Staż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to staż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
lip

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy do wynagrodzenia za staż finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Fragment:

Odbycie stażu ułatwi studentom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, które będzie uzupełnieniem wiedzy pozyskanej na studiach. U każdego pracodawcy powołany zostanie opiekun stażysty, który będzie czuwać nad prawidłową realizacją programu stażu. Obowiązki pracodawcy zostały określone w Regulaminie programu staży dla studentów studiów I i II stopnia kierunku ... i studentów studiów I stopnia kierunku ... w ramach projektu (...) Proponuje się dwa typy staży (łączny czas trwania 360 h), 16 i 12 tygodniowe w zależności od zakresu realizacji: pierwszy typ stażu zakłada jego rozpoczęcie już w trakcie trwania semestru (8 tygodni po 20 h tygodniowo - 160 h) i kontynuacja stażu po semestrze w okresie 8 tygodni po 25 h tygodniowo (200h). drugi typ stażu to realizacja stażu w okresie wakacyjnym obejmującym 12 tygodni po 30 h tygodniowo (360 h). Planuje się, w uzasadnionych przypadkach, realizację stażu u dwóch pracodawców (jeden zakres tematyczny). Za staż student będzie otrzymywać wynagrodzenie miesięczne, wypłacane przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy studenta, opiekun wynagrodzenie za nadzór. Wypłata będzie następować na podstawie trójstronnych umów: Student-Pracodawca-Wnioskodawca.

2018
10
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania środków przyznanych w ramach programu ETIUDA: „środków na pokrycie kosztów stażu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym” i „środków finansowych na pokrycie kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego”, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b).

Fragment:

Program Etiuda zakłada odbycie przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. W ramach umowy zawartej między Uniwersytetem a NCN zostały przyznane Wnioskodawcy środki na realizacje tego stażu podzielone (ust. 1 pkt 6 umowy) na: środki przeznaczone na stypendium naukowe dla stypendysty, środki przeznaczone na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium, środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu naukowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przyznane Wnioskodawcy określone kolejno mianem „ środków na pokrycie kosztów stażu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym ” i „ środków finansowych na pokrycie kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego ”, mogą być objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.)? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z rozumieniem Zainteresowanego i orzecznictwem sądowym, do którego dotarł, środki przyznane na pokrycie kosztów stażu i kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego powinny zostać objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (do wysokości przewidzianych prawem limitów).

2018
3
lip

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem uczestnikom projektu wynagrodzenia stażowego.

Fragment:

Wnioskodawca w ramach powyższego projektu będzie zobligowany zawierać trójstronne umowy o staż dotyczące organizacji i odbycia stażu zawodowego będące umowami cywilnoprawnymi. Stronami takiej umowy będzie Uczelnia-Organizator Stażu, student/studentka wybranego kierunku Uczelni (Stażysta) oraz przedsiębiorstwo, firma lub instytucja, w której będzie realizowany staż (Pracodawca). Przedmiotem umowy będzie organizacja i odbycie stażu zawodowego w danym przedsiębiorstwie. W ramach ww. projektu, w okresie do dnia 30 września 2019 r., zaplanowano skierowanie na trzymiesięczne staże 150 studentów. Zgodnie z treścią standardów dotyczących kosztów realizacji projektu, każdemu stażyście będzie wypłacane przez Organizatora Stażu na koniec każdego miesiąca stażu (z dołu) wynagrodzenie stażowe stanowiące ekwiwalent za działania stażysty wymienione w umowie trójstronnej o staż mającej charakter umowy cywilnoprawnej, a finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę uczestnikom projektu wynagrodzenie stażowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – będzie stanowiło dla uczestników projektu przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy.

2018
2
lut

Istota:

Czy świadczenia wypłacane przez Uniwersytet laureatowi zatrudnionemu przez Uniwersytet są zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT?

