ITPB1/4511-567/16-1/MPŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy usługi wypożyczania sprzętu wodnego (motorówki do 10KM, rowerki wodne) sklasyfikowane wg PKWiU 2008 jako 77.21.10.0 – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wg PKD jako 77.21.Z., które podatnik zamierza świadczyć w ramach działalności gospodarczej mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 5 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik zamierza otworzyć działalność gospodarczą polegającą na wypożyczaniu sprzętu wodnego (motorówki do 10KM, rowerki wodne). Świadczone usługi zostały sklasyfikowane wg PKWiU 2008 jako 77.21.10.0 – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wg PKD jako 77.21.Z. Wypożyczany sprzęt będzie zakupiony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i będzie stanowił własność podatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi wypożyczania sprzętu wodnego (motorówki do 10KM, rowerki wodne) sklasyfikowane wg PKWiU 2008 jako 77.21.10.0 – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wg PKD jako 77.21.Z., które podatnik zamierza świadczyć w ramach działalności gospodarczej mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wypożyczania sprzętu wodnego (motorówki do 10KM, rowerki wodne) sklasyfikowane wg PKWiU 2008 jako 77.21.10.0 – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wg PKD jako 77.21.Z., które podatnik zamierza świadczyć w ramach działalności gospodarczej mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%. Wyżej wymienione usługi nie są przedmiotem wyłączenia opodatkowania w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 ze zm.) oraz nie zostały wymienione w załączniku nr 2 wspomnianej ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, usługi wypożyczania sprzętu wodnego (motorówki do 10KM, rowerki wodne) sklasyfikowane wg PKWiU 2008 jako 77.21.10.0 – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wg PKD jako 77.21.Z., mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, jako przychód z najmu i innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.), do którego odwołuje się poprzednio wymieniony artykuł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%:

 1. przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,
 2. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
 3. przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
 4. przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
 5. przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
 6. przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 7. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 8. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 9. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Podkreślić jednakże należy, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, tj. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W związku z powyższym, w celu zbadania możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza otworzyć działalność gospodarczą polegającą na wypożyczaniu sprzętu wodnego (motorówki do 10KM, rowerki wodne). Świadczone usługi zostały sklasyfikowane wg PKWiU 2008 jako 77.21.10.0 – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wg PKD jako 77.21.Z. Wypożyczany sprzęt będzie zakupiony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i będzie stanowił własność podatnika.

Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu wodnego, nie zostały wymienione jako wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowej sprawie, przychód z tytułu sezonowego wypożyczania sprzętu wodnego podlegał będzie opodatkowaniu ryczałtem według stawki 8,5%.

Podstawą dla ustalenia wysokości stawki podatku nie będzie jednak wskazany przez Wnioskodawcę art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zw. z cyt. art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten bowiem dotyczy m.in. najmu (oraz innych umów o podobnym charakterze) składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy najem ten nie stanowi przedmiotu działalności.

Charakter świadczonych usług (wypożyczanie sprzętu wodnego) wskazuje natomiast na to, że wypożyczanie składników majątku związanych z działalnością gospodarczą będzie przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, stawkę ryczałtu do przychodów uzyskiwanych z działalności Wnioskodawcy zastosować należy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując, pomimo nieprawidłowo wskazanej podstawy prawnej, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym do uzyskiwanych przychodów z działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego należy przypisać stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%, należało ocenić jako prawidłowe.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Należy również zwrócić uwagę, iż możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzależniona będzie także od właściwego przypisania faktycznego, a nie deklarowanego rodzaju usług, które będą wykonywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej do określonego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.