Staż | Interpretacje podatkowe

Staż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to staż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wypłacane przez Wnioskodawcę uczestnikom stażu (pracownicy Wnioskodawcy oraz pracownicy jednostek podległych) kwoty na pokrycie kosztów stażu w instytucjach Unii Europejskiej oraz kosztów podróży związanej z tym stażem nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, wartość tego świadczenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W ramach staży, Wnioskodawca ponosi koszty: przejazdów z i do miejscowości, w której mieści się siedziba pracodawcy osoby skierowanej na staż oraz z i do miejscowości gdzie mieści się siedziba instytucji gdzie odbywać będzie się staż, pobytu, w wysokości 48 EUR za każdą pełną dobę pobytu, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, przelewów bankowych wysyłanych zleceń bankowych przez Wnioskodawcę oraz wiz pobytowych. Wnioskodawca na podstawie ustawy Kodeks pracy podpisuje z pracownikiem umowę, na podstawie której kieruje pracownika w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na odbycie stażu. Dla osób nie będących pracownikami Wnioskodawcy, umowę taką, zawiera w imieniu Wnioskodawcy jednostka będąca pracodawcą osoby skierowanej na staż. Umowa ta reguluje zobowiązania pracodawcy, pracownika oraz Wnioskodawcy jako organizatora stażu w tym m.in.: okres uczestnictwa w stażu oraz zasady finansowania kosztów stażu. Koszty stażu, pokrywane są w myśl uregulowań zawartych w art. 77 ustawy Kodeks pracy. Wnioskodawca dobrowolnie określił rodzaje wydatków, na podstawie których rozlicza się z osobą skierowaną do odbycia stażu. W świetle dyspozycji powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy, zwolnienie z opodatkowania dotyczy świadczeń otrzymanych w związku z odbywaniem podróży (a w przypadku pracowników podróży służbowej) oraz odnosi się osób będących oraz niebędących pracownikami.
2017
2
wrz

Istota:
Opodatkowanie w Polsce środków otrzymanych w ramach stażu studenckiego we Francji
Fragment:
Rok ten był złożony z dwóch części: teoretycznej (zajęcia na uczelni, wykłady i ćwiczenia) oraz praktycznej (staż – stage de fin d`etudes). Sprawa Wnioskodawczyni dotyczy opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego za staż. Ukończenie wspomnianego stażu było warunkiem koniecznym do otrzymania dyplomu oraz tytułu magistra. Przed jego rozpoczęciem została podpisana umowa (convention de stage) między trzema stronami: studentem (czyli Wnioskodawczynią), uczelnią (Uniwersité d´Angers) oraz firmą, w której odbywał się staż (w przypadku Wnioskodawczyni było to ... w ... we Francji). Staż Wnioskodawczyni trwał od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r., a otrzymane łączne wynagrodzenie wyniosło 3 900 EUR (zgodnie z zaświadczeniem, które wystawiła firma, w której Wnioskodawczyni odbywała staż). Jest to kwota, którą Wnioskodawczyni otrzymała za cały okres stażu. Po otrzymaniu tytułu magistra Wnioskodawczyni wróciła do Polski. Od 16 listopada 2016 r. Wnioskodawczyni pracuje w ... na umowę o pracę na czas określony (do 31 maja 2017 r.). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wyjaśniła, że specyfika organizacji ww. etapu kształcenia magistrów polega na podziale roku akademickiego na część teoretyczną oraz praktyczną, polegającą na odbyciu stażu w placówce lub przedsiębiorstwie, z którym dany uniwersytet współpracuje.
2017
29
sie

Istota:
Czy wypłacane środki stażystom (studentom) w ramach realizowanego projektu – na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz w formie stypendiów – przez Uniwersytet, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. i obejmuje realizację 163 trzymiesięcznych staży studentów Wydziału w dwóch edycjach, od kwietnia do września 2017 r. oraz od kwietnia do września 2018 r. Okres realizacji stażu wynosi 3 miesiące (nieprzerwanie), z wyłączeniem sytuacji losowych, niezależnych od stażysty. W przypadkach losowych decyzję o zmianie, przesunięciu okresu realizacji stażu lub pozbawieniu statusu stażysty, podejmował będzie Kierownik projektu. Łączna liczba godzin stażu musi wynosić minimalnie 360 godzin (minimum 120 godzin w każdym miesiącu). Staże mają charakter fakultatywny w rozumieniu programu kształcenia obowiązującego na kierunkach prowadzonych na Wydziale i tym samym nie mogą zostać zaliczone jako integralna część toku studiów. Projekt realizowany będzie zgodnie z wytycznymi Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży. Uczestnik projektu zobowiązany jest do podjęcia wszelkich starań mających na celu zatrudnienie lub kontynuowanie kształcenia po ukończonym stażu, w obszarze merytorycznym, którego dotyczył staż. Każdy Uczestnik w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie jest zobligowany do poinformowania Dziekanatu o podjęciu zatrudnienia lub kontynuacji kształcenia.
2017
22
cze