Fragment:

Jako laureat konkursu, będąc pracownikiem Uniwersytetu, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Wnioskodawca otrzymał od Uniwersytetu polecenie odbycia podróży służbowej w celu odbycia stażu i prowadzenia za granicą określonych badań naukowych. W trakcie stażu Wnioskodawca otrzymuje od przełożonych z Uniwersytetu polecenia służbowe. Jednocześnie Wnioskodawca pozostaje w stosunku pracy z Uniwersytetem przez cały okres pobytu na stażu naukowym. Od świadczeń Uniwersytet pobiera obecnie zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18%. Przez cały okres pobytu na stażu naukowym, oprócz świadczeń, przeznaczonych wedle Umów I i II wyłącznie na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków oraz na pokrycie kosztów podróży, wypłacana jest laureatowi standardowa pensja wynikająca z umowy o pracę wraz ze wszystkimi przysługującymi dodatkami. Po powrocie ze stażu Wnioskodawca ma złożyć Uniwersytetowi sprawozdanie z odbytego stażu zagranicznego i ze zrealizowania poleceń służbowych w trakcie przebywania na stażu. Wnioskodawca traktuje pobyt na terenie państwa obcego odbywania stażu jako pobyt czasowy i – w okresie jego odbywania – ma miejsce zamieszkania w Polsce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczenia wypłacane przez Uniwersytet laureatowi zatrudnionemu przez Uniwersytet są zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia wypłacane przez Uniwersytet laureatowi zatrudnionemu przez Uniwersytet są zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT w granicach kwotowych określonych w Rozporządzeniu.

2017
7
gru

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

(...) stażu naukowego w opisanej sytuacji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy kwoty pieniężne przyznawane przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników prowadzonego Studium Doktoranckiego ze środków przyznanych Wnioskodawcy przez NCN w ramach umowy o finansowanie stypendium doktorskiego przyznanego w ramach konkursu „ A ” w części dotyczącej kwot przeznaczonych na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium oraz na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu naukowego w opisanym stanie faktycznym podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, przyznawane uczestnikom Studium Doktoranckiego środki na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium oraz na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu naukowego podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego.

2017
6
gru

Istota:

Czy z uwagi na przekroczony przez doktorantkę termin 12 miesięcy (wynikający z pkt II.14.Regulaminu, który został przedłużony na podstawie aneksu do umowy) do uzyskania stopnia naukowego doktora, środki finansowe na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu, wypłacone doktorantce, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: zarówno wypłacone przed upływem 12 miesięcy, jak i wypłacone po upływie 12 miesięcy, a jeżeli tak, to czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na ww. podatek?

Fragment:

Z informacji uzyskanych od promotora, obrona pracy doktorskiej nie jest możliwa do dnia 30 września 2017 r., również z tego powodu, że doktorantka uzyskała zgodę na odbycie stażu naukowego w USA trwającego 5 miesięcy (na okres: od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.) i w tym okresie będzie przebywać na stażu. W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 września 2017 r., Wnioskodawca dodał, że doktorantka uzyskała zgodę na odbycie stażu naukowego w Wielkiej Brytanii trwającego 5 miesięcy (na okres: od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.), i w tym okresie będzie przebywać na stażu. Zasady przyznawania stypendium naukowego opisuje część II. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków NCN, zatwierdzony decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2013 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei koszty stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu zostały opisane w załączniku nr 1 do aneksu nr 2 z dnia 11 lipca 2017 r. do umowy UMO-2014/12/T/HS1/00145 zawartej w dniu 11 września 2014 r. Następnie (...)

2017
2
wrz

Istota:

Wypłacane przez Wnioskodawcę uczestnikom stażu (pracownicy Wnioskodawcy oraz pracownicy jednostek podległych) kwoty na pokrycie kosztów stażu w instytucjach Unii Europejskiej oraz kosztów podróży związanej z tym stażem nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, wartość tego świadczenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W ramach staży, Wnioskodawca ponosi koszty: przejazdów z i do miejscowości, w której mieści się siedziba pracodawcy osoby skierowanej na staż oraz z i do miejscowości gdzie mieści się siedziba instytucji gdzie odbywać będzie się staż, pobytu, w wysokości 48 EUR za każdą pełną dobę pobytu, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, przelewów bankowych wysyłanych zleceń bankowych przez Wnioskodawcę oraz wiz pobytowych. Wnioskodawca na podstawie ustawy Kodeks pracy podpisuje z pracownikiem umowę, na podstawie której kieruje pracownika w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na odbycie stażu. Dla osób nie będących pracownikami Wnioskodawcy, umowę taką, zawiera w imieniu Wnioskodawcy jednostka będąca pracodawcą osoby skierowanej na staż. Umowa ta reguluje zobowiązania pracodawcy, pracownika oraz Wnioskodawcy jako organizatora stażu w tym m.in.: okres uczestnictwa w stażu oraz zasady finansowania kosztów stażu. Koszty stażu, pokrywane są w myśl uregulowań zawartych w art. 77 ustawy Kodeks pracy. Wnioskodawca dobrowolnie określił rodzaje wydatków, na podstawie których rozlicza się z osobą skierowaną do odbycia stażu. W świetle dyspozycji powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy, zwolnienie z opodatkowania dotyczy świadczeń otrzymanych w związku z odbywaniem podróży (a w przypadku pracowników podróży służbowej) oraz odnosi się osób będących oraz niebędących pracownikami.

