Staż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to staż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Wskazane przez Zainteresowanego „środki na pokrycie kosztów stażu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym” i „środki finansowe na pokrycie kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego” korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Wnioskodawca został bowiem wyznaczony do udziału w ww. programie przez Uniwersytet, miał wykonywać określone zadania (udział w stażu) przez określony czas poza miejscem zamieszkania. Udział Zainteresowanego w stażu ma w związku z tym cechy podróży skutkującej możliwością skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, środki otrzymane przez Wnioskodawcę, a określone w regulaminie programu X jako środki przeznaczone na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu naukowego, podlegają zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że wyjazd na staż zagraniczny w ramach programu X ma charakter podróży, o której stanowi przywołana powyżej regulacja art. 21 ust. 1 lit. b) ustawy podatkowej. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku z dnia 30 sierpnia 2018 r. należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie, informuje się, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej organ interpretacyjny nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy.

2018
16
gru

Istota:

Wskazane przez Zainteresowanego „środki na pokrycie kosztów stażu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym” i „środki finansowe na pokrycie kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego” nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Wnioskodawca został bowiem wyznaczony do udziału w ww. programie przez Uniwersytet, miał wykonywać określone zadania (udział w stażu) przez określony czas poza miejscem zamieszkania. Udział Zainteresowanego w stażu ma w związku z tym cechy podróży skutkującej możliwością skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, środki otrzymane przez Wnioskodawcę, a określone w regulaminie programu jako środki przeznaczone na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu naukowego, podlegają zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że wyjazd na staż zagraniczny w ramach programu ma charakter podróży, o której stanowi przywołana powyżej regulacja art. 21 ust. 1 lit. b) ustawy podatkowej. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku z dnia 28 września 2018 r. należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie, informuje się, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej organ interpretacyjny nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy.

2018
8
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku kształcenia zawodowego w postaci prowadzenia staży zawodowych dla pielęgniarek.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 123) staż korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) ? Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem w przepisach o podatku od towarów i usług objęto usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). Przeprowadzony przez Szpital staż wynikający z ramowego programu kształcenia specjalistycznego kursu XXX jest (zdaniem Szpitala) kształceniem zawodowym, w ramach którego uczestnicy uzyskają wiedzę przydatną w celach zawodowych. Dla objęcia określonych usług szkoleniowych zwolnieniem od podatku na podstawie tego przepisu, konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: muszą to być usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, usługi te muszą być prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wyjaśnić należy, że pojęcie „ kształcenie zawodowe ” zostało dość szeroko zdefiniowane w rozporządzeniu Rady UE z 17 października 2005 r., Nr 1777/2005, ustanawiającym środki wykonawcze do unijnych przepisów w zakresie VAT.

2018
19
paź

Istota:

Wskazane przez Zainteresowanego „środki na pokrycie kosztów stażu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym” i „środki finansowe na pokrycie kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego” nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Nie obejmuje natomiast zasad przyznawania w ramach stypendiów doktorskich środków na pokrycie przez stypendystę kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym (kosztów stażu w zagranicznym ośrodku finansowym) oraz środków na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego. Biorąc pod uwagę powyższe oraz opisany we wniosku stan faktyczny, wyjazd Wnioskodawcy do zagranicznego ośrodka naukowego nie wypełnia warunków podróży opisanych powyżej, tzn. nie miał on charakteru incydentalnego, krótkotrwałego i tymczasowego. Ponadto Zainteresowany w ramach programu poza stypendium nie otrzymuje diet – przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków oraz nie są mu zwracane faktycznie poniesione koszty podróży, ale – oprócz stypendium doktorskiego – kwoty, przeznaczone na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. W konsekwencji, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego wskazane przez Zainteresowanego „ środki na pokrycie kosztów stażu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym ” i „ środki finansowe na pokrycie kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego ” nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
13
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Nie obejmuje natomiast zasad przyznawania w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA środków na pokrycie przez stypendystę kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym (kosztów stażu w zagranicznym ośrodku finansowym) oraz środków na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego. Biorąc pod uwagę powyższe oraz opisany we wniosku stan faktyczny, wyjazd Wnioskodawcy do zagranicznego ośrodka naukowego nie wypełnia warunków podróży opisanych powyżej, tzn. nie miał on charakteru incydentalnego, krótkotrwałego i tymczasowego. Ponadto Zainteresowany w ramach programu Etiuda poza stypendium nie otrzymuje diet – przeznaczonych na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków oraz nie są mu zwracane faktycznie poniesione koszty podróży, ale – oprócz stypendium doktorskiego – kwoty, przeznaczone na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży związanej z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. W konsekwencji, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego wskazane przez Zainteresowanego „ środki na pokrycie kosztów stażu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym ” i „ środki finansowe na pokrycie kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego ” nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
29
lip

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy do wynagrodzenia za staż finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Fragment:

Odbycie stażu ułatwi studentom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, które będzie uzupełnieniem wiedzy pozyskanej na studiach. U każdego pracodawcy powołany zostanie opiekun stażysty, który będzie czuwać nad prawidłową realizacją programu stażu. Obowiązki pracodawcy zostały określone w Regulaminie programu staży dla studentów studiów I i II stopnia kierunku ... i studentów studiów I stopnia kierunku ... w ramach projektu (...) Proponuje się dwa typy staży (łączny czas trwania 360 h), 16 i 12 tygodniowe w zależności od zakresu realizacji: pierwszy typ stażu zakłada jego rozpoczęcie już w trakcie trwania semestru (8 tygodni po 20 h tygodniowo - 160 h) i kontynuacja stażu po semestrze w okresie 8 tygodni po 25 h tygodniowo (200h). drugi typ stażu to realizacja stażu w okresie wakacyjnym obejmującym 12 tygodni po 30 h tygodniowo (360 h). Planuje się, w uzasadnionych przypadkach, realizację stażu u dwóch pracodawców (jeden zakres tematyczny). Za staż student będzie otrzymywać wynagrodzenie miesięczne, wypłacane przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy studenta, opiekun wynagrodzenie za nadzór. Wypłata będzie następować na podstawie trójstronnych umów: Student-Pracodawca-Wnioskodawca.

