ITPB1/415-1101/14/MP | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
ITPB1/415-1101/14/MPinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wytwórcza
 3. ryczałty
 4. sprzedaż
 5. stawki ryczałtu
 6. wyroby cukiernicze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca dnia 3 marca 2014 r. założył działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Wnioskodawca jako przedmiot wykonywanej działalności zgłosił według PKD:

  -
 • 46.36.Z - sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
 • 10.82.Z - produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
 • 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zajmuje się handlem artykułami cukierniczymi (sprzedażą nabytych uprzednio i nieprzetworzonych wyrobów i towarów) oraz wytwarzaniem lukru plastycznego i masy cukrowej, z zakupionych przez Wnioskodawcę składników, m.in. cukru, barwników, galaretki.

Wnioskodawca wytworzone w/w produkty sprzedaje za pośrednictwem serwisu internetowego allegro. Odbiorcami są zarówno odbiorcy indywidualni jak i firmy.

Przychody powstałe w wyniku sprzedaży nabytych uprzednio i nieprzetworzonych wyrobów i towarów, Wnioskodawca opodatkowuje stawką 3% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przychody powstałe w wyniku sprzedaży wytwarzanych przez Wnioskodawcę wyrobów tj. lukru plastycznego i masy cukrowej dotyczą działalności wytwórczej. Wnioskodawca opodatkowuje je stawką podatku w wysokości 5,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo odprowadza podatek w wysokości 3% od sprzedaży nabytych uprzednio i nieprzetworzonych wyrobów i towarów tj. z działalności w zakresie handlu oraz stawką 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej...

Zdaniem Wnioskodawcy przychody powstałe w wyniku sprzedaży nabytych uprzednio i nieprzetworzony wyrobów i towarów są przez niego prawidłowo opodatkowane stawką 3% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit b. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Działalność Wnioskodawcy polega na handlu artykułami cukierniczymi (sprzedaży nabytych uprzednio i nieprzetworzonych wyrobów i towarów) m.in. galaretki, barwniki spożywcze, posypki lukrowe, lukrowe figurki do dekoracji, perełki cukiernicze.

Kolejna działalność Wnioskodawcy polega na wytwarzaniu lukru plastycznego i masy cukrowej, z zakupionych przez Wnioskodawcę składników, m.in. cukru, barwników, galaretki. Zdaniem Wnioskodawcy działalność wytwórcza, to zgodnie z art. 4 ust. l pkt 4 działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że przychody powstałe w wyniku sprzedaży wytwarzanych przez niego wyrobów tj. lukru plastycznego i masy cukrowej dotyczą działalności wytwórczej i winny być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl powołanego wyżej artykułu stawkę 5,5% stosuje się bowiem do przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października

2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

  -
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Przez działalność usługową w zakresie handlu należy rozumieć z kolei – jak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy wynika, że działalność wytwórcza jest to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika.

Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „wytwarzania”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „wytwarzać” to „produkować coś; tworząc wydzielać coś; powodować powstanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002). Ponadto, użyte w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy sformułowanie „sprzedaży uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3% przychodów. Z kolei w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy, ryczałt od przychodów z działalności wytwórczej wynosi 5,5% przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zajmuje się handlem artykułami cukierniczymi (sprzedażą nabytych uprzednio nieprzetworzonych wyrobów i towarów) oraz wytwarzaniem lukru plastycznego i masy cukrowej, z zakupionych składników, m.in. cukru, barwników, galaretki.

Przychody powstałe w wyniku sprzedaży nabytych uprzednio, nieprzetworzonych wyrobów i towarów, Wnioskodawca opodatkowuje stawką ryczałtu 3%. Z kolei przychody powstałe w wyniku sprzedaży wytwarzanych przez Wnioskodawcę wyrobów tj. lukru plastycznego i masy cukrowej dotyczą działalności wytwórczej i opodatkowane są stawką podatku w wysokości 5,5%.

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt rozpatrywanej sprawy, należy stwierdzić, że o zakwalifikowaniu działalności gospodarczej do działalności wytwórczej decyduje m.in. końcowy efekt tej działalności, tj. powstanie z zakupionych czy wytworzonych materiałów nowego wyrobu. W wyniku czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę z kilku składników tj. m.in. cukru, barwników, galaretki powstaje nowy wyrób w postaci lukru plastycznego i masy cukrowej.

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w tym zakresie jest więc działalność wytwórcza (w wyniku samodzielnego działania Wnioskodawcy powstaje z kilku składników nowy produkt).

Z kolei działalność Wnioskodawcy w zakresie handlu artykułami cukierniczymi tj. sprzedaży nabytych uprzednio, nieprzetworzonych wyrobów i towarów odpowiada definicji działalności usługowej w zakresie handlu.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że działalność Wnioskodawcy polegająca na wytwarzaniu lukru plastycznego i masy cukrowej, z zakupionych przez Wnioskodawcę składników, m.in. cukru, barwników, galaretki powinna być opodatkowana zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawką ryczałtu w wysokości 5,5%. Z kolei działalność Wnioskodawcy w zakresie handlu artykułami cukierniczymi tj. polegająca na sprzedaży nabytych uprzednio, nieprzetworzonych wyrobów i towarów powinna być opodatkowana stawką ryczałtu 3% w myśl rt. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Końcowo podkreślić należy, że interpretację indywidualną wydaje się wyłącznie w oparciu o stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony przez Wnioskodawcę, natomiast dopiero w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ podatkowy może dokonać ustalenia okoliczności stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), które rzeczywiście zaistniały.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego mającego miejsce w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.