2017
29
sie

Istota:

Opodatkowanie w Polsce środków otrzymanych w ramach stażu studenckiego we Francji

Fragment:

Rok ten był złożony z dwóch części: teoretycznej (zajęcia na uczelni, wykłady i ćwiczenia) oraz praktycznej (staż – stage de fin d`etudes). Sprawa Wnioskodawczyni dotyczy opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego za staż. Ukończenie wspomnianego stażu było warunkiem koniecznym do otrzymania dyplomu oraz tytułu magistra. Przed jego rozpoczęciem została podpisana umowa (convention de stage) między trzema stronami: studentem (czyli Wnioskodawczynią), uczelnią (Uniwersité d´Angers) oraz firmą, w której odbywał się staż (w przypadku Wnioskodawczyni było to ... w ... we Francji). Staż Wnioskodawczyni trwał od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r., a otrzymane łączne wynagrodzenie wyniosło 3 900 EUR (zgodnie z zaświadczeniem, które wystawiła firma, w której Wnioskodawczyni odbywała staż). Jest to kwota, którą Wnioskodawczyni otrzymała za cały okres stażu. Po otrzymaniu tytułu magistra Wnioskodawczyni wróciła do Polski. Od 16 listopada 2016 r. Wnioskodawczyni pracuje w ... na umowę o pracę na czas określony (do 31 maja 2017 r.). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wyjaśniła, że specyfika organizacji ww. etapu kształcenia magistrów polega na podziale roku akademickiego na część teoretyczną oraz praktyczną, polegającą na odbyciu stażu w placówce lub przedsiębiorstwie, z którym dany uniwersytet współpracuje.

2017
22
cze

Istota:

Czy wypłacane środki stażystom (studentom) w ramach realizowanego projektu – na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz w formie stypendiów – przez Uniwersytet, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. i obejmuje realizację 163 trzymiesięcznych staży studentów Wydziału w dwóch edycjach, od kwietnia do września 2017 r. oraz od kwietnia do września 2018 r. Okres realizacji stażu wynosi 3 miesiące (nieprzerwanie), z wyłączeniem sytuacji losowych, niezależnych od stażysty. W przypadkach losowych decyzję o zmianie, przesunięciu okresu realizacji stażu lub pozbawieniu statusu stażysty, podejmował będzie Kierownik projektu. Łączna liczba godzin stażu musi wynosić minimalnie 360 godzin (minimum 120 godzin w każdym miesiącu). Staże mają charakter fakultatywny w rozumieniu programu kształcenia obowiązującego na kierunkach prowadzonych na Wydziale i tym samym nie mogą zostać zaliczone jako integralna część toku studiów. Projekt realizowany będzie zgodnie z wytycznymi Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży. Uczestnik projektu zobowiązany jest do podjęcia wszelkich starań mających na celu zatrudnienie lub kontynuowanie kształcenia po ukończonym stażu, w obszarze merytorycznym, którego dotyczył staż. Każdy Uczestnik w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie jest zobligowany do poinformowania Dziekanatu o podjęciu zatrudnienia lub kontynuacji kształcenia.

2016
29
lip

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Z projektu na podstawie umowy zawartej z uczestnikiem stażu – studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentem, Wnioskodawca zobowiązuje się do: wypłacenia stypendium stażowego, pokrycia koszty badań lekarskich w kwocie 50 zł niezbędnych do odbycia stażu, pokrycia kosztów ubezpieczenia stażysty od następstw nieszczęśliwych wypadków kwocie 70 zł na okres realizacji stażu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wypłata kwoty stypendium stażowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy pokrycie kosztów badań lekarskich stażyście podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy pokrycie kosztów ubezpieczenia na okres realizacji stażu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy: Kwota stypendium stażowego wypłacanego w ramach projektu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota pokrycia kosztów badań lekarskich i kwota pokrycia kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest wolna od podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 89 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.