IBPBI/1/415-1286/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w internecie może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 8,5% ?
IBPBI/1/415-1286/14/WRzinterpretacja indywidualna
 1. stawki ryczałtu
 2. wynajem
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług oraz określenia stawki podatkowej właściwej do opodatkowania tych przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług oraz określenia stawki podatkowej właściwej do opodatkowania tych przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. W ramach swojej działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na sprzedaży kontrahentowi (dalej zwanemu X) miejsca na domenie internetowej dla wykorzystania go na cele reklamowe. Następuje to w ten sposób, że X zamieszcza na stronie internetowej, znajdującej się pod adresem tej domeny, na zlecenie podmiotu trzeciego (reklamodawcy) jego bannery, inne materiały promujące, czy też linki (odnośniki) do strony internetowej reklamodawcy, zwane dalej „Reklamą”. Reklama ta jest wyświetlana każdemu użytkownikowi Internetu, który odwiedzi tę stronę znajdującą się na domenie. Każdy użytkownik może kliknąć na reklamę (kliknięcie na nią może np. przekierować go na stronę reklamodawcy). Na stronie internetowej znajdującej się na domenie może być zamieszczonych wiele różnych reklam, wielu różnych reklamodawców. X ma więc swobodne i nieograniczone prawo dysponowania miejscem na domenie internetowej zakupionym od Wnioskodawcy, byleby było ono wykorzystane na cele reklamowe. Może zamieszczać dowolne reklamy na zlecenie reklamodawców, może zamieścić jedną lub kilka reklam, może zamieścić reklamą jednego lub wielu reklamodawców, na czas oznaczony lub nieoznaczony, może wreszcie wykorzystać tylko część miejsca na domenie - wedle jego woli (oczywiście zgodnie ze zleceniami reklamodawców).

Sprzedaż miejsca na domenie internetowej dla X następuje na podstawie umowy zawieranej między Wnioskodawcą a X, najczęściej poprzez akceptację regulaminu (wzorca umownego). W umowie zwykle zawarte są sformułowania, że X będzie wykorzystywał stronę na cele reklamowe, że będzie on zamieszczał reklamy lub inne podobne sformułowania. Zamieszczenie reklamy na stronie internetowej znajdującej się na domenie odbywa się poprzez ustalenia dokonywane między X a reklamodawcą. Wnioskodawca nie świadczy usług reklamowych na rzecz reklamodawcy, w szczególności nie zamieszcza jakichkolwiek reklam. Wnioskodawca jedynie dokonuje sprzedaży X miejsca na cele reklamowe na swojej domenie. Wnioskodawca nie wnika w umowę między X a reklamodawcą, nie kontaktuje się z nim i nie jest stroną umowy z reklamodawcą, gdyż ustalenia w zakresie zamieszczenia reklamy, jej treści, czasu wyświetlania oraz rozmiaru, zasad wynagrodzenia i jego wysokości dokonywane są między reklamodawcą oraz X.

Rozliczenia między wskazanymi podmiotami wyglądają następująco. X otrzymuje - z tytułu zamieszczenia na znajdującej się pod adresem domeny stronie internetowej reklam wynagrodzenie od reklamodawcy obliczane na zasadzie tzw. pay-per-click. To znaczy, za każde kliknięcie użytkownika na wyświetlaną reklamę X otrzymuje ustaloną kwotę, np. 1 centa, 10 centów, czy 1 dolara. Wynagrodzenie to płacone jest przez reklamodawcę na rzecz X, na podstawie stosownych dokumentów wystawionych przez X, na jego rachunek bankowy, rachunek PayPal lub w innej formie. Wnioskodawca nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia, ani innych płatności od reklamodawcy z tytułu wyżej opisanych działań, zaś reklamodawca nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia, ani innych płatności od Wnioskodawcy. Rozliczenia przeprowadzane są wyłącznie między reklamodawcą oraz X oraz między X a Wnioskodawcą. Natomiast za opisane wyżej działania dla X, Wnioskodawcy przysługuje od X wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez strony, najczęściej będzie to określony procent wynagrodzenia, które X sam otrzymał od reklamodawcy (reklamodawców), określanego przez X, jako „revenue” (zysk). Wynagrodzenie płacone będzie przez X na rzecz Wnioskodawcy, na podstawie stosownych dokumentów wystawionych przez X (np. faktur), na jego rachunek bankowy, rachunek PayPal lub w innej formie.

Pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem X nie zachodzą powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym, czy majątkowym. Takie powiązania nie zachodzą również pomiędzy Wnioskodawcą a reklamodawcami.

W umowie z X znajdują się także zwykle zapisy mówiące o tym, że Wnioskodawca jest obowiązany odprowadzić i rozliczyć wszystkie podatki oraz, że X nie jest odpowiedzialny za określenie lub pobranie podatków oraz za jakiekolwiek inne obowiązki wobec lokalnych lub państwowych władz podatkowych wynikające z uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę od X.

Umowa zawiera także klauzulę mówiąca, że Wnioskodawca jest niezależny od X i nie jest jego pracownikiem. Istotne elementy stanu faktycznego zawarto również we własnym stanowisku w sprawie gdzie wskazano, że usługi które świadczy Wnioskodawca wg PKWiU sklasyfikowane są pod symbolem 63.11.30.0, tj. jako Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak w opisanym stanie faktycznym opodatkować przychód (dochód) uzyskany, w formie wynagrodzenia, ze sprzedaż miejsca na cele reklamowe na Domenie internetowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany w formie wynagrodzenia od X z tytułu sprzedaży miejsca na cele reklamowe na domenie internetowej ma prawo opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według 8,5% stawki uzyskiwanego przychodu, traktując to jako przychód z działalności usługowej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 r., nr 144, poz. 930 ze zm.), tj. sprzedaży miejsca na cele reklamowe w Internecie (PKWiU 63.11.30.0).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% dla przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1,2,4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy. Ponadto pewne rodzaje działalności usługowej opodatkowane są ryczałtem 17% i 20%.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez niego usługi należy klasyfikować jako: „sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie (63.11.3. PKWiU 2008)”. Usługi te mogą być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, gdyż nie zostały wymienione w załączniku nr 2 oraz nie są objęte stawką 17% lub 20%.

Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę nie stanowią usług reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej, o których mowa w pkt 34, Załącznika nr 2 do ustawy (PKWiU dział nr 73), jako wyłączone z opodatkowania w formie ryczałtu.

Dział 73 PKWiU obejmuje usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej". Dział 73.1 obejmuje:

1.usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe (73.11)

 1. kompleksowe usługi reklamowe;
 2. marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia;
 3. projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych;
 4. pozostałe usługi reklamowe;

2.usługi związane z reprezentowaniem mediów (73.12)

a.pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe;

 • w mediach drukowanych;
 • w radiu i telewizji;
 • w Internecie;
 • powiązane z wydarzeniami;

b.pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Działalności, 73.11 (Działalność agencji reklamowych) podklasa ta obejmuje:

1.kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:

 • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach;
 • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie bilboardów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach, okiennych, reklam na samochodach i autobusach;
 • dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych;
 • tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych;

2.prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe, mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:

 • promocję wyrobów;
 • marketing bezpośredni;
 • doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną;
 • doradztwo marketingowe.

Wnioskodawca stwierdza ponadto, że nie świadczy jakichkolwiek usług tego typu, w ogóle nie prowadzi jakichkolwiek kampanii reklamowych, nie opracowuje materiałów marketingowych, czy strategii reklamowych i co ważne - nie umieszcza żadnych reklam. Wnioskodawca jedynie sprzedaje miejsce na swojej domenie internetowej innemu podmiotowi X i dopiero ten podmiot X wykorzystuje je na cele reklamowe (zamieszczając na zlecenie reklamodawców reklamy). Wnioskodawca zatem w ogóle nie świadczy na rzecz reklamodawcy jakichkolwiek usług. To nie zatem on reklamuje, a jedynie sprzedaje miejsce do wykorzystania na cele reklamowe.

