Staż | Interpretacje podatkowe

Staż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to staż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Z projektu na podstawie umowy zawartej z uczestnikiem stażu – studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentem, Wnioskodawca zobowiązuje się do: wypłacenia stypendium stażowego, pokrycia koszty badań lekarskich w kwocie 50 zł niezbędnych do odbycia stażu, pokrycia kosztów ubezpieczenia stażysty od następstw nieszczęśliwych wypadków kwocie 70 zł na okres realizacji stażu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wypłata kwoty stypendium stażowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy pokrycie kosztów badań lekarskich stażyście podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy pokrycie kosztów ubezpieczenia na okres realizacji stażu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy: Kwota stypendium stażowego wypłacanego w ramach projektu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota pokrycia kosztów badań lekarskich i kwota pokrycia kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest wolna od podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
lip

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od kwoty 62 540 zł (przeznaczonej na pokrycie kosztów podróży oraz odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym), opodatkowanej podatkiem dochodowym, nieopodatkowanych kwot diet oraz limitów hotelowych należnych za czas pobytu w trakcie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, odbywanego w ramach projektu ..., przyznanej Politechnice ... przez Narodowe Centrum Nauki, które to odliczenie zostanie uwzględnione w korekcie zeznania podatkowego PIT za rok 2015?
Fragment:
W 2015 r. odbył staż naukowy w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach realizacji założeń stypendium doktorskiego przyznanego Politechnice ... przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie projektów „ ... ”. W związku z powyższym Wnioskodawcy przyznane zostały: stypendium naukowe (według przepisów podatkowych nieobciążone podatkiem) a także środki przeznaczone na pokrycie kosztów stażu oraz kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Staż naukowy trwał 6 miesięcy. W trakcie pobytu Wnioskodawca realizował zadania określone w projekcie. Staż realizowany był w ramach umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Politechniką .... Mając na uwadze opis stanu faktycznego, jego uzupełnienia oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży oraz odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym kwot diet oraz limitów hotelowych należnych za czas pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym w okresie realizacji stażu w ramach projektu „ ... ”. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Należy podkreślić, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnić się będzie od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.
2016
7
lip

Istota:
Czy wypłacane przez Wnioskodawcę stypendium nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lub art. 21 ust. 1 pkt 90 i w konsekwencji Wnioskodawca z tytułu dokonywanej wypłaty pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i tym samym jest obowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzania ich do urzędu skarbowego oraz – zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do sporządzenia informacji PIT-11 po zakończeniu roku podatkowego?
Fragment:
W miesiącu marcu 2016 r. z pracownikiem Instytutu została zawarta umowa o finansowanie naukowego stażu zagranicznego, stypendium POST-DOC w ramach Konsorcjum Naukowego KNOW „ ... ”. Przedmiotem umowy jest określenie zasad odbycia przez stażystę naukowego stażu zagranicznego. W okresie odbywania stażu, stażyście przysługują następujące świadczenia przyznane na podstawie art. 103 3 ustawy Kodeks pracy: urlop szkoleniowy płatny w wymiarze 6 miesięcy, świadczenie pieniężne w formie stypendium w łącznej wysokości 72 000 zł (12 000 zł/1 m-c) przeznaczone na pokrycie przez stażystę kosztów pobytu w naukowym ośrodku zagranicznym oraz kosztów przejazdu. Instytut, jako płatnik tych środków, zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty stypendium płatnego w miesięcznych ratach z góry do 5-go dnia każdego miesiąca, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Instytutem a stażystą. Do obowiązków stażysty należy, m.in. współpraca merytoryczna z opiekunem stażu w ośrodku przyjmującym na staż naukowy. Stażysta wyjeżdżający na naukowy staż zagraniczny jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym na podstawie umowy o pracę na stanowisku adiunkta. Stażysta nie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, a Instytut jest jedynym miejscem pracy stażysty.
2016
26
cze

Istota:
Czy środki otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży związanej z odbyciem tego stażu są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 updof?
Fragment:
(...) stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium doktorskiego; środki ze stypendium w wysokości 2 000 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży związanej z odbyciem przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Wypłacając Wnioskodawczyni te środki Uniwersytet X nie pobrał podatku dochodowego od osób fizycznych od należności przeznaczonych na przygotowanie rozprawy doktorskiej (tj. od ww. kwoty 30 000 zł), natomiast pobrał podatek dochodowy od kwot składowych stypendium przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży oraz stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (tj. od ww. kwot: 25 596 zł i 2 000 zł). Po zakończeniu roku Uniwersytet wystawił Wnioskodawczyni deklarację PIT 11, w której wykazał jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym kwotę ze stypendium w wysokości 27 596 zł i podatek w wysokości 4 967 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wypłacone Wnioskodawczyni środki ze stypendium przeznaczone w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA na pokrycie kosztów stażu oraz podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2016
10
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Jednocześnie, wskazać należy, że środki wypłacane Stypendystom przez Narodowe Centrum Nauki mają charakter celowy, gdyż przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów stażu, a także na pokrycie kosztów podróży związanych z odbyciem przez Stypendystę stażu. W umowie Wnioskodawcy z Narodowym Centrum Nauki określone są warunki realizacji przez stypendystę stypendium doktorskiego, gdzie głównym z nich jest odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, co faktycznie oznacza delegowanie tego stypendysty na zasadach podobnych do delegacji pracownika w celu realizacji określonych przez pracodawcę zadań (polecenia wyjazdu). Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca nie wypłaca Stypendystom diet przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków, jak również nie zwraca faktycznie poniesionych kosztów podróży (poniesione koszty nie podlegają bowiem rozliczeniu). Zainteresowany – oprócz stypendium doktorskiego – wypłaca Stypendystom kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży w związku z odbyciem przez te osoby stażu w zagranicznym ośrodku naukowym.
2016
4
lut

