IBPB-1-1/4511-374/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z działalności usługowej związanej z prowadzeniem pensjonatu dla koni może być opodatkowany 3% stawką ryczałtu?
IBPB-1-1/4511-374/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. ryczałt ewidencjonowany
 2. stawki ryczałtu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r. (który w tym samym dniu został złożony w tut. Biurze), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z prowadzenia pensjonatu dla koni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych z prowadzenia pensjonatu dla koni.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni zamierza prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie przyjmowanie koni do stajni wraz z zapewnieniem im właściwej opieki (sprzątanie boksów, korzystanie z wybiegu - lecz bez usług weterynaryjnych oraz podkuwania koni, a także usługi prowadzenia schroniska dla zwierząt gospodarskich) oraz wyżywienia tych koni. Każdy koń będzie posiadał właściciela, który zapewniać mu będzie zaspokojenie pozostałych potrzeb bytowych (w tym w szczególności opiekę weterynaryjną i kowalską). Za pobyt konia w pensjonacie Wnioskodawczyni pobierać zamierza od właściciela konia miesięczną opłatę, do której będzie doliczany podatek od towarów i usług.

Świadczenie przez nią usług pensjonatu konnego, obejmować będzie w szczególności przyjęcie pod opiekę konia od jego właściciela i zapewnienie przyjętemu zwierzęciu kompleksowej obsługi z zakresu chowu i hodowli (wyłączając czynności weterynaryjne, kowalskie i schroniskowe), na co składają się m.in.:

 1. boksy dla koni - zróżnicowane boksy ze względu na przeznaczenie (np. dla klaczy ze źrebakami) - umożliwiającymi zachowanie prawidłowego rozmnażania i rozwoju koni,
 2. obiekty higieniczno-sanitarne - pozwalające na utrzymanie koni w dobrej kondycji i higienie,
 3. obiekty rekreacyjne dla koni - pozwalające osiągnąć i utrzymać najlepszą dla danego konia motorykę i fizyczny rozwój ogólny,
 4. wyżywienie - dostarczenie odpowiedniego pokarmu - w celu realizacji właściwej diety przeznaczonej dla koni, w tym woda,
 5. całodobowa opieka nad koniem.

Usługa pensjonatu konnego prowadzona będzie w zróżnicowanych trybach, tj. w zależności od okoliczności, warunków fizycznych koni i oczekiwań ich właścicieli. Właściciele podpisywać będą z Wnioskodawczynią umowy o przyjęciu konia do utrzymania w zakresie i na warunkach wskazanych powyżej. Ze względu na czasochłonność i koszty indywidualnej opieki i utrzymania pojedynczego konia, właściciele decydują się na przeniesienie ciężaru czynności z zakresu chowu i hodowli koni, na wyspecjalizowane podmioty. W tym celu, korzystają z usługi pensjonatu dla koni prowadzonego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, takie jak Wnioskodawczyni, która jest wieloletnią zawodniczką zawodów konnych i posiada szeroką wiedzę o pielęgnacji koni. Z powyższych powodów właściciele koni powierzać będą Wnioskodawczyni zadania z zakresu chowu i hodowli koni. Prowadzona przez nią działalność gospodarcza w opisanym zakresie mieścić się będzie w jej ocenie w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobowi i Usług (PKWiU) z 2008 r. pod symbolem 01.62.10.0. Prawidłowość ww. klasyfikacji potwierdzają zdaniem Wnioskodawczyni, również interpretacje wydane przez Główny Urząd Statystyczny, w tym interpretacja wydana 10 września 2009 r. (Precedens nr 1 Klasyfikacja: PKWiU 2008 Symbol: 01.62.10.0 zamieszczony na Serwerze Klasyfikacji prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, pod adresem http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/), w której wskazano, że usługi polegające na prowadzeniu np. hotelu, pensjonatu dla koni obejmujące: „udostępnienie boksów, ujeżdżalni i karuzeli, karmienie i pielęgnację zwierząt, bez opieki weterynaryjnej” mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. pod symbolem 01.62.10.0.

Wnioskodawczyni przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zgłosi właściwemu Urzędowi Skarbowemu oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, pobierać będzie w całości zapłatę za wykonane czynności wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego, przy czym w umowach z klientami Wnioskodawczyni będzie zawierała zobowiązanie klienta do wskazania w tytule przelewu na jej rzecz usługi, za którą klient płaci, natomiast w ewidencji przychodów Wnioskodawczyni będzie wskazywała tytuł, z którego przychód powstał.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po dokonaniu wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania podatkiem dochodowym uzyskiwanych przychodów, powinnam odprowadzać ryczałt w wysokości 3 % osiąganych przychodów...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawczyni, po dokonaniu wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów, powinna odprowadzać ryczałt wg stawki wynoszącej 3 % osiąganych przychodów. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0). Usługi, które Wnioskodawczyni zamierza świadczyć, mieszczą się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. pod symbolem 01.62.10.0., a więc symbolem wprost wskazanym w przywołanym powyżej przepisie. Dodać należy, że w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ww. ustawy, nie posłużono się oznaczeniem "ex", którego - zgodnie z art. 4 ust. 4 powyższej ustawy - używa się przy symbolu danego grupowania PKWiU, w razie gdy zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Skoro oznaczenia „ex” w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) przedmiotowej ustawy nie zastosowano, oznacza to, że zakres tego przepisu obejmuje wszystkie usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU pod symbolem 01.62.10.0. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawczyni w całości zawierają się w grupowaniu PKWiU pod symbolem 01.62.10.0., dlatego też w jej ocenie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wskazanej w opisie zdarzenia przyszłego wynosić będzie 3% osiągniętych przez Wnioskodawczynię przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., nie wymieniono usług, które jak wskazała Wnioskodawczyni sklasyfikowane są pod symbolem 01.62.10.0, a więc usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, co oznacza, że działalność gospodarcza, jaką zamierza rozpocząć, co do zasady, będzie mogła być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania w stosownym a prawem określonym terminie.

Pamiętać jednakże należy, że kwalifikacji świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. W przypadku wątpliwości w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi, co wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 5 lit. c ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5 % przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b tej ustawy),
 • 3% ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0).

Mając powyższe, na względzie stwierdzić należy, że jeżeli, w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, prowadzenie pensjonatu dla koni (na określonych we wniosku warunkach) jest świadczeniem usług, które zgodnie z PKWiU z 2008 r. są sklasyfikowane pod symbolem 01.62.10.0 i jednocześnie są to usługi związane z produkcją zwierzęcą, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to przychody jakie Wnioskodawczyni będzie uzyskiwała ze świadczenia tychże usług będą podlegały opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy przy tym podkreślić, że ryzyko niewłaściwej klasyfikacji świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU ponosi wyłącznie podatnik.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie dotyczącym pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ryczałt ewidencjonowany
IBPB-1-1/4511-256/15/WRz | Interpretacja indywidualna

stawki ryczałtu
IBPBI/1/4511-295/15/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.