IBPBI/1/415-1485/13/WRz | Interpretacja indywidualna

Według jakiej stawki ryczałtu ewidencjonowanego opodatkować uzyskane przychody z usług transportowych pojazdem powyżej 2 ton ładowności?
IBPBI/1/415-1485/13/WRzinterpretacja indywidualna
 1. stawki ryczałtu
 2. usługi transportowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 8 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług przewozu ładunków samochodem ciężarowym o ładowności przekraczającej 2 tony oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania tych przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług przewozu ładunków samochodem ciężarowym o ładowności przekraczającej 2 tony oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania tych przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1 listopada 2014 r. Wnioskodawca wznowił prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej sklasyfikowanej według Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2008 r. pod symbolem PKD 49.41.Z. (transport drogowy towarów). W ramach powyższej działalności świadczy usługi kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów. Wykonywana przez niego działalność polega na świadczeniu usług kierowania pojazdami na terenie kraju i poza jego granicami. W świetle Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. powyższe usługi można sklasyfikować, jako

transport drogowy towarów (PKWiU 49.41.1). Kierowane przez Wnioskodawcę pojazdy nie stanowią środków trwałych w jego działalności, nie użytkuje ich w leasingu lub najmie długoterminowym, nie są też jego prywatną własnością. Stanowią własność kontrahenta, dla którego świadczy ww. usługi. Prowadzone przez niego pojazdy posiadają ładowność przekraczającą 12 ton. Wnioskodawca pragnie jednocześnie zaznaczyć, że nie posiada licencji na przewóz towarów, a licencje te posiada jedynie firma transportowa zlecająca mu wykonanie usług. W 2015 r. zamierzał zmienić formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiana będzie polegała na przejściu z opodatkowania na tzw. zasadach ogólnych wg skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy opisana wyżej działalność gospodarcza, polegająca na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów, w szczególności firmy transportowej, może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Czy zastosowana 5,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowa w stosunku do usług kierowania, świadczonych w ramach ww. działalności powierzonymi przez odrębny podmiot pojazdami, dla tego podmiotu gospodarczego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. l ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają niektóre przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest jednak od braku przesłanek określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z powyższym przepisem, opodatkowania na zasadach ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, na co wskazuje art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% w odniesieniu do:

 1. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 2. uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 3. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że działalność polegająca na świadczeniu usług kierowania powierzonym pojazdem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. pod symbolem 49.41.Z, podlegać będzie pod regulację przepisu art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, określającego stawkę zryczałtowanego podatku na 5,5 %.

Na gruncie obecnie stosowanej dla celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU ) z 2008 roku, świadczenie usług kierowania powierzonymi pojazdami o ładowności powyżej 2 ton jest zaliczane do usług transportowych (PKWiU 49.41.1), a nie - jak miało to miejsce na gruncie stosowanej do celów podatkowych do końca 2010 r. PKWIU z 1997 r. - do usług jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze pracowników handlowych lub przemysłowych (PKWIU 74.50.23-00.20). W konsekwencji nie jest obecnie konieczne opodatkowanie przychodów ze świadczenia usług kierowania powierzonymi samochodami o ładowności powyżej 2 ton według stawki ryczałtu 17 %.

Dodatkowo należy podkreślić, że rodzaj wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności nie spełnia warunków wyłączających zawartych w treści art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Działalność ta opodatkowana jest na „zasadach ogólnych”, a Wnioskodawca nie korzysta także z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego na podstawie odrębnych przepisów oraz nie uzyskuje przychodów z tytułów określonych w art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Działalność Wnioskodawcy nie spełnia także warunków zawartych w kolejnych punktach art. 8 ust. 1 tej ustawy. Należy także dodać, że w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, działalność przedstawiona powyżej nie została wymieniona. Oznacza to, że nie ma zastosowania ustawowe wyłączenie z opodatkowania na zasadach ryczałtu. Zatem opisana w stanie faktycznym działalność gospodarcza, polegająca na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz innych podmiotów, w szczególności firmy transportowej, może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zastosowana 5,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowa w stosunku do usług kierowania, świadczonych w ramach ww. działalności, powierzonymi przez odrębny podmiot pojazdami dla tego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, Wnioskodawca stwierdza, że od 2015 r. wykonywana przez niego działalność może być opodatkowywana na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki wynoszącej 5,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W ww. załączniku, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie wymieniono usług transportowych, co oznacza, że świadczenie tychże usług nie wyłącza możliwości korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Wskazać ponadto należy, że przepisy ww. ustawy nie uzależniają możliwości opodatkowania prowadzonej w zakresie przewozu towarów działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od tego, czyją własnością są środki transportu, którymi wykonywane są te usługi, czy też tego na rzecz jakiego podmiotu świadczone się te usługi (z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 2 ww. ustawy).

Przy czym, w myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. a) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b tej ustawy),
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a tej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia „tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton”. Nie ulega jednak wątpliwości, że w pojęciu „tabor samochodowy” mieszczą się pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi transportowe na terenie kraju i poza granicami, na rzecz innych podmiotów gospodarczych, pojazdami o ładowności przekraczającej 12 ton. Pojazdy te nie są jego własnością. Nie posiada on też licencji na przewozy towarów, a licencje te posiadają jedynie firmy zlecające mu wykonywanie usług.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca w stosownym a prawem określonym terminie dokonał wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i nie zachodzą wobec niego pozostałe przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to przychody ze świadczonych usług transportowych w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton mogą podlegać opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. Nr z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki ryczałtu
IBPBI/1/415-1448/14/WRz | Interpretacja indywidualna

usługi transportowe
IPPP3/443-737/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.