2018
10
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania środków przyznanych w ramach programu ETIUDA: „środków na pokrycie kosztów stażu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym” i „środków finansowych na pokrycie kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego”, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b).

Fragment:

Program Etiuda zakłada odbycie przez stypendystę stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. W ramach umowy zawartej między Uniwersytetem a NCN zostały przyznane Wnioskodawcy środki na realizacje tego stażu podzielone (ust. 1 pkt 6 umowy) na: środki przeznaczone na stypendium naukowe dla stypendysty, środki przeznaczone na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium, środki przeznaczone na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu naukowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przyznane Wnioskodawcy określone kolejno mianem „ środków na pokrycie kosztów stażu stypendysty w zagranicznym ośrodku naukowym ” i „ środków finansowych na pokrycie kosztów podróży stypendysty do zagranicznego ośrodka naukowego ”, mogą być objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.)? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z rozumieniem Zainteresowanego i orzecznictwem sądowym, do którego dotarł, środki przyznane na pokrycie kosztów stażu i kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego powinny zostać objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (do wysokości przewidzianych prawem limitów).

2018
3
lip

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem uczestnikom projektu wynagrodzenia stażowego.

Fragment:

Wnioskodawca w ramach powyższego projektu będzie zobligowany zawierać trójstronne umowy o staż dotyczące organizacji i odbycia stażu zawodowego będące umowami cywilnoprawnymi. Stronami takiej umowy będzie Uczelnia-Organizator Stażu, student/studentka wybranego kierunku Uczelni (Stażysta) oraz przedsiębiorstwo, firma lub instytucja, w której będzie realizowany staż (Pracodawca). Przedmiotem umowy będzie organizacja i odbycie stażu zawodowego w danym przedsiębiorstwie. W ramach ww. projektu, w okresie do dnia 30 września 2019 r., zaplanowano skierowanie na trzymiesięczne staże 150 studentów. Zgodnie z treścią standardów dotyczących kosztów realizacji projektu, każdemu stażyście będzie wypłacane przez Organizatora Stażu na koniec każdego miesiąca stażu (z dołu) wynagrodzenie stażowe stanowiące ekwiwalent za działania stażysty wymienione w umowie trójstronnej o staż mającej charakter umowy cywilnoprawnej, a finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę uczestnikom projektu wynagrodzenie stażowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – będzie stanowiło dla uczestników projektu przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy.

2018
2
lut

Istota:

Czy świadczenia wypłacane przez Uniwersytet laureatowi zatrudnionemu przez Uniwersytet są zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT?

Fragment:

Jako laureat konkursu, będąc pracownikiem Uniwersytetu, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Wnioskodawca otrzymał od Uniwersytetu polecenie odbycia podróży służbowej w celu odbycia stażu i prowadzenia za granicą określonych badań naukowych. W trakcie stażu Wnioskodawca otrzymuje od przełożonych z Uniwersytetu polecenia służbowe. Jednocześnie Wnioskodawca pozostaje w stosunku pracy z Uniwersytetem przez cały okres pobytu na stażu naukowym. Od świadczeń Uniwersytet pobiera obecnie zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18%. Przez cały okres pobytu na stażu naukowym, oprócz świadczeń, przeznaczonych wedle Umów I i II wyłącznie na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków oraz na pokrycie kosztów podróży, wypłacana jest laureatowi standardowa pensja wynikająca z umowy o pracę wraz ze wszystkimi przysługującymi dodatkami. Po powrocie ze stażu Wnioskodawca ma złożyć Uniwersytetowi sprawozdanie z odbytego stażu zagranicznego i ze zrealizowania poleceń służbowych w trakcie przebywania na stażu. Wnioskodawca traktuje pobyt na terenie państwa obcego odbywania stażu jako pobyt czasowy i – w okresie jego odbywania – ma miejsce zamieszkania w Polsce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczenia wypłacane przez Uniwersytet laureatowi zatrudnionemu przez Uniwersytet są zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia wypłacane przez Uniwersytet laureatowi zatrudnionemu przez Uniwersytet są zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT w granicach kwotowych określonych w Rozporządzeniu.

2017
7
gru

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

(...) stażu naukowego w opisanej sytuacji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy kwoty pieniężne przyznawane przez Wnioskodawcę na rzecz uczestników prowadzonego Studium Doktoranckiego ze środków przyznanych Wnioskodawcy przez NCN w ramach umowy o finansowanie stypendium doktorskiego przyznanego w ramach konkursu „ A ” w części dotyczącej kwot przeznaczonych na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium oraz na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu naukowego w opisanym stanie faktycznym podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, przyznawane uczestnikom Studium Doktoranckiego środki na pokrycie przez stypendystę kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym w ramach stypendium oraz na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu naukowego podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego.