ramach ww. projektu, w okresie do dnia 30 września 2019 r., zaplanowano skierowanie na trzymiesięczne staże 150 studentów/studentek.

Zgodnie z treścią standardów dotyczących kosztów realizacji projektu, każdemu stażyście będzie wypłacane przez Organizatora Stażu na koniec każdego miesiąca stażu (z dołu) wynagrodzenie stażowe stanowiące ekwiwalent za działania stażysty wymienione w umowie trójstronnej o staż mającej charakter umowy cywilnoprawnej, a finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynagrodzenie stażowe w oparciu o treść standardów przygotowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma być w całości zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od wypłaconego świadczenia z tytułu odbywania stażu zawodowego (wynagrodzenia stażowego) studentom w ramach realizowanego projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200) przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia stażowego, które należy traktować jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego).

Ponieważ wynagrodzenie stażowe jest wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a studentka/student odbywający staż jest uczestnikiem takiego projektu, w związku z tym na podstawie przytoczonych przepisów, wynagrodzenia stażowe podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wobec powyższej argumentacji, Wnioskodawca uważa, że nie będzie On zobowiązany do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. świadczenia – wynagrodzenia stażowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i 1948).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy również, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w powołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich”, należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca działający jako publiczna uczelnia akademicka realizuje projekt, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją Pośredniczącą jest .... Centrum ..... Głównym celem ww. projektu jest realizacja wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wnioskodawca w ramach powyższego projektu będzie zobligowany zawierać trójstronne umowy o staż dotyczące organizacji i odbycia stażu zawodowego będące umowami cywilnoprawnymi. Stronami takiej umowy będzie Uczelnia-Organizator Stażu, student/studentka wybranego kierunku Uczelni (Stażysta) oraz przedsiębiorstwo, firma lub instytucja, w której będzie realizowany staż (Pracodawca). Przedmiotem umowy będzie organizacja i odbycie stażu zawodowego w danym przedsiębiorstwie. W ramach ww. projektu, w okresie do dnia 30 września 2019 r., zaplanowano skierowanie na trzymiesięczne staże 150 studentów. Zgodnie z treścią standardów dotyczących kosztów realizacji projektu, każdemu stażyście będzie wypłacane przez Organizatora Stażu na koniec każdego miesiąca stażu (z dołu) wynagrodzenie stażowe stanowiące ekwiwalent za działania stażysty wymienione w umowie trójstronnej o staż mającej charakter umowy cywilnoprawnej, a finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę uczestnikom projektu wynagrodzenie stażowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – będzie stanowiło dla uczestników projektu przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. Tym samym, Wnioskodawca może stosować w odniesieniu do przychodów z tego tytułu (tj. wynagrodzenia stażowego) zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy.

Zatem, na Wnioskodawcy jako organizatorze stażu nie będzie ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego uczestnikom projektu wynagrodzenia stażowego.

Wobec powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.