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Wnioskodawca w projekcie pt. „ XXX ” finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie zawierał trójstronne umowy dotyczące organizacji i odbycia stażu studenckiego. Stronami umowy będzie Wnioskodawca, studentka/student oraz przedsiębiorstwo, w którym będzie realizowany staż. Przedmiotem umowy jest organizacja i odbycie stażu studenckiego w przedsiębiorstwie. Staż kierowany jest do studentki/ studenta III roku, studiów I stopnia kierunku Informatyka. Staż obejmuje łącznie 480 h, przeciętnie 40 h tygodniowo w terminie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Z tytułu odbycia stażu studenckiego studentka/student otrzyma od Wnioskodawcy świadczenie pieniężne w kwocie 1.600 zł. Stypendium stażowe będzie wypłacone na koniec każdego miesiąca odbywania stażu tj. w lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 r. Świadczenie będzie wypłacane ze środków projektu pt. „ XXX ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż ma na celu poznanie przez studentki i studentów zasad działania firmy, nabycie umiejętności zawodowych, wzbogacenie CV oraz zwiększenie konkurencyjności studentek i studentów na rynku pracy. Studentka/student nie może odbywać stażu w przedsiębiorstwie, firmie, instytucji w którym: jest właścicielem lub współwłaścicielem, pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem, pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem, jest zatrudniony na umowę o pracę.
2015
7
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Stronami umowy będzie Wnioskodawca, studentka/student oraz przedsiębiorstwo, w którym będzie realizowany staż. Przedmiotem umowy jest organizacja i odbycie stażu zawodowego w przedsiębiorstwie. Staż kierowany jest do studentki/studenta po III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Budownictwo. W ramach projektu w roku akademickim 2014/2015 zaplanowano 70 staży zawodowych w wymiarze minimum 5 tygodni. Staż realizowany będzie jednorazowo, w sposób ciągły, w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2015 r. i obejmować będzie łącznie 200 h, przeciętnie 40 h tygodniowo. Z tytułu odbycia stażu zawodowego studentka/student otrzyma od Wnioskodawcy stypendium stażowe w kwocie 2.076 zł. Świadczenie będzie wypłacane ze środków projektu pt. „ XXX ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż ma na celu podwyższenie kwalifikacji studentek i studentów poprzez weryfikację zdobytej wiedzy, nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami oraz nabycie doświadczenia zawodowego ułatwiającego start zawodowy na rynku pracy. Realizatorem projektu jest Wnioskodawca. Studentka/student nie może odbywać stażu w przedsiębiorstwie, firmie, instytucji w którym: jest właścicielem lub współwłaścicielem, pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem, pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem, jest zatrudniony na umowę o pracę.
2015
4
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fragment:
Jednym z zadań projektu jest organizacja 3 miesięcznych staży w uczelniach USA i UE, z którymi zostaną podpisane umowy bilateralne o współpracy. Staże skierowane są do kadry akademickiej i doktorantów Wnioskodawcy. Nauczyciele akademiccy i doktoranci są uczestnikami projektu „ E. ”, którzy otrzymują pomoc w ramach projektu w postaci skierowania na staż w zagranicznym ośrodku akademickim w celu podniesienia kompetencji, pokrycia kosztów dojazdu na staż i wypłacenia stypendium. Staże będą realizowane w oparciu o umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a Stażystami. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i dokumentacją sprawozdawczą stażysta odbywający staż jest uczestnikiem projektu, a stypendia przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu Stażysty na Uczelni zagranicznej. Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W rozpatrywanej sprawie – jak wynika z treści wniosku - uczestnikami przedmiotowego projektu są nauczyciele akademiccy i doktoranci Wnioskodawcy.
2015
7
kwi

Istota:
Czy należy opodatkować przyznane stypendia i staże?
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż stypendia wypłacane doktorantom, staże wypłacane pracownikom naukowym Uniwersytetu oraz staże wypłacane pracownikom MŚP (tj. pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działania 8.2 Transfer Wiedzy; Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane staże i stypendia stanowią przychód ww. osób (uczestników projektu) w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. Zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania od ww. świadczeń – staży i stypendiów (jako zwolnionych z podatku na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy) – comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Należy podkreślić, że z żadnego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, aby przychody podatnika zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 lecz objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym powinny zostać opodatkowane w związku z tym właśnie faktem (tj. w związku z objęciem ich obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym).
2015
17
mar

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z realizacją staży dla pracowników naukowych
Fragment:
Efektem realizowanych staży projektu jest wzrost innowacyjności firm z województwa ... poprzez wypracowanie PROJEKTÓW ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH dla tych przedsiębiorstw przez pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych, zwanych w projekcie stażystami. Koszty staży stanowią pomoc de minimis dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, a realizator projektu wystawia zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis każdemu przedsiębiorstwu, biorącemu udział w projekcie. Dodatkowo, każdemu stażyście zostanie/został zapewniony opiekun będący pracownikiem przedsiębiorstwa, w którym stażysta będzie odbywał staż. Zakres stażu został określony indywidualnie w programie stażu dla każdego statysty. Staż będzie odbywał się w miejscach prowadzenia działalności przedsiębiorstwa pod nadzorem pracowników tej firmy w ramach ustalonych zasad i godzin pracy. Na koszty staży składają się tzw. dodatki stażowe wypłacane przez Politechnikę ... (Beneficjenta, Realizatora projektu) naukowcom przez okres 6 miesięcy trwania stażu, na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Politechniką ..., przedsiębiorstwem i stażystą. Po zakończonym stażu stażysta przedkłada propozycję rozwiązania innowacyjnego dla przedsiębiorstwa (produkt projektu).
2015
6
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Staż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.