IBPB-1-1/4511-213/16/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód uzyskany z umorzonej pożyczki może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym wg 3% stawki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 7 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia wskazanej we wniosku pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia wskazanej we wniosku pożyczki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. Planuje zmianę formy opodatkowania na tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zamierza także zaciągnąć pożyczkę od inwestora i wykorzystać uzyskane środki w swojej działalności gospodarczej w celu uzyskania dodatkowych przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przypadku niepowodzenia ww. przedsięwzięcia i umorzenia przez inwestora części lub całości pożyczonej kwoty, będzie zobowiązany do zapłaty podatku zryczałtowanego...

Jaka będzie stawka tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji umorzenia części lub całości pożyczki powinien wykazać umorzoną kwotę, jako przychód z działalności gospodarczej i zapłacić podatek, wg 3% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

W myśl natomiast art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. W przyszłości planuje zmianę formy opodatkowania, na tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zamierza zaciągnąć pożyczkę od inwestora, a uzyskane środki wykorzystać w ramach tej działalności. Obawia się jednak niepowodzenia tego przedsięwzięcia.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej (kwestia ta stosownie do zadanego pytania i własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), to w przypadku, niepowodzenia wskazanego we wniosku przedsięwzięcia i umorzenia przez inwestora części lub całości udzielonej pożyczki, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty z tego tytułu podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 3% stawki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.