ILPB1/415-738/14-2/IM | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego.
ILPB1/415-738/14-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. handel
 2. stawki ryczałtu
 3. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2014 r. (data wpływu 18 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego:

 • w części dotyczącej możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą polegającą na zakupie używanych, zużytych, przeznaczonych do złomowania kabli miedzianych i aluminiowych w otulinie z tworzywa sztucznego. Ww. surowiec zostanie poddany procesowi usunięcia otuliny, a następnie zostanie sprzedany oddzielnie jako złom miedzi lub złom aluminium oraz odpad tworzywa sztucznego.

Ww. działalność Wnioskodawczyni zamierza rozliczać na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obecnie Wnioskodawczyni nie prowadzi innej działalności gospodarczej, jest osobą zamężną w jej małżeństwie ustanowiona jest rozdzielność majątkowa od 1995 r.

Jednocześnie informuje, że w związku z zapytaniem Urząd Statystyczny poinformował, że PKWiU dla ww. działalności mieści się w grupowaniu PKWiU 38.32.23.0 „Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy właściwa w tym zakresie jest stawka 3% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz czy ww. działalność gospodarczą Wnioskodawczyni może rozliczać na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, działalność gospodarcza polegającą na zakupie używanych, zużytych, przeznaczonych do złomowania kabli miedzianych i aluminiowych w otulinie z tworzywa sztucznego, poddaniu ww. surowiec procesowi usunięcia otuliny a następnie sprzedaży oddzielnie jako złom miedzi lub złom aluminium oraz odpad tworzywa sztucznego spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 3 lub 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i powinna być rozliczana z zastosowaniem 3% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego. Ponadto ww. działalność nie znajduje się w katalogu wyłączeń, stanowiącym załącznik do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:
 • w części dotyczącej możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, definiującym odpowiednio działalność gastronomiczną oraz działalność usługową w zakresie handlu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Stosownie natomiast do tego art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% z działalności usługowej w zakresie handlu.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) cyt. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa „przetworzone”, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) przetwarzać to: przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegająca na zakupie używanych, zużytych, przeznaczonych do złomowania kabli miedzianych i aluminiowych w otulinie z tworzywa sztucznego. Ww. surowiec zostanie poddany procesowi usunięcia otuliny, a następnie zostanie sprzedany oddzielnie jako złom miedzi lub złom aluminium oraz odpad tworzywa sztucznego.

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawczyni podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionych kabli miedzianych i aluminiowych w otulinie z tworzywa sztucznego – to należy uznać, że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię nie jest działalność usługowa w zakresie handlu.

Sprzedaż używanych, zużytych, przeznaczonych do złomowania kabli miedzianych i aluminiowych poddanych procesowi usunięcia otuliny, jako złom miedzi lub złom aluminium oraz odpad tworzywa sztucznego przetwarzanych będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. stawką 8,5%.

Reasumując, działalność gospodarcza, którą Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć może (przy spełnieniu pozostałych ustawowych warunków zastosowania tej formy opodatkowania) być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jednak rozliczana stawką ryczałtu 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, a nie tak jak wskazała Wnioskodawczyni stawką 3%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.