IPTPB1/415-484/12-4/KSU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1) Czy którykolwiek rodzaj działalności wymieniony powyżej pozbawia Wnioskodawczynię możliwości rozliczania się na zasadach ryczałtowego podatku od przychodów?
2) Jaka jest stawka podatku ryczałtowego dla wyżej wymienionej działalności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2012 r. (data wpływu 6 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym pismem złożonym w dniu 17 października 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym i ustalenia stawki ryczałtu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), w związku z czym pismem z dnia 11 października 2012 r., Nr IPTPB1/415-484/12-2/KSU, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W dniu 17 października 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 16 października 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć działalność gospodarczą:

 1. związaną z działalnością wydawniczą, tj.:
  • PKWiU 58.11.19 – książki, albumy, broszury, przewodniki turystyczne, książki dla dzieci,
  • PKWiU 58.11.16 – mapy turystyczne (szlaki turystyczne piesze, rowerowe, najciekawsze zabytki, itp.),
  • PKWiU 58.19.11 – karty pocztowe ilustrowane, drukowane,
  • PKWiU 58.11.41 – sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych (bez świadczenia usług reklamowych),
 1. wspomagającą prowadzenie biura:
  • PKWiU 82.19.13 – usługi sekretarskie (przepisywanie tekstów, korekta, pisma, listy, faxy, itp.).

Wnioskodawczyni chciałaby wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy którykolwiek rodzaj działalności wymieniony powyżej pozbawia Wnioskodawczynię możliwości rozliczania się na zasadach ryczałtowego podatku od przychodów...
 2. Jaka jest stawka podatku ryczałtowego dla wyżej wymienionej działalności...

Zdaniem Wnioskodawczyni, (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz załącznikiem nr 2 do tej ustawy, działalność, o której mowa wyżej nie pozbawia Jej możliwości rozliczenia się na zasadach podatku ryczałtowego od przychodów.

Ponadto, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, stawka podatku ryczałtowego dla działalności sklasyfikowanej wg PKWiU symbolem 58.11.19, 58.11.16, 58.19.11 wynosi 5,5%, a dla działalności sklasyfikowanej symbolem 58.11.41, 82.19.13 wynosi 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, stanowi, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi wykaz usług, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z przedstawionego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć działalność gospodarczą:

 1. związaną z działalnością wydawniczą, tj.:
  • książki, albumy, broszury, przewodniki turystyczne, książki dla dzieci (PKWiU 58.11.19),
  • mapy turystyczne (PKWiU 58.11.16),
  • karty pocztowe ilustrowane, drukowane (PKWiU 58.19.11),
  • sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych (bez świadczenia usług reklamowych) (PKWiU 58.11.41),
 1. wspomagającą prowadzenie biura:
  • usługi sekretarskie (PKWiU 82.19.13).

Załącznik nr 2 nie zawiera usług o symbolach PKWiU: 58.11.16, 58.11.19, 58.11.41, 58.19.11, 82.19.13. Zatem przychody z opisanej w złożonym wniosku działalności gospodarczej, którą Wnioskodawczyni zamierza podjąć, mogą być – po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z ww. ustawy – opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Wyjaśnić jednak należy, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje numer identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik. W związku z tym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o wskazane przez Wnioskodawczynię grupowanie.

W kwestii zastosowania właściwej stawki podatku wskazać należy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Zatem przychody z działalności wytwórczej podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5%, o ile dany rodzaj działalności wytwórczej nie jest objęty innymi stawkami przewidzianymi w art. 12 ww. ustawy, albo nie należy do usług, których wykonywanie wyłącza z opodatkowania ryczałtem, wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

Przez działalność wytwórczą w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy należy rozumieć działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy podlegają opodatkowaniu wg stawki 8,5%.

Za działalność usługową w rozumieniu art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Jak wskazano we wniosku działalność, którą Wnioskodawczyni zamierza podjąć, będzie polegała na świadczeniu usług sekretarskich oraz na wydawaniu książek, albumów, broszur, przewodników i map turystycznych, kart pocztowych itp. przy czym w wydawanych książkach udostępniane będzie miejsce na reklamy.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, iż działalność wydawniczą, w wyniku której powstaną nowe wyroby, które następnie zostaną sprzedane, należy zakwalifikować jako działalność wytwórczą w rozumieniu ustawy. Przychody opisane we wniosku skalsyfikowane wg PKWiU symbolem 58.11.19, 58.11.16, 58.19.11, należy zatem opodatkować wg stawki 5,5%.

Natomiast przychody sklasyfikowane przez Wnioskodawczynię jako sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych (PKWiU 58.11.41) oraz usługi sekretarskie (PKWiU 82.19.13)należy uznać za przychody z działalności usługowej, opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%. W tym przypadku bowiem nie można mówić ani o działalności wytwórczej, ani też o usługach w zakresie handlu.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawczynię zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.