IBPB-1-1/4511-384/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z działalności usługowej w zakresie handlu oraz hodowli entomofagów może być opodatkowany wg 3% stawki ryczałtu?
IBPB-1-1/4511-384/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. ryczałt ewidencjonowany
 2. stawki ryczałtu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2015 r., wysłanym za pośrednictwem Poczty 30 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 1 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych z prowadzonej:

 • działalności usługowej w zakresie handlu – jest prawidłowe,
 • hodowli zwierząt, o których mowa we wniosku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności usługowej w zakresie handlu oraz hodowli zwierząt, o których mowa we wniosku.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 16 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której główny profil stanowi hodowla pająków, gadów i płazów. Hoduje również owady które stanowią pokarm dla hodowanych pająków, gadów i płazów np.: świerszcze, karaczany, szarańcze. Pokarm ten oferuje również do sprzedaży. Działalność powyższa została sklasyfikowana pod symbolem PKD 01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt. Poza hodowlą zajmuję się również sprzedażą artykułów zoologicznych takich jak terraria, karma dla psów i kotów, zabawki dla zwierząt, smycze, obroże itp. Działalność ta sklasyfikowana jest pod symbolem PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Działalność prowadzona jest w sklepie stacjonarnym. Wnioskodawca oferuje również sprzedaż wysyłkową i przez Internet. Działalność ta sklasyfikowana jest pod symbolem PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Obecnie Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz opodatkowuje dochody z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych uiszczanym na tzw. zasadach ogólnych (opodatkowanie wg skali podatkowej). Rozważa jednak możliwość rozliczania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, jakie uzyska w 2016 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy istnieje możliwość rozliczenia przychodów, które Wnioskodawca uzyska w 2016 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych...

Jeśli tak, to jakie stawki tego podatku należy zastosować dla prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, rodzaje prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie są wyłączone z opodatkowania w formie ryczałtu, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie znajdują się one również w załączniku nr 2 do ww. ustawy. Wnioskodawca nie przekracza, również kwoty limitu przychodów uprawniającej do rozliczania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wymienionego w art. 6 pkt 4 ust. 1 (winno być art. 6 ust. 4 pkt 1) ww. ustawy. W związku z powyższym uważa, że możliwe będzie opodatkowanie przychodów ze sprzedaży artykułów zoologicznych oraz hodowanych pająków, gadów i płazów w formie ryczałtu wg 3% stawki.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza - oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 definiującego działalność gastronomiczną oraz pkt 3 definiującego działalność usługową w zakresie handlu. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. W myśl natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

W konsekwencji stwierdzić należy, że jeżeli wskazana przez Wnioskodawcę działalność polega na sprzedaży nabytych w celu dalszej odsprzedaży (stanowiących własność Wnioskodawcy) towarów takich jak terraria, karma dla psów i kotów, zabawki dla zwierząt, smycze, obroże, to działalność ta jako działalność usługowa w zakresie handlu może podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile Wnioskodawca w stosownym a prawem określonym terminie dokona wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą zachodzić przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3 % przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. Ww. przychody podlegają zatem opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zauważyć jednakże należy, że jak wynika z wniosku, Wnioskodawca oprócz działalności usługowej w zakresie handlu prowadzi również hodowlę owadów (świerszczy, karaczanów, szarańczy), które stanowią pokarm dla hodowanych pająków, gadów i płazów, będących entomofagami. Pokarm ten oferuje także do sprzedaży.

W tym też zakresie wskazać trzeba, że w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działalnością rolniczą, stosownie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Stosownie natomiast do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Przy czym, w myśl art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”, a obecnie określonych mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1558). W załączniku do ww. rozporządzenia , tj. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego pod poz. 13 wymieniono Hodowlę entomofagów wskazując normę szacunkową dochodu rocznego, która liczona jest od 1m2 – powierzchni uprawy roślin żywicielskich.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że hodowla tzw. owadów karmowych jest działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej, co oznacza, że przychody (dochody) z tej hodowli nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 tej ustawy).

Natomiast przychód z hodowli entomofagów (pająków, gadów i płazów) przypisany jest do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i co do zasady, podlega odrębnemu opodatkowaniu (opodatkowaniu w ramach odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodów, jakim są działy specjalne produkcji rolnej).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości opodatkowania 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług w zakresie handlu jest prawidłowe. Natomiast w zakresie możliwości opodatkowania ww. podatkiem, a tym samym i powyższą stawką podatkową przychodów uzyskiwanych z hodowli pająków, gadów i płazów (entomofagów) oraz owadów będących ich pokarmem (świerszczy, karaczanów, szarańczy) jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ryczałt ewidencjonowany
IBPB-1-1/4511-256/15/WRz | Interpretacja indywidualna

stawki ryczałtu
ITPB1/4511-717/15/WM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.