Nie sposób również stwierdzić, aby Wnioskodawca świadczył usługę pośrednictwa w sprzedaży (odsprzedaży) miejsca lub czasu na cele reklamowe. Usługa ta znalazła się w dziale - Usługi związane z reprezentowaniem mediów. Wnioskodawca nie reprezentuje tymczasem mediów (radia, telewizji itp.). Wnioskodawca w ogóle nie reprezentuje jakiegokolwiek podmiotu. Wnioskodawca nie jest pośrednikiem, ponieważ w imieniu własnym, na własną rzecz i na własny rachunek sprzedaje miejsce na domenie dla X i miejsce to będzie wykorzystywane przez X na cele reklamowe. Pojęcie „pośrednictwa” tymczasem obejmuje działania dokonywanie w imieniu, na rzecz i na rachunek drugiego podmiotu. Pośrednik nie jest stroną umowy, podpisuje ją lub wykonuje nie w imieniu własnym, ale w imieniu drugiej osoby. Pojęcie pośrednictwa nie zostało co prawda zdefiniowane w ustawie o podatku ryczałtowym, ani w PKWiU, jednakże zgodnie z powszechnie przyjmowaną definicją, stanowi ono działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Zatem pojęcie pośrednictwa nie wymaga, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem, że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania czynności faktycznych związanych z umową.

Wg Wnioskodawcy nie sposób dostrzec w jego działaniu jakichkolwiek elementów pośrednictwa. Wnioskodawca w imieniu własnym sprzedaje miejsce na swojej domenie dla X na cele reklamowe, tj. w celu zamieszczenia reklam na stronie internetowej znajdującej się na tej domenie. Reklamy będą wyświetlane użytkownikom. Również X zawiera umowę z reklamodawcą w imieniu własnym. Zarówno Wnioskodawca jak i X działają w imieniu własnym, a niejako pośrednicy.

Co więcej w objaśnieniach do Polskiej Klasyfikacji Działalności, symbol 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (w Internecie) wprost wskazano, że podklasa ta nie obejmuje sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę) sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach. W niniejszym przypadku właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy to właściciel miejsca (Wnioskodawca) sprzedaje to miejsce na reklamę, czyniąc to w imieniu własnym i na własny rachunek, a nie jako pośrednik. Nie budzi też wątpliwości to, że dochodzi tutaj do sprzedaży miejsca na cele reklamowe w Internecie. Przedmiotem sprzedaży nie jest bowiem sama domena, ale miejsca na tej domenie internetowej, które X wykorzystuje na cele reklamowe. X ma pełne i wyłączne prawo korzystania i dysponowania tym miejscem - może zamieszczać na nim dowolną ilość reklam, może zamieścić

reklamę jednego lub wielu reklamodawców, na czas oznaczony lub nieoznaczony, może wreszcie wykorzystać tylko część miejsca na domenie - wedle jego woli (oczywiście zgodnie ze zleceniami reklamodawców).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym z art. 6 ust. 1 tej ustawy wynika, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona m.in. od nie wystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przy czym, stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym

Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług nie wymieniono usług, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), sklasyfikowane są pod symbolem 63.11.30.0.

Zauważyć przy tym należy, że w odniesieniu do podatników wykonujących działalność usługową możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te

przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku wątpliwości w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi, co wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h i pkt 3 lit. b ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 17% przychodów ze świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2) (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h),
 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej udostępnia („sprzedaje”) swojemu kontrahentowi miejsce na domenie internetowej na cele reklamowe. Kontrahent ten na zlecenie podmiotu trzeciego zamieszcza w tej domenie banery reklamowe tego podmiotu. Za udostępnienie miejsca na domenie kontrahent przekazuje Wnioskodawcy wynagrodzenie. Jak wskazano we wniosku, świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi, zgodnie z PKWiU z 2008 r. są sklasyfikowane pod symbolem 63.11.30.0. - Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku świadczone przez Wnioskodawcę, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, usługi są zgodnie z PKWiU z 2008 r. sklasyfikowane pod symbolem 63.11.30.0, tj. jako Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie (ryzyko dokonania prawidłowej klasyfikacji w tym zakresie ciąży na Wnioskodawcy - klasyfikacja ta nie była zatem przedmiotem interpretacji), to przychody uzyskiwane ze świadczenia tych usług, będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki, o ile spełnione zostaną pozostałe wymogi określone w cyt. wyżej ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zwłaszcza te dotyczące wyboru tej formy opodatkowania, w stosownym, a prawnie określonym terminie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.