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Z projektu na podstawie umowy zawartej z uczestnikiem stażu – studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentem, Wnioskodawca zobowiązuje się do: wypłacenia stypendium stażowego, pokrycia koszty badań lekarskich w kwocie 50 zł niezbędnych do odbycia stażu, pokrycia kosztów ubezpieczenia stażysty od następstw nieszczęśliwych wypadków kwocie 70 zł na okres realizacji stażu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wypłata kwoty stypendium stażowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy pokrycie kosztów badań lekarskich stażyście podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy pokrycie kosztów ubezpieczenia na okres realizacji stażu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy: Kwota stypendium stażowego wypłacanego w ramach projektu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota pokrycia kosztów badań lekarskich i kwota pokrycia kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest wolna od podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
lip

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od kwoty 62 540 zł (przeznaczonej na pokrycie kosztów podróży oraz odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym), opodatkowanej podatkiem dochodowym, nieopodatkowanych kwot diet oraz limitów hotelowych należnych za czas pobytu w trakcie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, odbywanego w ramach projektu ..., przyznanej Politechnice ... przez Narodowe Centrum Nauki, które to odliczenie zostanie uwzględnione w korekcie zeznania podatkowego PIT za rok 2015?
Fragment:
W 2015 r. odbył staż naukowy w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach realizacji założeń stypendium doktorskiego przyznanego Politechnice ... przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie projektów „ ... ”. W związku z powyższym Wnioskodawcy przyznane zostały: stypendium naukowe (według przepisów podatkowych nieobciążone podatkiem) a także środki przeznaczone na pokrycie kosztów stażu oraz kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Staż naukowy trwał 6 miesięcy. W trakcie pobytu Wnioskodawca realizował zadania określone w projekcie. Staż realizowany był w ramach umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Politechniką .... Mając na uwadze opis stanu faktycznego, jego uzupełnienia oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży oraz odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym kwot diet oraz limitów hotelowych należnych za czas pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym w okresie realizacji stażu w ramach projektu „ ... ”. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Należy podkreślić, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnić się będzie od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.
2016
7
lip

Istota:
Czy wypłacane przez Wnioskodawcę stypendium nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lub art. 21 ust. 1 pkt 90 i w konsekwencji Wnioskodawca z tytułu dokonywanej wypłaty pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i tym samym jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzania ich do urzędu skarbowego oraz – zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do sporządzenia informacji PIT-11 po zakończeniu roku podatkowego?
Fragment:
W miesiącu marcu 2016 r. z pracownikiem Instytutu została zawarta umowa o finansowanie naukowego stażu zagranicznego, stypendium POST-DOC w ramach Konsorcjum Naukowego KNOW „ ... ”. Przedmiotem umowy jest określenie zasad odbycia przez stażystę naukowego stażu zagranicznego. W okresie odbywania stażu, stażyście przysługują następujące świadczenia przyznane na podstawie art. 103 3 ustawy Kodeks pracy: urlop szkoleniowy płatny w wymiarze 6 miesięcy, świadczenie pieniężne w formie stypendium w łącznej wysokości 72 000 zł (12 000 zł/1 m-c) przeznaczone na pokrycie przez stażystę kosztów pobytu w naukowym ośrodku zagranicznym oraz kosztów przejazdu. Instytut, jako płatnik tych środków, zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty stypendium płatnego w miesięcznych ratach z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Instytutem a stażystą. Do obowiązków stażysty należy, m.in. współpraca merytoryczna z opiekunem stażu w ośrodku przyjmującym na staż naukowy. Stażysta wyjeżdżający na naukowy staż zagraniczny jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym na podstawie umowy o pracę na stanowisku adiunkta. Stażysta nie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, a Instytut jest jedynym miejscem pracy stażysty.
2016
26
cze

