IBPBI/1/415-234/13/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychody z działalności usługowej i wytwórczej można opodatkować wg różnych stawek ryczałtu ewidencjonowanego kierując się przypisanymi do tych przychodów symbolami?
IBPBI/1/415-234/13/WRzinterpretacja indywidualna
 1. handel detaliczny
 2. roboty budowlane
 3. ryczałt ewidencjonowany
 4. stawki ryczałtu
 5. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2013 r. (data wpływu do Organu 26 lutego 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia wysokości stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwych do opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia wysokości stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwych do opodatkowania przychodów, uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od dnia 18 grudnia 2012 r. Wnioskodawca prowadzi na własny rachunek jednoosobową działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły. Przychody uzyskane z tej działalności opodatkowuje w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca, nie uzyskuje żadnych przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (brak zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w zakresie czynności wchodzących w zakres Jego działalności. Wnioskodawca, uzyskuje przychody wyłącznie ze świadczenia usług określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b pkt 4 lit. a oraz pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. usług w zakresie:

 • naprawy i konserwacji maszyn (PKWiU 33.12),
 • instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKWiU 33.20),

które zgodnie z powołaną wyżej ustawą podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki,

 • podwykonawczych związanych z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKWiU 27.12.9),
 • robót związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKWiU 43.2),

które zgodnie z powołaną wyżej ustawą podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 5,5% stawki,

 • sprzedaży detalicznej maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 47.00.88), które zgodnie z powołaną wyżej ustawą podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 3% stawki.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy opodatkować przychody uzyskane ze świadczenia ww. usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z działalności usługowej polegającej na:

 • usuwaniu usterek instalacji automatyki,
 • naprawie i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
 • zmianie parametrów, rekonfiguracji lub przeprogramowaniu sterowników zawiadujących wykonanym już systemem automatyki budynkowej,
 • szkoleniu obsługi z zakresu poprawnej obsługi danego systemu automatyki,

zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu wg 8,5% stawki ww. ryczałtu.

Natomiast przychody z działalności wytwórczej oraz robót budowlanych polegających na:

 • wykonywaniu tras kablowych oraz rozprowadzeniu przewodów elektryczno-sterowniczych w budynkach o różnym przeznaczeniu (głównie biurowce, hale magazynowe),
 • prefabrykacji szaf sterowniczych do instalacji automatyki budynkowej (wentylacyjno -klimatyzacyjnej) oraz wykonywanie schematów elektrycznych do tych szaf,
 • montażu, konfiguracji i uruchomieniu urządzeń automatyki budynkowej,
 • konfigurowaniu lub programowaniu sterowników zawiadujących aparaturą automatyki budynkowej,
 • tworzeniu instalacji systemów monitoringu pracy wyżej wymienionych systemów (klimatyzacyjno-wentylacyjnych),
 • wykonywaniu instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnych,

których sposób wykonania określony jest w większości przypadków przez projekt budowlany, w skład którego wchodzi, m.in.: projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjno-wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz projekt automatyki (projekt ten określa m.in. sposób rozmieszczenia przewodów elektrycznych i sterowniczych, rozmieszczenia szaf sterowniczych, rozmieszczenia urządzeń automatyki oraz sposób funkcjonowania instalacji automatyki, a w przypadku instalacji klimatyzacyjnej – sposób prowadzenia przewodów freonowych, skroplin oraz rozmieszczenia jednostek wewnętrznych i zewnętrznych), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., podlegają opodatkowaniu wg 5,5% stawki ryczałtu.

Jednocześnie Wnioskodawca uważa, iż usługi w zakresie handlu detalicznego, polegające na sprzedaży detalicznej urządzeń:

 • automatyki budynkowej za pośrednictwem Internetu lub telefonu,
 • klimatyzacyjno - wentylacyjnych za pośrednictwem Internetu lub telefonu,

jako usługi w zakresie handlu, podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy, wg 3% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. We wniosku wskazano przy tym, iż sprzedaż ta:

 • wykonywana jest z częstotliwością do 10 transakcji miesięcznie na rzecz różnych podmiotów,
 • nie jest związana z wykonywaniem usługi montażu, uruchomienia, itp.

Powyższa działalność świadczona jest w sposób sporadyczny i nie stanowi podstawy prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono świadczonych przez Wnioskodawcę usług, sklasyfikowanych pod wskazanymi we wniosku symbolami PKWiU. Zauważyć przy tym należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W myśl bowiem art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., użyte w ustawie określenie działalność usługowa, oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b), pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b),
 • 5,5% - przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a),
 • 3% - przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (pkt 5 lit. b).

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, działalność wytwórcza, jest to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. W myśl natomiast art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu, to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje przychody ze świadczenia usług, sklasyfikowanych wg PKWiU z 2008 r. pod symbolami:

 • 33.12 naprawa i konserwacja maszyn,
 • 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 • 27.12.9 usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
 • 43.2 roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
 • 47.00.88 sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż jeżeli w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem

niniejszej interpretacji indywidualnej, usługi polegające na:

1.usuwaniu usterek instalacji automatyki,

 • naprawie i konserwacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
 • zmianie parametrów, rekonfiguracji lub przeprogramowaniu sterowników zawiadujących wykonanym już systemem automatyki budynkowej,
 • szkoleniu obsługi z zakresu poprawnej obsługi danego systemu automatyki,

wg PKWiU z 2008 r. mieszczą się w grupowaniu 33.12 (usługi naprawy i konserwacji maszyn) lub 33.20 (usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia), to przychody ze świadczenia tych usług zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2.wykonywaniu tras kablowych oraz rozprowadzeniu przewodów elektryczno-sterowniczych w budynkach o różnym przeznaczeniu (głównie biurowcach, halach magazynowych),

 • prefabrykacji szaf sterowniczych do instalacji automatyki budynkowej (wentylacyjno -klimatyzacyjnej) oraz wykonywaniu schematów elektrycznych do tych szaf,
 • montażu, konfiguracji i uruchomieniu urządzeń automatyki budynkowej,
 • konfigurowaniu lub programowaniu sterowników zawiadujących aparaturą automatyki budynkowej
 • tworzeniu instalacji systemów monitoringu pracy wyżej wymienionych systemów (klimatyzacyjno-wentylacyjnych),
 • wytwarzaniu instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

wg PKWiU z 2008 r. mieszczą się w grupowaniu 27.12.9 (usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej) lub 43.2 (roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych), to przychody ze świadczenia tych usług zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

3.sprzedaży detalicznej urządzeń automatyki budynkowej lub urządzeń klimatyzacyjno - wentylacyjnych za pośrednictwem Internetu lub telefonu,

zgodnie z PKWiU z 2008 r. mieszczą się w grupie 47.00.88 (sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych), a świadczone w tym zakresie usługi polegają na sprzedaży w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów), to przychody z tego tytułu, jako przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, podlegają opodatkowaniu 3,0% stawką ryczałtu, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.