IBPBI/1/415-1210/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Według jakiej stawki ryczałtu ewidencjonowanego opodatkować uzyskane przychody z usług transportowych pojazdem poniżej i powyżej 2 ton ładowności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 9 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług przewozu ładunków samochodami ciężarowymi o wskazanej we wniosku ładowności oraz określenia stawek ryczałtu właściwych do opodatkowania tych przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych ze świadczenia usług przewozu ładunków samochodami ciężarowymi o wskazanej we wniosku ładowności oraz określenia stawek ryczałtu właściwych do opodatkowania tych przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od dnia 1 lutego 2013 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług transportowych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod symbolem 49.41.Z. W ramach ww. działalności świadczone są usługi kierowania pojazdami ciężarowymi o ładowności powyżej 12 ton oraz poniżej 2 ton. W 2013 r., jako podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą, opodatkowany był podatkiem dochodowym od osób fizycznych uiszczanym na tzw. zasadach ogólnych, gdyż usługi świadczył na rzecz byłego pracodawcy, a zakres świadczonych usług pokrywał się z zakresem usług, jakie wykonywane były w ramach istniejącego do 31 stycznia 2013 r. stosunku pracy. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie zatrudnienia pracowników, a dotychczasowe usługi są świadczone na rzecz jednego odbiorcy (byłego pracodawcy), przy użyciu środków transportu będących własnością zleceniodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy od 1 stycznia 2015 r. mogę zmienić formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej z tzw. zasad ogólnych na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pomimo dalszego wykonywania usług kierowania pojazdami na rzecz byłego pracodawcy...

Czy stawka ryczałtu w wysokości 5,5% jest właściwa dla prowadzonej działalności w zakresie usług kierowania pojazdami ciężarowymi o ładowności powyżej 12 ton, a w przypadku kierowania pojazdami o ładowności poniżej 2 ton stawka ulega zmianie do 8,5%, niezależnie od ilości świadczonych usług w ciągu okresu rozliczeniowego (co miesiąc może być wyłącznie jeden i ten sam zleceniodawca)...

Zdaniem Wnioskodawcy, z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni są podatnicy rozpoczynający działalność, jeżeli działalność prowadzona jest w tym samym zakresie jak czynności wykonywane w ramach stosunku pracy. Jednakże istotnym jest przy tym, aby podatnik nie wykonywał usług w ramach działalności gospodarczej na rzecz podmiotu, który był jego pracodawcą w danym roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy. Skoro umowę o pracę rozwiązano 31 stycznia 2013 r., to począwszy od 2015 r. można przychody uzyskane z działalności gospodarczej opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, niezależnie od faktu dalszego wykonywania usług na rzecz byłego już pracodawcy. Co do stawki ryczałtu, istotne znaczenie ma sama techniczna możliwość łącznego przewiezienia ładunku o określonym tonażu z uwzględnieniem ciągniętej za samochodem przyczepy, naczepy, itp. Jeżeli przewożone będą ładunki samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton, powierzonym środkiem transportowym, to przychód uzyskany ze świadczenia tych usług podlegać będzie opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast jeżeli łączny tonaż pojazdu oraz przyczepy nie przekroczy 2 ton, wówczas usługi te będą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu. Przy czym, stawki ryczałtu nie ulegną zmianie niezależnie od ilości wykonanych usług w okresie rozliczeniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) oraz pkt 6 tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

  • osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e),
  • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki (art. 8 ust. 1 pkt 6).

W ww. załączniku, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie wymieniono usług transportowych, co oznacza, że świadczenie tychże usług nie wyłącza możliwości korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Zaznaczyć jednakże należy, że wykaz ten nie został oparty na Polskiej Klasyfikacji Działalności, której symbol wskazany został we wniosku (49.41.Z transport drogowy towarów), lecz na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU z 2008 r.

Zgodnie bowiem art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem zawartym w pkt 2 definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 definiującym działalność usługową w zakresie handlu.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony do dnia 31 stycznia 2013 r. Działalność tę prowadzi od 1 lutego 2013 r., co oznacza, że na gruncie przedmiotowej sprawy od 1 stycznia 2015 r. nie będzie zachodzić przesłanka negatywna, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. a) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b tej ustawy),
  • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a tej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia „tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton”. Nie ulega tym samym wątpliwości, że w pojęciu „tabor samochodowy” mieszczą się pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość.

W świetle powyższego, jeżeli Wnioskodawca w stosownym a prawem określonym terminie dokona wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane ze świadczenia w 2015 r. usług transportowych, w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności przekraczającej 2 tony, będą podlegać opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przychody ze świadczenia usług transportowych taborem samochodowym o ładowności nie przekraczającej 2 ton, będą podlegały opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki powyższe należy stosować niezależnie od ilości usług wykonywanych w określonym miesiącu (okresie rozliczeniowym).

Pamiętać przy tym należy, że w myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. Nr z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.