Istota:
Czy środki otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży związanej z odbyciem tego stażu są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 updof?
Fragment:
(...) stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego; środki ze stypendium w wysokości 2 000 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Wypłacając Wnioskodawczyni te środki Uniwersytet X nie pobrał podatku dochodowego od osób fizycznych od należności przeznaczonych na przygotowanie rozprawy doktorskiej (tj. od ww. kwoty 30 000 zł), natomiast pobrał podatek dochodowy od kwot składowych stypendium przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży oraz stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (tj. od ww. kwot: 25 596 zł i 2 000 zł). Po zakończeniu roku Uniwersytet wystawił Wnioskodawczyni deklarację PIT 11, w której wykazał jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym kwotę ze stypendium w wysokości 27 596 zł i podatek w wysokości 4 967 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wypłacone Wnioskodawczyni środki ze stypendium przeznaczone w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA na pokrycie kosztów stażu oraz podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2016
10
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Jednocześnie, wskazać należy, że środki wypłacane Stypendystom przez Narodowe Centrum Nauki mają charakter celowy, gdyż przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów stażu, a także na pokrycie kosztów podróży związanych z odbyciem przez Stypendystę stażu. W umowie Wnioskodawcy z Narodowym Centrum Nauki określone są warunki realizacji przez stypendystę stypendium doktorskiego, gdzie głównym z nich jest odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, co faktycznie oznacza delegowanie tego stypendysty na zasadach podobnych do delegacji pracownika w celu realizacji określonych przez pracodawcę zadań (polecenia wyjazdu). Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca nie wypłaca Stypendystom diet przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków, jak również nie zwraca faktycznie poniesionych kosztów podróży (poniesione koszty nie podlegają bowiem rozliczeniu). Zainteresowany – oprócz stypendium doktorskiego – wypłaca Stypendystom kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży w związku z odbyciem przez te osoby stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.
2016
4
lut

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Wnioskodawca w projekcie pt. „ XXX ” finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie zawierał trójstronne umowy dotyczące organizacji i odbycia stażu studenckiego. Stronami umowy będzie Wnioskodawca, studentka/student oraz przedsiębiorstwo, w którym będzie realizowany staż. Przedmiotem umowy jest organizacja i odbycie stażu studenckiego w przedsiębiorstwie. Staż kierowany jest do studentki/ studenta III roku, studiów I stopnia kierunku Informatyka. Staż obejmuje łącznie 480 h, przeciętnie 40 h tygodniowo w terminie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Z tytułu odbycia stażu studenckiego studentka/student otrzyma od Wnioskodawcy świadczenie pieniężne w kwocie 1.600 zł. Stypendium stażowe będzie wypłacone na koniec każdego miesiąca odbywania stażu tj. w lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 r. Świadczenie będzie wypłacane ze środków projektu pt. „ XXX ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż ma na celu poznanie przez studentki i studentów zasad działania firmy, nabycie umiejętności zawodowych, wzbogacenie CV oraz zwiększenie konkurencyjności studentek i studentów na rynku pracy. Studentka/student nie może odbywać stażu w przedsiębiorstwie, firmie, instytucji w którym: jest właścicielem lub współwłaścicielem, pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem, pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem, jest zatrudniony na umowę o pracę.
2015
7
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Stronami umowy będzie Wnioskodawca, studentka/student oraz przedsiębiorstwo, w którym będzie realizowany staż. Przedmiotem umowy jest organizacja i odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwie. Staż kierowany jest do studentki/studenta po III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Budownictwo. W ramach projektu w roku akademickim 2014/2015 zaplanowano 70 staży zawodowych w wymiarze minimum 5 tygodni. Staż realizowany będzie jednorazowo, w sposób ciągły, w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2015 r. i obejmować będzie łącznie 200 h, przeciętnie 40 h tygodniowo. Z tytułu odbycia stażu zawodowego studentka/student otrzyma od Wnioskodawcy stypendium stażowe w kwocie 2.076 zł. Świadczenie będzie wypłacane ze środków projektu pt. „ XXX ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż ma na celu podwyższenie kwalifikacji studentek i studentów poprzez weryfikację zdobytej wiedzy, nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami oraz nabycie doświadczenia zawodowego ułatwiającego start zawodowy na rynku pracy. Realizatorem projektu jest Wnioskodawca. Studentka/student nie może odbywać stażu w przedsiębiorstwie, firmie, instytucji w którym: jest właścicielem lub współwłaścicielem, pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem, pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem, jest zatrudniony na umowę o pracę.
2015
4
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Staż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.