ITPB1/415-67/12/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych w wysokości 5,5% od uzyskanego przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2012 r. (data wpływu 20 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowania pojazdami ciężarowymi. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza świadczyć usługi polegające na kierowaniu (przewożeniu ładunków) samochodami ciężarowymi o ładowności przekraczającej 2 tony, należącymi do kilku zleceniodawców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych w wysokości 5,5% od uzyskanego przychodu...

Wnioskodawca uważa, iż na zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r. Nr 144 poz. 930) „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi (...) 5,5% przychodów z działalności (...) w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton”. Opodatkowanie stawką ryczałtu 5,5% przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z tytułu świadczenia usług transportowych zostało uzależnione od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. podatnik musi uzyskiwać przychody z tytułu działalności polegającej na przewozie ładunków;
 2. dokonywany przez podatnika przewóz musi być dokonany taborem samochodowym, zaś ładowność samochodów musi przekraczać 2 tony.

Nie ulega wątpliwości, iż pierwsza przesłanka została spełniona - Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody z tytułu działalności polegającej na przewozie ładunków.

Aby ocenić czy spełniona została druga przesłanka należy wyjaśnić pojecie taboru samochodowego o ładowności powyżej 2 ton.

W Klasyfikacji Środków Trwałych (w Części III - Szczegółowy podział środków trwałych, Grupa 7 - Środki transportu, podgrupa 74 - Pojazdy mechaniczne) wyszczególniono rodzaj 742 - Samochody ciężarowe. Rodzaj ten obejmuje pojazdy samochodowe przystosowane konstrukcyjnie do przewozu ładunków, tj. zarówno samochody ciężarowe uniwersalne (pojazdy z nadwoziem skrzyniowym przeznaczone do przewozu różnych ładunków), jak i samochody ciężarowe o nadwoziach specjalizowanych (pojazdy samochodowe przystosowane konstrukcyjnie do przewozu jedynie określonych rodzajów ładunków). Wnioskodawca świadczył będzie usługi pojazdem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton, zatem również druga przesłanka wskazana w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne została spełniona.

Tym samym, mając na uwadze, iż w załączniku Nr 2 ww. ustawy, ustawodawca nie wyszczególnił działalności, której prowadzenia zamierza podjąć się Wnioskodawca, to Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych w wysokości 5,5% od uzyskanego przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 307 ze zm.) - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m. in.:

 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika Nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) tej ustawy),
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia „tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton”. Zgodnie ze Współczesnym Słownikiem Języka Polskiego pod redakcją Bogusława Dunaj, Wydawnictwo Langenscheidt Warszawa 2007 r. pod pojęciem słowa „tabor” należy rozumieć ogół środków transportu danego rodzaju jakiegoś przedsiębiorstwa, miasta, państwa itp.: tabor samochodowy, tramwajowy, kolejowy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług kierowania pojazdami ciężarowymi o ładowności powyżej 2 ton. Usługi świadczone będą na rzecz kilku podmiotów przy użyciu środków transportu będących własnością zleceniodawców.

Przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w zakresie przewozów ładunków samochodem ciężarowym, istotne znaczenie ma sama techniczna możliwość łącznego przewiezienia ładunku o określonym tonażu z uwzględnieniem ciągniętej za samochodem przyczepy, naczepy, itp.

Jeżeli w istocie jak wskazano w złożonym wniosku, Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zamierza przewozić ładunki samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton, a usługi te w świetle odrębnych przepisów, nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, mogą być świadczone powierzonym środkiem transportowym (nie stanowiącym własności Wnioskodawcy), to przychód uzyskany ze świadczenia tych usług podlega opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.