IBPBI/1/4511-184/WRz | Interpretacja indywidualna

Według jakiej stawki ryczałtu ewidencjonowanego opodatkować uzyskane przychody z pośrednictwa w usługach sprzedaży detalicznej i hurtowej ?
IBPBI/1/4511-184/WRzinterpretacja indywidualna
 1. stawki ryczałtu
 2. usługi transportowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 12 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 16 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży:

 • detalicznej towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - jest prawidłowe,
 • hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i wyrobów skórzanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży:

 • detalicznej towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych oraz
 • hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i wyrobów skórzanych.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 7 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na zasadzie umowy agencyjnej. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określono dla tej działalności PKD 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych w wyspecjalizowanych sklepach oraz PKD 46.16.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, nie jest też kolporterem prasy. Umowa agencyjna, którą podpisała z dającym zlecenie tak określa obowiązki i wynagrodzenie: Agent będzie zawierał w imieniu dającego zlecenie umowy sprzedaży odzieży używanej dostarczonej i nabytej przez dającego zlecenie w miejscu i czasie wskazanym przez dającego zlecenie, w punkcie sprzedaży detalicznej w którym agent realizuje postanowienia. Dający zlecenie zapewnia agentowi wyposażenie punktu sprzedaży detalicznej, kasę fiskalną, szyldy reklamowe i inne niezbędne materiały. Agent będzie świadczył usługi objęte niniejszą umową a nadto ma prawo posługiwać się osobami trzecimi-osobami świadczącymi na rzecz agenta usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Agent otrzymuje wynagrodzenie miesięczne na które składa się wynagrodzenie ryczałtowe + wynagrodzenie prowizyjne od całości miesięcznego obrotu brutto zrealizowanego przez agenta, całkowite miesięczne wynagrodzenie agenta nie będzie niższe niż podana w umowie kwota netto.

Jako formę opodatkowania Wnioskodawczyni, wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z PKWiU jej działalność należy, sklasyfikować pod symbolem 47.00.89. Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych oraz pod symbolem 46.16. Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i wyrobów skórzanych.

Istotne elementy stanu faktycznego zawarto również w części H poz. 70 wniosku ORD-IN, gdzie wskazano, że Wnioskodawczyni nie jest właścicielką sprzedawanego towaru.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody osiągane z wyżej opisanej działalności mogą być opodatkowane stawką 8,5%, jako przychody z działalności usługowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadzona przez nią działalność nie jest związaną z usługami pośrednictwa sklasyfikowanymi w PKWiU pod symbolem 51.18 i 51.19, w związku z tym uzyskane w ramach tej działalności przychody mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Do wyboru pozostają dwie stawki podatku, tj. 3,0% i 8,5%.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5 % przychód z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b tej ustawy)
 • 3,0% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b tej ustawy).

W związku z faktem, że zgodnie z podpisaną umową agencyjną, a także stanem faktycznym Wnioskodawczyni nie nabywa na własność zbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej towarów, a tym samym nie prowadzi typowej działalności handlowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to tym samym nie może zastosować 3% stawki tego podatku, lecz zobowiązana jest do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki, zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b ww. ustawy, jako stawki podatku przypisanej do działalności usługowej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.),

ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Natomiast działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonanie usługi, która obejmuje wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, nie wymieniono wskazanych przez Wnioskodawczynię usług, sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolami: 47.00.89, tj. Usług sprzedaży detalicznej artykułów używanych w wyspecjalizowanych sklepach, oraz 46.16., tj. Usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i wyrobów skórzanych.

W konsekwencji stwierdzić należy, że jeżeli w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazana przez Wnioskodawczynię działalność usługowa jest zgodnie z PKWiU sklasyfikowana pod symbolami 47.00.89 oraz 46.16, to działalność ta może podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile Wnioskodawczyni w stosownym a prawem określonym terminie dokonała wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i nie zachodzą wobec niej pozostałe przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zauważyć przy tym należy, że Wnioskodawczyni nie prowadzi zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy działalności usługowej w zakresie handlu, bowiem, jak jednoznacznie wynika z wniosku nie dokonuje sprzedaży towarów stanowiących jej własność (towar stanowi własność zleceniodawcy).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 3 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 17% przychodów ze świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 • 8,5 % przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane z działalności usługowej sklasyfikowanej pod symbolem 47.00.89, tj. Usług sprzedaży detalicznej artykułów używanych w wyspecjalizowanych sklepach (wykonywanej na zasadzie umowy agencyjnej towarów nie stanowiących własności Wnioskodawczyni) podlegają opodatkowaniu wg 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w tym zakresie stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Natomiast przychody uzyskiwane ze świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i wyrobów skórzanych sklasyfikowanych pod symbolem 46.16, tj. w grupie 46.1 PKWiU, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. c ww. ustawy, podlegają opodatkowaniu wg 17 % stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. Nr z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki ryczałtu
IPTPB1/415-745/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

usługi transportowe
IPTPP2/4512-102/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.