IBPBI/1/4511-295/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej dla świadczenia usług wskazanych we wniosku
IBPBI/1/4511-295/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. roboty budowlane
 2. stawki ryczałtu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 10 marca 2015 r.), uzupełnionym 16 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych:

 • z działalności polegającej na wytwarzaniu produktów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego - jest nieprawidłowe,
 • ze świadczenia wskazanych we wniosku usług budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 czerwca 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-295/15/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 16 czerwca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która polega na spawaniu elementów metalowych, tj. rur wodociągowych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, systemów grzewczych, drutów zbrojeniowych.

Ponadto świadczy usługi, mieszczące się zgodnie z PKWiU w zakresie robót budowlanych, tj.:

 • prac polegających na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu, poprzez zróżnicowany zakres robót ziemnych i fundamentowych i wykonanie elementów nośnych,
 • obejmujących wykonywanie przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów,
 • polegających na wykonaniu robót montażowych instalacyjnych i wykończeniowych.

Część ww. konstrukcji wykonywana jest z pojedynczych elementów wykonywanych przez podwykonawców, które Wnioskodawca spawając składa w całość, przez co powstaje nowy produkt (działalność wytwórcza).

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zgodnie z PKWiU mieszczą się w zakresie działalności wytwórczej, ponieważ konstrukcje wykonywane są z pojedynczych elementów, które on składa w całość tworząc gotowy produkt (działalność wytwórcza). Usługi te są sklasyfikowane w dziale 25 PKWiU:

 • 25.11 konstrukcje metalowe i ich części,
 • 25.12 drzwi i okna z metalu (winno być: metalowe elementy stolarki budowlanej),
 • 25.12.9 usługi podwykonawców związane z produkcją drzwi i okien z metalu (winno być: usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej),
 • 25.21 grzejniki i kotły centralnego ogrzewania,

Wnioskodawca prowadzi również działalność budowlaną (dział 43 PKWiU), sklasyfikowaną pod symbolami:

 • 43.20 roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
 • 43.21.10 roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych,
 • 43.21.10.2 roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych,
 • 43.22 roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • 43.22.12 roboty związane z wykonywaniem instalacji ciepłych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • 43.22.20 roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych,
 • 43.29 pozostałe roboty instalacyjne,
 • 43.99.90 roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Do wytwarzania ww. konstrukcji oraz usług montażowych materiał zostaje Wnioskodawcy powierzony przez zamawiającego (do wszystkich usług).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ww. usługi świadczone przez moją firmę powinny być opodatkowane stawką 5,5%, czy stawką 8,5%...

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, z art. 6 ust. 1 tej ustawy wynika, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona m.in. od nie wystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług nie wymieniono wyrobów i usług, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), sklasyfikowane są w Dziale 25 – wyroby metalowe gotowe z wyłączeniem maszyn i urządzeń oraz w Dziale 43 – roboty budowlane specjalistyczne. Oznacza to tym samym, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza, sklasyfikowana pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU, może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym, w myśl z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • działalność usługowa to pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
 • działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów.

Klasyfikacji świadczonych usług lub wytwarzanych wyrobów do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują bowiem przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. W razie wątpliwości co do prawidłowości określonej kwalifikacji wyrobów i usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o jej wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi, co wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f oraz pkt 4 lit. a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5 % przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f tej ustawy),
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy).

Z wniosku oraz jego uzupełnienia wynika m.in., że Wnioskodawca, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wytwarza wyroby lub świadczy usługi budowlane sklasyfikowane pod wymienionymi we wniosku symbolami PKWiU, mieszczącymi się w Dziale 25 - wyroby metalowe gotowe z wyłączeniem maszyn i urządzeń oraz Dziale 43 - roboty budowlane specjalistyczne tej Klasyfikacji. Świadczone usługi sklasyfikowane w Dziale 25 PKWiU mieszczą się w zakresie działalności wytwórczej, ponieważ konstrukcje, o których mowa we wniosku wykonywane są z pojedynczych elementów, które Wnioskodawca składa w całość tworząc gotowy produkt. Przy czym, w uzupełnieniu wniosku w odpowiedzi na pytanie „czy i które przedmioty wytwarzane w ramach prowadzonej działalności wytwórczej są wytwarzane z materiałów powierzonych przez zleceniodawców...” wskazano, że do „wytworzenia ww. konstrukcji oraz usług montażowych, materiał zostaje Wnioskodawcy powierzony przez zamawiającego (...)”.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy, stwierdzić należy, że jeżeli świadczone w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi zostały prawidłowo przypisane do określonych grupowań PKWiU, to stawką ryczałtu właściwą do opodatkowania przychodów uzyskanych:

 • z działalności polegającej na wytwarzaniu produktów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego jest stawka 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ww. ustawy),
 • ze świadczenia usług budowlanych jest stawka 5,5% (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy).

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych:

 • z działalności polegającej na wytwarzaniu produktów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego - jest nieprawidłowe,
 • ze świadczenia wskazanych we wniosku usług budowlanych - jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

roboty budowlane
IPTPB1/4511-230/15-2/ASZ | Interpretacja indywidualna

stawki ryczałtu
IBPBI/1/4511-184/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.